Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie - Sieć wodociągowa w miejscowościach Modecin, Radoszyna, Jaczewek

 

GKI.7616/6/09                                                   Dobre, dn. 08.04.2009rOBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227)

z a w i a d a m i a m,


że na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227) zostało wydane postanowienie o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Sieć wodociągowa w miejscowościach Modecin, Radoszyna, Jaczewek”.

Postanowienie zostało wydane po otrzymaniu opinii:

- Starosty Mińskiego sygn. WS. 7633/24/09 z dnia 24.03.2009 roku;

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego sygn. ZNS-712-32/09 z dnia 24.03.2009 roku.


Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobre pok. nr 8 w godz. 800-1600 (w środy do 1800).Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

- zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre: gminadobre.bip.net.pl,

- na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Dobre oraz sołectw: Modecin, Radoszyna, Jaczewek, Drop.

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Kozłowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Kozłowski
Data wprowadzenia:2009-04-10 08:17:24
Opublikował:Krzysztof Kozłowski
Data publikacji:2009-04-10 08:18:03
Ostatnia zmiana:2009-04-10 08:18:08
Ilość wyświetleń:560