Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

 

S T A T U T        G M I N YRozdział I


Postanowienia ogólne


§ 1


Gmina Dobre ,zwana dalej ,,Gminą” , jest wspólnotą samorządową obejmującą wszystkich jej mieszkańców.


§ 2


1.Gmina Dobre położona jest w powiecie mińskim,województwie mazowieckim i obejmuje obszar 125 km2.

2.Siedzibą organów gminy jest miejscowość Dobre.

3.Granice terytorialne gminy określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego

Statutu.


§ 3


1.Gmina posiada osobowość prawną.

2.Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

3.Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.


§ 4


Pieczęcią urzędową gminy jest pieczęć okrągła z godłem Rzeczypospolitej Polskiej w środku i napisem w otoku ,,Urząd Gminy Dobre”.


§ 5


1.Herbem Gminy jest na tarczy przednia połowa dzika czarnego w polu białym/srebrnym/.

2.Wzór herbu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.


§ 6


Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa , o:

1/ gminie – należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz terytorium gminy Dobre,

2/ radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Dobre,

3/komisji – należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy Dobre,

4/przewodniczącym rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Dobre,


2

5/sekretarza – należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Dobre,

6/skarbnika – należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Dobre,

7/biurze rady – należy przez to rozumieć pracownika obsługującego radę,

8/urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Dobre,

9/ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o

samorządzie gminnym.Rozdział II


Jednostki pomocnicze gminy


§ 7


Jednostkami pomocniczymi gminy są sołectwa.


§ 8


1.Rada Gminy tworzy,łączy,znosi i dzieli sołectwo w drodze uchwały, po

przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

2.Konsultacje, o których mowa w ust.1 są prowadzone poprzez opinie zebrań wiejskich wyrażone w formie uchwały.

Zebranie wiejskie zwoływane jest na zasadach określonych w statucie sołectwa.

3.Za inicjatywą podjęcia uchwały, o której mowa w ust.1 może wystąpić grupa co najmniej 1/4 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania albo organ Gminy.

4.Wniosek, o którym mowa w ust.3 podlega konsultacji na zasadach określonych w ust.2. Uchwała w tej sprawie podejmowana jest zwykłą większością głosów obecnych na prawomocnie zwołanym zebraniu.

5.Wniosek mieszkańców, o którym mowa w ust.4 wraz z uchwałą zebrania

wiejskiego rozpatrywany jest na najbliższej sesji Rady.


§ 9W gminie utworzone są następujące sołectwaAdamów,Antonina,Brzozowica,

Czarnocin,Czarnogłów, Dobre I, Dobre II, Duchów,Drop,Gęsianka Głęboczyca,Grabniak , Jaczewek,Joanin, Kąty Borucza,Kobylanka,Makówiec Duży,Makówiec Mały, Marcelin,Modecin,Mlęcin,Nowa Wieś,Osęczyzna, Pokrzywnik,Poręby Nowe, Poręby Stare,Radoszyna ,Rakówiec,Rąbierz Kolonia,Ruda- Pniewnik, Rudno,Rudzienko,Rynia,Sołki,Sąchocin,Świdrów,Walentów,Wólka Czarnogłowska,Wólka Kobylańska, Wólka Kokosia,Wólka Mlęcka.

§ 10


Przy tworzeniu,łączeniu,podziale i znoszeniu sołectw rada gminy uwzględnia , aby sołectwo obejmowało obszar możliwie jednorodny ze względu układ osadniczy, przestrzenny i komunikacyjny oraz więzi społeczne i gospodarcze zapewniające sołectwu zdolność wykonywania zadań publicznych.


3


§ 11


Gospodarka finansowa sołectwa jest prowadzona w ramach budżetu gminy na zasadach określonych w statucie przyjętym przez Radę.


§ 12


1.Sołtysi mogą uczestniczyć w pracach rady, zgłaszać wnioski,zadawać pytania bez prawa udziału w głosowaniu.

2.W przypadku uzasadnionej potrzeby przewodniczący rady lub komisji może zaprosić sołtysa do udziału w posiedzeniach bez prawa udziału w głosowaniu.


§ 13


1.Rada Gminy nie może uszczuplić dotychczasowych praw sołectwa do korzystania z mienia bez zgody zebrania wiejskiego.

2.Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi prawa własności,użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe zwane mieniem gminnym , pozostają nienaruszone.

§ 14


Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje Rada Gminy przy pomocy Wójta Gminy.
Rozdział III


Zakres działania i zadania gminy.


§ 15


1.Zakres działania gminy określają:

1/ustawy i akty wydane na ich podstawie

2/porozumienia zawarte z innymi samorządami i organami administracji rządowej w drodze porozumienia po zapewnieniu środków na realizację porozumienia,

3/uchwały podjęte przez radę,

4/wyniki referendum gminnego.

§ 16


Do zadań własnych gminy należą sprawy określone w art.7 ustawy.


§ 17


Tryb przygotowania sesji,organizację wewnętrzną oraz zasady pracy Rady zawiera Regulamin Rady stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Statutu.
4


§ 18


1.W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne a także zawierać umowy z innymi podmiotami w tym organizacjami pozarządowymi.

2.Gmina może tworzyć lub być członkiem stowarzyszenia gmin.W tym przypadku

stosuje się przepisy prawa o stowarzyszeniach.

3.Jednostki organizacyjne tworzy rada na wniosek wójta , z wyłączeniem gospodarstw

pomocniczych.

4.Do jednostek wchodzących w skład struktury organizacyjnej gminy należą:

1/Przedszkole w Dobrem

2/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem

3/Gminny Zespół Administracyjny Szkół w Dobrem

4/Szkoła Podstawowa im.Konstantego Laszczki w Dobrem

5/Szkoła Podstawowa im.Piotra Wysockiego w Dropiu

6/Szkoła Podstawowa im.Janka Krasickiego w Mlęcinie

7/Gimnazjum w Dobrem.

5.Do jednostek prawnie wyodrębnionych należą:

1/Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrem

2/Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem .

6.Jednostki organizacyjne działają w oparciu o statut nadany im przez Radę oraz

regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Wójta Gminy.

7.Statut jednostki organizacyjnej określa m.in.nazwę,zakres działania,siedzibę,zakres

wyposażenia jej w majątek trwały oraz zakres i zasady zarządu tym majątkiem.

8.Zatrudnianie i zwalnianie kierowników tych jednostek należy do Wójta Gminy.

