Zamknij okno Drukuj dokument

Zaproszenie do skladania ofert na dostawe artykulów biurowych i materialów eksploatacyjnych do urzadzen biurowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Dobre w roku 2020

Zapytanie ofertowe na zakup artykułów biurowych  i materiałów eksploatacyjnych                  do drukarek

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy                  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

I. Zamawiający:

Gmina Dobre,

ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre

Telefon: 25 757 11 90

Fax: 25 757 11 90 wew. 40

e-mail: urzad@gminadobre.pl

NIP: 822-21-46-613, REGON: 711582658,

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

na dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych

Gminy Dobre w roku 2020

- Urzędu Gminy Dobre, Dobre ul. T. Kościuszki 1

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem, Dobre ul. T. Kościuszki 1

- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, Dobre ul. Szkolna 3

- Szkoły Podstawowej w Dropiu, Drop 31,

- Szkoły Podstawowej w Mlęcinie, Mlęcin 51

-Gminnego Żłobka w Dobrem ul. Rynek 3

 

 

Zamawiający zastrzega, iż wszystkie podane w zapytaniu opisy nazw własnych materiałów nie mają na celu utrudnienia uczciwej konkurencji, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego.

 

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek w 2020 r. dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Dobre, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszego zapytania.

 

III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:

1.Artykuły biurowe oraz materiały do drukarek dostarczane będą zgodnie z zamówieniami cząstkowymi, składanymi przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy Dobre,                 do siedziby tych jednostek, na koszt Wykonawcy, według cen jednostkowych brutto, określonych w ofercie Wykonawcy,w terminie do 2 dni roboczych, od przyjęcia zamówienia, według potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

2. Artykuły, o których mowa w ofercie, winny posiadać najwyższą jakość, sprawność                     oraz wydajność.

3.Najważniejszym kryterium oceny ofert będzie cena brutto.

4. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zużytych materiałów eksploatacyjnych              do   urządzeń biurowych, które zostały wcześniej u niego zakupione.

5. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

6.Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane w fakturze                     w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Dostawcę.

7. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku,                 gdy żadna ze złożonych ofert nie będzie odpowiadała warunkom określonym                                przez Zamawiającego.

8. Gmina Dobre zastrzega sobie prawo do zmiany ilości i rodzaju artykułów biurowych,                   w ciągu roku 2020, wymienionych w załączniku, który stanowi jedynie orientacyjne zestawienie ilości i rodzaju zamawianych artykułów.

9.Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.

10.Ofertę cenową należy złożyć do dnia 20 stycznia 2020 r. do godz. 12.00, pok. Nr 1                      w Urzędzie Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1.

Oferta winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, ze wskazaniem nazwy zamówienia:  „Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych  do drukarek, faksów i kserokopiarek dla potrzeb Gminy Dobre w 2020 r.”

 

  1. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Dobre, zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Agnieszka Radzio

tel. 25 757 11 90 wew. 22, e mail: urzad@gminadobre.pl

                                                                                                                WÓJT

                                                                                                       Tadeusz Gałązka

Załączniki

biurowe (640kB)    
Informacja o wyborze oferty (297.7kB)    

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Radzio
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Ratuski
Data wprowadzenia:2020-01-10 11:02:51
Opublikował:Krzysztof Ratuski
Data publikacji:2020-01-10 11:04:03
Ostatnia zmiana:2020-02-05 07:13:25
Ilość wyświetleń:129