§ 19


1.Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą

wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej, wyłącznie w

przypadkach określonych w odrębnej ustawie.

2.Formy prowadzenia gospodarki gminnej , w tym wykonywanie przez gminę zadań

o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

Rozdział IV


Władze gminy.

§ 20


1.Władza w gminie należy do mieszkańców, którzy podejmują rozstrzygnięcia

bezpośrednio w głosowaniu powszechnym lub za pośrednictwem organów gminy.

2.Rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym podejmowane są poprzez wybranych

radnych oraz referendum, w którym mieszkańcy gminy jako członkowie wspólnoty

samorządowej wyrażają swoją wolę , co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej

tej wspólnoty,mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej

jednostki lub w sprawie odwołania organu stanowiącego.

3.Zasady wyboru do Rady Gminy określa ustawa z dnia 16 lipca 1998 roku-Ordynacja

wyborcza do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw/Dz.U.Nr 95 poz.602

z późn.zm./.

4.Zasady i tryb prowadzenia referendum określa ustawa z dnia 15 września 2000 roku

o referendum lokalnym/Dz.U.Nr 88 poz.985/.


5


§ 211.Gmina działa za pośrednictwem swoich organów.

2.Organami Gminy są:Rada Gminy i Wójt Gminy.


§ 22


1.Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy, z wyłączeniem spraw

rozstrzyganych przez mieszkańców w drodze referendum.

2.Organem wykonawczym Gminy jest Wójt .


§ 23


1.Działalność organów Gminy jest jawna.

Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

2.Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli

do uzyskiwania informacji,wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzenia jej komisji, a

także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych.

3.Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach a zwłaszcza określone w art.6 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie informacji publicznej

/Dz.U.112 poz.1198/.


§ 24


1.Dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych są udostępniane

obywatelom w siedzibie Urzędu Gminy przez pracownika odpowiedzialnego za

ich właściwe przechowywanie i zabezpieczenie w godzinach pracy Urzędu .

2.Przeglądanie dokumentów przez zainteresowanych odbywa się w obecności

pracownika Urzędu Gminy .

3.Zasady udostępniania dokumentów określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy.

§ 25


1.Infromacji udziela się na wniosek złożony ustnie lub pisemnie .

2.Jeżeli obywatel żąda potwierdzenia dokumentów wymagany jest wniosek pisemny.

W pozostałych sytuacjach dokumenty udostępnia się na wniosek ustny.

3.Ządany dokument zainteresowanemu udziela się bezzwłocznie.Jeżeli jednak ze

względów organizacyjnych nie jest to możliwe, dokument należy udostępnić

w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia złożenia wniosku.


§ 26


1.Z dokumentów wymienionych w § 25 ust.3 Obywatele mogą sporządzać notatki,

odpisy i wyciągi,fotografować je lub kopiować.

2.Obywatele mogą żądać uwierzytelnienia sporządzonych notatek z dokumentów , o

których mowa w ust.1.

3.Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z zastrzeżeniem art.15 ustawy o

dostępie do informacji publicznej.
6


§ 27


1.Uchwały organów Gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co

najmniej połowy ustawowego składu organu w głosowaniu jawnym,chyba,że

ustawa stanowi inaczej.

2.Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Wójtowi Gminy,Komisjom Rady,

Przewodniczącemu Rady Gminy oraz grupie radnych /minimum 4-ro osobowej/.


§ 28


Rada obraduje i podejmuje uchwały na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego

Rady Gminy lub Wiceprzewodniczącego /w razie nieobecności Przewodniczącego/,

w miarę potrzeb,nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.


§ 29


1.Rada składa się z 15 radnych wybranych przez mieszkańców gminy w głosowaniu

powszechnych.

2.Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.


§ 30


1.Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania

gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2.Do wyłącznej właściwości Rady należą sprawy określone w art.18 ust.2 ustawy.


§ 31


Wewnętrznymi kolegialnymi organami Rady są Komisje Rady.


§ 32


1.Rada Gminy powołuje następujące stałe Komisje:

1/Rewizyjna

2/Budżetu,Finansów,Planowania i Przemysłu

3/Rolnictwa,Ochrony Środowiska,Ochrony Przeciwpożarowej i Bezpieczeństwa

Publicznego

4/Zdrowia,Oświaty,Kultury i Spraw Socjalnych.

2.W czasie trwania kadencji Rada ze swego grona może powoływać doraźne komisje

do wykonywania określonych zadań, określające ich skład i zakres działania .

3.Radny może być członkiem nie więcej niż 2 Komisji stałych a Przewodniczącym

tylko jednej.

4.W trakcie trwania kadencji Rada może dokonywać zmian w składach osobowych,

w tym przewodniczącego Komisji.

5.Komisja stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Rade w terminie

do dnia 31 stycznia każdego roku.Rada może dokonywać zmian w zatwierdzonym

planie pracy.
7


6.Rada może w każdym czasie zlecić zwołanie posiedzenia Komisji i rozpatrzenie

przez nią określonych spraw.W sprawie ważnej dla Gminy uprawnienia takie

przysługują także Przewodniczącemu Rady w czasie między sesjami.

7.Komisje obradują na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego

Komisji a w razie jego nieobecności przez Z-cę Przewodniczącego,zgodnie z

przyjętym planem pracy, na polecenie Rady lub Przewodniczącego Rady.

8.Komisja jest obowiązana składać Radzie sprawozdania ze swej działalności ,

co najmniej jeden raz w roku oraz w każdym czasie na żądanie rady.

9.W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami.

Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w

głosowaniu i diety.

10.Na posiedzenia Komisji mają prawo wstępu zainteresowani obywatele.

11.Opinie i wnioski Komisji przyjmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością

głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji.

12.Opinie i wnioski Komisji przekazywane są Radzie za pośrednictwem Przewodniczącego Rady.

13.Komisje z wyjątkiem Rewizyjnej pracują według zasad ustalonych odrębną uchwałą.

14.Szczegółowy zakres organizacji i funkcjonowania Komisji Rewizyjnej określa

załącznik nr 4 do niniejszego statutu, zwany ,,Regulaminem Komisji Rewizyjnej”.


§ 33


Organem wykonawczym Gminy jest Wójt Gminy.


§ 34

1.Wójt wykonuje:

1/uchwały Rady,

2/ przypisane mu zadania i kompetencje,

3/zadania powierzone , o ile wykonanie na mocy przepisów obowiązującego prawa

należy do niego,

4/inne zadania określone przepisami prawa i niniejszym statutem.

2.Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 35


1.Wójt uczestniczy w sesjach Rady.

2.Komisje Rady mogą żądać przybycia Wójta na ich posiedzenie.


` § 36


Wójt powołuje zastępcę i powierza mu prowadzenie spraw w swoim

imieniu na podstawie pisemnego upoważnienia.


§ 37


1.Decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej wydaje

Wójt.

2.W czasie nieobecności Wójta w Urzędzie , w sprawach administracyjnych Urzędu

zastępuje go Sekretarz Gminy na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego

przez Wójta.


83.Wójt może upoważnić pracowników Urzędu Gminy do wydawania decyzji

administracyjnych w jego imieniu.


§ 38


1.Wójt obowiązany jest do przedłożenia Wojewodzie Mazowieckiemu uchwał Rady

w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.Uchwały w sprawie przepisów porządkowych

Wójt przekazuje w ciągu dwóch dni od ich podjęcia.

2.Wójt przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej na zasadach określonych w ust.1

uchwałę budżetową,uchwałę w sprawie absolutorium dla Wójta oraz inne uchwały

objęte zakresem nadzoru izby.


§ 39


Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy.


§ 40


Organizacje i zasady funkcjonowania Urzędu określa regulamin Organizacyjny

ustalony Zarządzeniem Wójta.


§ 41


1.Wójt jest kierownikiem Urzędu Gminy.

2.Wójt, jako kierownik Urzędu Gminy wykonuje uprawnienia zwierzchnika

służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych

jednostek organizacyjnych.

3.Wójt, jako kierownik może wydawać zarządzenia wewnętrzne związane z

kierowanym przez niego Urzędem i jednostek jemu podległych.


§ 42


1.Pracownikami samorządowymi w Urzędzie Gminy są osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy na podstawie:

1/wyboru – Wójt- w wyborach bezpośrednich lub przez Radę Gminy,

2/powołania – Sekretarz i Skarbnik Gminy - przez Radę Gminy na wniosek Wójta,

3/umowy o prace – pozostali pracownicy .

2.Wójt ustala wynagrodzenie ,zawiera i rozwiązuje umowę o pracę z pracownikami

samorządowymi zatrudnionymi w Urzędzie Gminy oraz ustala wynagrodzenie

dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.


§ 43


Zasady wyboru Wójta określa ustawa.


9


§ 44


Status prawny pracowników samorządowych reguluje ustawa z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych/Dz.U.z 2001r Nr 142 poz.1593/.
Rozdział V


Gospodarka finansowa Gminy.§ 45


1.Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy

uchwalonego przez Radę w formie uchwały budżetowej.

2.Projekt budżetu przygotowuje Wójt w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych oraz stanowisku Rady i wraz z informacja o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami przedkłada Radzie najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem

zaopiniowania.

3.Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy w terminie do końca roku poprzedzającego rok budżetowy .

4.W przypadku nie uchwalenia budżetu do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, Rada uchwala budżet nie później niż do 31 marca roku budżetowego,

a podstawą gospodarki budżetowej do tego czasu jest projekt budżetu przedłożony

radzie.


§ 46


Procedurę uchwalania budżetu określa odrębna uchwała Rady.


§ 47


Jednostki pomocnicze – sołectwa nie tworzą własnych budżetów.

Gospodarka finansowa tych jednostek jest prowadzona w ramach budżetu Gminy.


§ 48


1.Za prawidłową gospodarkę finansową Gminy odpowiada Wójt Gminy.

2.Zadania związane z gospodarką finansową i wykonaniem budżetu Gminy

realizuje bezpośrednio Skarbnik Gminy.

3.Szczegółowe zadania oraz kompetencje Skarbnika Gminy określa Regulamin

Organizacyjny Urzędu Gminy.
10


§ 49


Wójt niezwłocznie po przyjęciu przez Radę Gminy ogłasza uchwałę budżetową

i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego , a także na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Gminy.


§ 50


1.Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok poprzedzający , Wójt składa Radzie

Gminy do 31 marca.

2.Rada Gminy rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy do 30 kwietnia

w roku następnym po roku sprawozdawczym.

3.Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem

do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia z tego tytułu absolutorium

Wójtowi.

4.Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze Wójt przedstawia

Radzie do 31 sierpnia.


§ 51


1.Zasady gminnej gospodarki finansowej określa rozdział 6 ustawy o samorządzie

gminnym oraz dział IV ustawy o finansach publicznych.

2.Szczegółowe zasady finansowania Gminy regulują odrębne przepisy.
Rozdział VI


Postanowienia końcowe.


§ 52


Obsługę Rady Gminy i jej Komisji zapewnia Wójt.


§ 53


1.Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca

2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

/Dz.U.Nr 62 poz.718/.

2.Akty prawa miejscowego wywieszane są także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

3.Urząd Gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępny do powszechnego

wglądu w jego siedzibie.


§ 54


1.Zasady prowadzenia dokumentacji pracy Rady/protokóły,ewidencja, itp./,regulują przepisy /Instrukcja Kancelaryjna/ lub zarządzenie Wójta w zakresie nie uregulowanym Instrukcją.
11


2.Zasady obsługi interesantów przez organy Gminy , a w szczególności udzielania

informacji urzędowych,udostępniania dzienników urzędowych,zbioru przepisów

gminnych określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy.


§ 55


1.Uchwalenie Statutu Gminy następuje w drodze uchwały podjętej na sesji Rady

Gminy zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu

Rady w głosowaniu jawnym.

2.Rada Gminy może dokonywać zmian w niniejszym Statucie w trybie określonym

w ust.1.

3.Statut jest aktem prawa miejscowego i wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Mazowieckiego.


§ 56


W sprawach nie unormowanych w niniejszym Statucie maja zastosowanie przepisy

ustaw :

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/Dz.U.z 2001 roku

Nr 142 poz.1591 z późn.zm./,

- ustawa z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych/Dz.U z 2001

roku Nr 142 poz.1593 /,

- ustawa z dnia 10 maja 1990 roku wprowadzająca ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych/Dz.U.Nr 32 poz.190 z

późn.zm./,

- ustawa z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym/Dz.U.Nr 88 poz.985/,

- ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych/Dz.U.Nr 155 poz.

1014 z późn.zm./.


§ 57


Integralną częścią niniejszego Statutu jest :

1.Mapka - stanowiąca załącznik Nr 1

2.Herb Gminy Dobre- stanowiący załącznik Nr 2

3.Regulamin Rady Gminy Dobre- stanowiący załącznik Nr 3

4.Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Dobrem – stanowiący załącznik Nr 4.Załącznik nr 3

do Statutu Gminy DobreREGULAMIN RADY GMINY W DOBREMI.Zasady ogólne.

§ 1


Regulamin określa tryb działania Rady Gminy w Dobrem - zwanej dalej ,,Radą” oraz sposób obradowania na sesjach ,podejmowania uchwał,obowiązki radnych oraz

Przewodniczacego Rady.


§ 2


1.Rada, jako organ przedstawicielski działa na sesjach, a także za pośrednictwem Komisji oraz Wojta , jako organu wykonawczego.

2.Wójt i Komisje Rady działają pod kontrolą Rady,której składają sprawozdanie ze

swojej działalności.II.Sesje Rady.


§ 3


Rada obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczacego Rady, a w razie jego

dłuższej nieobecności /choroba,urlop, itp./ Wiceprzewodniczącego Rady.


§ 4


1.Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów

do rad na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady Gminy , z zastrzeżeniem

art.20 ust.2b ustawy.

2.Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy otwiera i prowadzi do czasu wyboru

Przewodniczącego Rady najstarszy wiekiem radny obecny na sesji,Przewodniczący

senior przeprowadza ślubowanie radnych oraz wybór Przewodniczącego Rady Gminy.

3.Treść ślubowania oraz sposób jego składania określa art.23a ustawy.

4.Porządek obrad na pierwszej sesji powinien obejmować następujące sprawy:

1/złożenie ślubowania przez radnych,

2/wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady,

3/informacja ustępującego Wójta Gminy o stanie budżetu oraz innych ważnych dla

gminy sprawach,

4/złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.

2


§ 5


Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybiera i odwołuje Rada na zasadach

określonych w art.19 ustawy.


§ 6


1.Na drugiej sesji zwołanej nie później niż w ciągu 14 dni od pierwszej , Rada ustala

skład liczbowy i osobowy stałych Komisji Rady.

2.Rada w formie uchwały ustala skład liczbowy stałych Komisji Rady.

3.Przewodniczący Komisji wybierani są w głosowaniu jawnym spośród radnych zwykłą

większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

4.Członkowie poszczególnych Komisji w liczbie wynikającej z uchwały Rady wybierani są spośród radnych, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, z zastrzeżeniem art.18a ust.2 ustawy.

5.Prawo zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego i Członków Komisji przysługuje

radnym.

6.Rada w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przyjmuje uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji i członków.

7.Przewodniczącym stałej Komisji Rady Gminy nie może być współmałżonek kierownika zakładu lub jednostki budżetowej Gminy.

8.Wiceprzewodniczących Komisji wybierają spośród swego grona członkowie Komisji

na pierwszym posiedzeniu.

9.W trakcie trwania kadencji Rada może dokonywać zmian w składach osobowych , w

tym Przewodniczącego Komisji.

10.Z wnioskiem o zmiany w składach Komisji może wystąpić Komisja Rady Przewodni-

czący Rady,grupa radnych /minimum 4-ro osobowa/.

11.Wniosek o zmiany w składach Komisji zgłaszany na sesji może być rozpatrywany na

następnej sesji.

12.Odwołanie poszczególnych członków Komisji następuje w trybie przewidzianym do

ich powołania.


§ 7


1.Sesja odbywa się w zasadzie na jednym posiedzeniu. Jednakże na wniosek Przewodniczącego Rady lub radnych,Rada może postanowić o przerwaniu sesji

i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na drugim posiedzeniu tej

samej sesji.

2.O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust.1 można postanowić w szczególności ze względu na niemożność wyczerpania porządku obrad lub koniecz-

ność jego rozszerzenia , potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nie przewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub

rozstrzygnięcie spraw.§ 8


1.W przypadku stwierdzenia braku quorum przed ogłoszeniem głosowania Przewodniczący przerywa obrady i jeżeli nie można zwołać quorum wyznacza

nowy bądź przewidywany termin posiedzenia tej samej sesji, z tym ,że uchwały

3


podjęte do tego momentu zachowują swoją moc.

2.Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych , którzy bez usprawiedliwienia

opuścili obrady,odnotowuje się w protokóle.


§ 9


1.Rada odbywa sesje zwyczajne w ilości potrzebnej do wykonywania swoich zadań nie

rzadziej niż raz na kwartał.

2.Sesjami zwyczajnymi są sesje umieszczone w planach pracy Rady oraz nie przewidziane w planie pracy a zwoływane przez Przewodniczącego z zachowaniem

zasad określonych w niniejszym regulaminie.


§ 10


Rada może odbywać sesje nadzwyczajne zwoływane bez względu na plan pracy Rady

przez Przewodniczącego na wniosek Wójta lub grupy radnych stanowiącej co najmniej

1 ustawowego składu Rady w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o

zwołanie sesji powinien spełniać wymogi art.20 ust.1 ustawy.


§ 11


1.Na ostatniej sesji w roku Rada ustala swój plan pracy na rok następny, w którym określa liczbę sesji i podstawowe tematy obrad.Plan taki Rada uchwala na rok

bieżący niezwłocznie po rozpoczęciu kadencji , o ile do końca roku pozostało

co najmniej 6 miesięcy.

2.Rada może uchwalić również ramowy program działania na okres kadencji,

określając w nim również kierunki pracy i sposoby realizacji zadań, przy

uwzględnieniu postulatów wyborców.

3.Rada może w każdym czasie dokonać zmian i uzupełnień planów pracy i programów.III. Przygotowanie sesji.


§ 12


1.Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący , a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady,ustalając porządek obrad,miejsce ,dzień i godzinę

rozpoczęcia sesji oraz listę zaproszonych gości.

2.Sesja przygotowywana jest w porozumieniu z Wójtem Gminy.

3.Przygotowanie materiałów na sesję Rady, jak również obsługę organizacyjno-

techniczną zapewnia Urząd Gminy.

4.O sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed ustalonym terminem obrad

dostarczając im w tym terminie zawiadomienie o zwołaniu sesji z porządkiem obrad

oraz projektem uchwał oraz niezbędnymi materiałami związanymi z przedmiotem sesji .

5.W razie nie dotrzymania terminu, o którym mowa w ust.4 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin obrad. Wniosek o odroczenie

sesji może być zgłoszony tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.

6.Przewodniczący Rady jest każdorazowo zobowiązany do zawiadomienia na takich

4

samych zasadach jak radnych przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji Rady Gminy z prośbą o powiadomienie mieszkańców sołectwa - poprzez wywieszenie tablicy ogłoszeń.

7.Zawiadomienie o miejscu , terminie i porządku obrad podaje się na 5 dni przed sesją

do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Gminy.


IV. Zasady obradowania.


§ 13


Sesję Otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności lub gdy

zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach – Wiceprzewodniczący Rady.


§ 14


Sekretarzem obrad jest pracownik Urzędu Gminy,sporządzający protokół z przebiegu

sesji – wyznaczony do obsługi Rady.


§ 15


1.Sesje Rady są jawne co oznacza ,że podczas obrad na sali może być obecna publiczność zajmująca specjalnie wyznaczone w tym celu ,,miejsce dla publiczności”.

2.Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych

w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.


§ 16


W obradach sesji uczestniczą:Wójt Gminy,Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy z głosem

doradczym – bez prawa udziału w głosowaniu oraz pracownicy Urzędu Gminy wyznaczeni do referowania spraw i udzielania wyjaśnień.


§ 17


Rada może obradować i podejmować uchwały przy obecności co najmniej połowy

ustawowego składu Rady.


§ 18


1.Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego obrad formuły:

,,Otwieram Sesję Rady Gminy w Dobrem”.

2.Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, a w przypadku braku quorum zamyka obrady,wyznaczając

w porozumieniu z Wójtem Gminy nowy lub przewidywany termin sesji.

W protokóle odnotowuje się przyczyny, dla których sesja się nie odbyła.


§ 19


1.Przewodniczący obrad przedstawia Radzie porządek obrad.

2.Na wniosek Wójta Przewodniczący Rady Gminy jest zobowiązany wprowadzić

5


do porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do

Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady

3.Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością

głosów ustawowego składu Rady.

4.Z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad może wy stąpić każdy radny

5.Po zgłoszeniu proponowanych zmian prowadzący obrady przeprowadza głosowanie

w trybie określonym w ust.3.


§ 20


Podczas obrad Rada dokonuje przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji.


§ 21


1.W porządku obrad każdej sesji zwyczajnej powinien znajdować się punkt :

,,Interpelacje i zapytania radnych”. Każdy radny w tym punkcie porządku obrad ma

prawo zwracać się o wyjaśnienie i udzielenie odpowiedzi we wszystkich sprawach,

które dotyczą zakresu działania Rady. Odpowiedzi udzielają:Wójt Gminy albo wyznaczony pracownik Urzędu Gminy.

2.W przypadku niemożności udzielenia odpowiedzi na tej samej sesji, wyjaśnienie

powinno być udzielone pisemnie , w terminie 2 tygodni.

3.Na wniosek radnego Rada może włączyć sprawę rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelację do porządku obrad następnej sesji.

§ 22


1.W porządku obrad sesji zwyczajnej winno znaleźć się sprawozdanie Wójta z realizacji

uchwał podjętych przez Radę na ostatniej sesji lub kilku ostatnich, nie więcej jednak

jak trzech oraz informacja z prac Wójta Gminy między sesjami.

2.Sprawozdanie i informacje składa na piśmie lub ustnie Wójt Gminy.


§ 23


1.Przewodniczacy Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, przy czym w

uzasadnionych przypadkach może dokonywać zmian w kolejności realizacji poszczególnych punktów , jeżeli usprawni to przebieg obrad.

2.Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń , a może także w uzasadnionych przypadkach udzielać głosu poza kolejnością.

3.Przewodniczący może postanowić o przyjęciu pisemnego wystąpienia /nie wygłoszonego na sesji/ , do protokółu sesji.

4.Podczas całej sesji Przewodniczący może udzielać radnym głosu w sprawie zgłoszenia wniosku o charakterze formalnym, którego przedmiotem mogą być

w szczególności sprawy:

- stwierdzenia quorum,

- zakończenia dyskusji i podjęcia uchwał,

- zdjęcia określonego tematu z porządku obrad ,

- ograniczeniu lub ustaleniu czasu wypowiedzi poszczególnych mówców,

- zamknięcia listy mówców,

- przeliczenia głosów,

- przestrzegania regulaminu obrad.

5.Przewodniczący poddaje wniosek, o którym mowa w ust.4 pod głosowanie.

6


Rada decyduje w tych sprawach w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

6.Poza kolejnością zgłoszeń Przewodniczący udziela głosu Wójtowi , Radcy Prawnemu ,Sekretarzowi i Skarbnikowi.


§ 24


1.Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku

obrad w tym zwłaszcza w odniesieniu do wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

2.Przewodniczący może czynić radnym uwagi dotyczące tematu , formy i czasu wystąpień.

3.W przypadku stwierdzenia , że radny w swoim wystąpieniu odbiega od tematu obrad

Przewodniczący może przywołać radnego,, do porządku”.

4.Jeżeli temat lub sposób wystąpienia , albo zachowania radnego w oczywisty sposób

zakłóca porządek obrad, bądź uchybia powadze sesji – Przewodniczący przywołuje

radnego ,,do rzeczy” , a gdy przywołanie nie odniosło skutku – może odebrać mu

głos.Fakt ten odnotowuje się w protokóle sesji.

5.Postanowienia ust.2,3 i 4 stosuje się odpowiednio do osób z publiczności, jeśli

udzielono im prawa głosu.


§ 25


1.Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobom spośród publiczności, jeżeli

wypowiedź dotyczy omawianego punktu obrad, po uprzednim zgłoszeniu się ich

do zabrania głosu.

2.Przewodniczący może nakazać opuszczenie obrad przez osoby spoza Rady,które

swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek obrad, bądź naruszają

powagę sesji.


§ 26


1.Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę:,,Zamykam sesję Rady Gminy w Dobrem”.

2.Czas od otwarcia sesji do jej zamknięcia uznaje się za czas trwania sesji.

3.Postanowienie ust.2 dotyczy także sesji, która obejmuje więcej niż jedno posiedzenie.


§ 27


Warunki organizacyjne niezbędne do prawidłowej pracy Rady na sesji,dotyczące

głosowania,miejsca obrad,bezpieczeństwa radnych i innych uczestników sesji, a także

porządku po jej zakończeniu zapewnia Wójt.


§ 28


1.Z każdej sesji pracownik obsługujący posiedzenia Rady sporządza protokół, w którym musi być odnotowany przebieg obrad oraz podejmowane rozstrzygnięcia.

2.Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:

1/numer.datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia , imię

i nazwisko Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół,

2/stwierdzenie prawomocności obrad/quorum/,

7

3/nazwiska i imiona nieobecnych radnych,

4/ustalony porządek obrad,

5/stwierdzenie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji,

6/przebieg obrad,streszczenie przemówień i dyskusji,zgłoszonych pytań i interpelacji radnych oraz udzielonych na nie odpowiedzi, a także treść zgłoszonych i przyjętych wniosków,

7/przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów ,,za”, ,,przeciw” i ,,wstrzymujących się”,

8/wykaz podjętych uchwał z podaniem spraw , jakich one dotyczą,

9/podpisy Przewodniczącego i Sekretarza obrad- protokolanta.

3.Do protokółu dołącza się:

1/listę obecności radnych,

2/listę gości zaproszonych,

3/uchwały Rady,

4/inne dokumenty złożone do Przewodniczącego Rady, zarówno w czasie obrad

jak i przed obradami.

4.Protokoły z sesji numerowane są cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerowi

sesji w danej kadencji,łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku.

5.Protokoły otrzymują w ciągu kadencji kolejne numery, począwszy od numeru jeden.


§ 29


1.Protokół z sesji radni mają do wglądu u pracownika Urzędu Gminy ,prowadzącego

obsługę Rady oraz na godzinę przed rozpoczęciem następnej sesji/ na sali obrad/.

2.Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokółu na piśmie w przerwie

między sesjami, jednak nie później niż na następnej sesji.

3.O uwzględnieniu poprawek i uzupełnień decyduje Przewodniczący Rady , po uprzednim wysłuchaniu protokolanta.

4.Radny, którego wniosek nie został uwzględniony , może przedłożyć go na sesji.

O przyjęciu lub odrzuceniu wniosku decyduje Rada w głosowaniu jawnym zwykłą

większością głosów .

5.Rada przyjmuje protokół z poprzedniej sesji w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.


§ 30


1.Wójt Gminy w ciągu 7 dni , a w sytuacjach pilnych niezwłocznie przekazuje

zainteresowanym jednostkom organizacyjnym/wykonawcom/ postanowienia,

wyciągi z protokółu sesji i odpisy uchwał Rady.

2.Protokoły z obrad wraz z pełną dokumentacją sesji przechowuje się na stanowisku

pracy do spraw obsługi Rady.

3.Zasady dostępu obywateli do materiałów z sesji Rady określa art.24-26 Statutu Gminy.


V. Tryb głosowania.


§ 31


1.Głosowanie jest prawomocne tylko w przypadku istnienia quorum.

2.W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.
8


§ 32


1.W głosowaniu jawnym radni głosują poprzez podniesienie ręki/lub podniesienie mandatu/.

2.Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący obrad – przy pomocy

protokólanta lub wyznaczonych radnych , przeliczając głosy,,za”, ,,przeciw”, ,,wstrzymujące się”, sumując je i porównując z listą radnych obecnych na sesji nakazując odnotowanie wyników głosowania w protokole.

3.Na wniosek radnego przyjęty zwykłą większością głosów może być przeprowadzone

głosowanie imienne.Przy głosowaniu imiennym Rada każdorazowo ustala regulamin

określający zasady głosowania oraz sposób ustalania wyników głosowania.

4.Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.

5.W przypadku równej liczby głosów,,za” i ,,przeciw”,głosowanie jawne powtarza się.


§ 33


1.Radni w głosowaniu tajnym głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady,przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania , a samo głosowanie

przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna, z wybranym spośród

siebie Przewodniczącym.

2.Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania.

3.Przedstawiciel Komisji Skrutacyjnej z listy obecności odczytuje nazwiska

radnych. Radni otrzymują od Komisji kartę do głosowania,podchodzą do miejsca

wyznaczonego ,zapewniającego tajność głosowania i po wypełnieniu karty, na sali

obrad wrzucają ją do urny .

4.Po przeliczeniu głosów Komisja sporządza protokół .Przewodniczący Komisji

Skrutacyjnej odczytuje protokół ,podając wyniki głosowania.

5.Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowi załącznik do protokółu

z sesji Rady.

6.W przypadku równej liczby głosów ,,za” i ,,przeciw”, głosowanie tajne powtarza się.


§ 34


Radny nie może brać udziału w głosowaniu w Radzie , ani Komisji , jeżeli dotyczy

ono jego interesu prawnego.


§ 35


1.Przewodniczący obrad przed podaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza

zebranym proponowana treść w taki sposób ,aby jej redakcja była przejrzysta , a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

2.W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek Wójta,

Komisji a następnie według kolejności zgłoszeń.

3.W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób,Przewodniczący przed zamknięciem listy kandydatów pyta każdego z nich czy zgadza się kandydować

i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie

listy kandydatów i zarządza wybory .9


VI. Uchwały Rady.

§ 361.Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące

do jej kompetencji, określone w art.18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz innych ustawach i przepisach wydanych na ich podstawie.

2.Uchwały są odrębnymi dokumentami, z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym ,które muszą być odnotowane w protokole sesji.§ 37


1.Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy

składu Rady w głosowaniu jawnym, chyba,że przepisy ustaw szczególnych stanowią inaczej.

2.Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza,że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów ,,za” niż ,,przeciw”.

Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących

,,za “ czy ,,przeciw”.

3.Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości,przechodzi

kandydatura lub wniosek , na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów

przypadających osobno na każdą alternatywę.


§ 38


1.Glosowanie bezwzględną większością głosów oraz głosowanie większością 2/3

głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej

jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.

2.Głosowanie bezwzględna większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura ,która uzyskała liczbę całkowitą ważnych

głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem,przewyższającą połowę ustawowego

składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

3.Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas,

gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów .

4.Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących,stanowi

pierwsza liczba naturalna przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.

§ 39


1.Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób czytelny,odzwierciedlać ich

rzeczywistą treść i zawierać przede wszystkim:

1/datę i tytuł oraz kolejny numer,

2/podstawę prawną ,

3/dokładną merytoryczną treść uchwały,

4/określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały,

10


5/termin wejścia w życie uchwały,sposób jej ogłoszenia ,ewentualny czas jej obowiązywania ,

6/nadto inne elementy w razie konieczności np.opisową treść wstępną,wskazanie

adresatów,zamieszczenie wykonania,uzasadnienie, itp.

2.W uchwałach podaje się numer sesji/cyframi rzymskimi/,kolejny numer uchwały,

rok podjęcia uchwały. Numery sesji podaje się kadencjami.

3.Projekty uchwał Rady przygotowuje Wójt Gminy w uzgodnieniu z Radcą Prawnym.

4.Z inicjatywą uchwałodawczą mogą występować:Komisje Rady,Przewodniczący

Rady oraz grupa radnych/minimum 4 osoby/.

Przygotowane przez nich projekty przed umieszczeniem ich na sesję powinny być

zaopiniowane przez Radcę Prawnego.

5.Projekty uchwał winny być systematycznie przekazywane Przewodniczącemu Rady

nie później jednak jak na 10 dni przed planowanym terminem sesji,na której mogły

by być rozpatrzone.

6.Jezeli podmiot uprawniony do podjęcia inicjatywy uchwałodawczej przedstawi tę

inicjatywę wprost na sesji,objęcie tego projektu obradami sesji może nastąpić jedynie

w wyjątkowo uzasadnionych i nie cierpiących zwłoki wypadkach po dokładnym ,

pisemnym sprecyzowaniu brzmienia uchwały przy uwzględnieniu art.20 ust.1a ustawy.


§ 40


1.Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia .

2.Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej niż na następnej sesji.

3.Postanowienia ust.2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.


§ 41


Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący , jeśli prowadzi

sesję.


§ 42


1.Oryginały uchwał ewidencjonowane są w rejestrze uchwał i przechowywane są

wraz z protokółami z sesji w Urzędzie Gminy na stanowisku pracy do spraw obsługi

Rady.

2.Odpisy uchwał/kopie/ przekazywane są Wójtowi Gminy lub właściwym jednostkom

do realizacji i wiadomości zależnie od ich treści.


§ 43


1.Wójt obowiązany jest do przedłożenia Wojewodzie uchwał Rady w ciągu 7 dni od

dnia ich podjęcia.Uchwały w sprawie przepisów porządkowych Wójt przekazuje

w ciągu 2 dni od ich podjęcia.

2.Wójt przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej na zasadach określonych w ust.1

uchwałę budżetową ,uchwałę w sprawie absolutorium dla Wójta oraz inne uchwały

objęte nadzorem Izby.11


VII. Radni.

§ 44


1.Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady Gminy i jej Komisji oraz innych

instytucji samorządowych , do których został wybrany lub desygnowany.

2.Sprawy związane ze sprawowaniem mandatu radnego określają art.23,24a-24h

ustawy.

3.Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami gminy ,poprzez:

1/konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady sesji,

2/spotkania,przyjmowanie postulatów,wniosków i skarg wyborców,

3/propagowanie zamierzeń i dokonań Rady,

4/informowanie wyborców o swojej działalności w Radzie.

4.Radni maja prawo domagać się wniesienia pod obrady sesji Rady lub posiedzenia

Komisji innych spraw niż przewidziane w planie, jeżeli uważają je za społecznie

pilne i uzasadnione.

5.Radni mają prawo kierować do Wójta interpelacje we wszystkich sprawach publicznych wspólnoty samorządowej.

6.Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i Komisjach własnoręcznym podpisem na liście obecności.


§ 45


Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.


§ 46


Radny może być zobowiązany do okresowego pełnienia dyżurów w siedzibie Gminy

według harmonogramu ustalonego przez Przewodniczącego Rady Gminy.


§ 47


Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady Gminy ,której

jest członkiem.


§ 48


1.Podstawą do udzielenia radnemu przez pracodawcę czasowego zwolnienia od pracy

zawodowej w trybie art.25 ust.3 ustawy jest zawiadomienie,zaproszenie lub upoważnienie do wykonywania prac,zawierające określenie terminu i charakteru

zajęć – podpisane przez Przewodniczącego Rady.

2.Na zasadach ustalonych przez Radę Gminy radnemu przysługuje dieta oraz zwrot

kosztów podróży służbowych.


VIII. Przewodniczący Rady.

§ 49


Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego

12


§ 50


1.Przewodniczący Rady:

1/zwołuje i prowadzi sesje Rady,

2/przygotowuje porządek obrad sesji przy współpracy z Wójtem Gminy,

3/organizuje współpracę między Komisjami Rady,koordynuje ich działania oraz może zlecić im zaopiniowanie określonych spraw,


4/przyjmuje skargi i postulaty mieszkańców gminy i przekazuje je do załatwienia

właściwemu organowi zgodnie z art.231 i 232 Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

5/podpisuje uchwały podjęte przez Radę,

6/koordynuje pracę Komisji Rady.


§ 51


Przewodniczący odpowiada przed Radą w zakresie pełnienia swojej funkcji.


§ 52


Wybór i odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady następuje w

trybie uregulowanym w ustawie i niniejszym Statucie.IX. Kluby Radnych.


§ 53


1.Radni w ilości co najmniej 5 osób mogą tworzyć klub radnych według kryteriów

przez siebie przyjętych.

2.Powstanie Klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.

3.W zgłoszeniu podaje się:

1/nazwę klubu,

2/listę członków

3/imię i nazwisko Przewodniczącego Klubu.

4.Przynależność radnych do klubu jest dobrowolna.

5.Przwodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

6.Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.X. Wspólne sesje Rad Gmin.


§ 54


1.Rada może odbywać wspólne sesje z inną Radą/innymi Radami/.

2.Wspólna sesja zwoływana jest przede wszystkim dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia

spraw wspólnych dla danych terenów oraz z okazji uroczystości.

3.Wspólną sesje organizują delegacje zainteresowanych Rad.

4.Zawiadomienie o sesji podpisują Przewodniczący Rad.13


§ 55


1.Wspólna sesja jest prowadzona , gdy uczestniczy w niej co najmniej połowa radnych z

każdej Rady Gminy.

2.W drodze głosowania wybiera się Przewodniczącego obrad wspólnej sesji.

3.Uchwały wspólnej sesji zapadają w drodze głosowania radnych z każdej Rady.

4.Uchwały oraz protokóły z obrad podpisują Przewodniczący zainteresowanych Rad.

5.Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem,

uchwalonym przed przystąpieniem do obrad, a jeżeli to nie nastąpi , stosuje się

odpowiednio przepisy regulaminów Rad, które biorą udział we wspólnej sesji.


§ 56


Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie Rady Gmin, biorące udział we wspólnej

sesji, chyba ,że radni uczestniczący w sesji postanowią inaczej.

Załącznik Nr 4

do Statutu Gminy w Dobrem


REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W DOBREM§ 1


Komisja Rewizyjna – zwana dalej ,,Komisją” jest organem Rady Gminy powołanym do

przeprowadzania kontroli działalności Wójta oraz podporządkowanych mu jednostek

organizacyjnych.


§ 2


Komisja działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym ,Statucie Gminy Dobre

oraz niniejszego regulaminu.


§ 3


Komisja podlega wyłącznie Radzie Gminy i działa w jej imieniu.


§ 4


1.Komisja pracuje według planów pracy,które przedstawia Radzie do akceptacji na

ostatniej sesji w roku na rok następny , nie później jednak niż do 31 stycznia.

2.Rada może zlecić Komisji przeprowadzenie kontroli o charakterze doraźnym.

3.Rada zlecając Komisji przeprowadzenie kontroli określa szczegółowy zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.


§ 5


1.Przewodniczącego Komisji oraz pozostałych członków wybiera Rada odrębną

uchwałą według ustaleń Regulaminu Rady.

2.Członkowie Komisji spośród siebie wybierają Zastępcę Przewodniczącego.

W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje Zastępca.

3.Przewodniczący Komisji:

1/organizuje pracę Komisji,

2/zwołuje posiedzenia Komisji i kieruje jej obradami ,

3/składa Radzie sprawozdanie z działalności Komisji.


§ 6


Członkowie Komisji zobowiązani są do :

1/przestrzegania regulaminu Komisji,

2/aktywnego uczestnictwa w pracach Komisji.


 

§7


1.Posiedzenia Komisji zwoływane są przez Przewodniczącego Komisji przy

uwzględnieniu § 5 ust.3 pkt.2.

2.W posiedzeniu Komisji mogą brać udział radni oraz zainteresowani mieszkańcy.

Zawiadomienie o terminie posiedzenia wywiesza się do publicznej wiadomości

przy Urzędzie Gminy.

3.Komisja może postanowić o odbyciu posiedzenia zamkniętego.

4.Posiedzenie jest prawomocne , gdy uczestniczy w nim co najmniej 50% członków.

5.Uchwały/rozstrzygnięcia/podejmowane przez Komisję zapadają zwykłą większością

głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

6.Udział w głosowaniu biorą wyłącznie członkowie Komisji


§ 8

1.Rozstrzygnięcia Komisji maja formę opinii lub wniosków i są przedkładane Radzie,

za pośrednictwem Przewodniczącego Rady.

2.Komisja składa sprawozdanie ze swej działalności przynajmniej raz w roku.


§ 9


Komisja współpracuje z innymi Komisjami Rady.


§ 10


1.Podstawą działania Komisji są kontrole.

2.Przedmiotem kontroli jest działalność Wójta oraz podporządkowanych mu jednostek.

3.Komisja bada pod względem legalności ,gospodarności,celowości,rzetelności

działalność gospodarcza,finansową i organizacyjno-administracyjną kontrolowanych

jednostek , a w szczególności realizację uchwał Rady Gminy.


§ 11


Przewodniczący Komisji zawiadamia Wójta i Kierownika jednostki kontrolowanej o

zamiarze przeprowadzenia kontroli na minimum 3 dni przed kontrolą.


§ 12


Komisja uprawniona jest do :

1/wstępu do pomieszczeń oraz innych obiektów jednostek kontrolowanych,

2/wglądu do akt i dokumentów znajdujących się w kontrolowanej jednostce i związanych z jej działalnością,

3/zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,

4/wnioskowania Radzie Gminy o powołaniu biegłego do zbadania spraw będących

przedmiotem kontroli,

5/przyjmowania oświadczeń od pracowników kontrolowanej jednostki.

§ 13


1.Kierownik kontrolowanej jednostki jest zobowiązany do zapewnienia kontrolującym

odpowiednich warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

2.Podczas dokonywania czynności kontrolnych Komisja zobowiązana jest do przestrzegania tajemnicy państwowej .

3.Działalność Komisji nie może naruszać w jednostce kontrolowanej porządku pracy.


§ 14


Zadaniem Komisji jest rzetelne i obiektywne ustalanie stanu faktycznego ,ustalenie

nieprawidłowości i uchybień oraz skutków i przyczyn ich powstawania, jak również

osób odpowiedzialnych za ich powstanie ,wskazanie przykładów dobrej i sumiennej

pracy.


§ 15


1.Z przebiegu kontroli Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji biorący udział w kontroli oraz Kierownik kontrolowanej

jednostki.

2.W protokole ujmuje się fakty służące do oceny jednostki kontrolowanej ,uchybienia

i nieprawidłowości, ich przyczyny i skutki ,osoby odpowiedzialne, jak również

osiągnięcia i przykłady dobrej pracy.

3.Protokół powinien ponadto zawierać:

- nazwę jednostki kontrolowanej oraz główne dane osobowe Kierownika,imiona i

nazwiska osób kontrolujących ,określenie przedmiotu kontroli,czas trwania

kontroli ,ewentualne zastrzeżenia Kierownika jednostki kontrolowanej,wykaz

załączników.

4.Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje Kierownik kontrolowanej jednostki,drugi egzemplarz pozostaje w aktach Komisji.


§ 16


Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli ,Komisja występuje z wnioskami

zmierzającymi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,zapobieżenia im na

przyszłość oraz usprawnienia działalności, która była przedmiotem kontroli.


§ 17


Komisja kieruje do jednostek kontrolowanych oraz Wójta Gminy wystąpienia pokontrolne zawierające uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych

nieprawidłowości i wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za powstanie tych nieprawidłowości .


§ 18


Kierownicy jednostek , do których wystąpienia pokontrolne zostaną skierowane są

obowiązani w wyznaczonym terminie zawiadomić Komisję o sposobie wykorzystania

uwag i o wykonaniu wniosków.W razie braku wykonania wniosków , należy podać

uzasadnione przyczyny ich nie wykonania i propozycje co do sposobu usunięcia

nieprawidłowości.

§ 19


W razie ujawnienia wykroczeń lub przestępstw Komisja podejmuje stosowne działania.


§ 20


1.Wyniki swoich działań Komisja przedstawia Radzie w formie sprawozdania.

2.Sprawozdanie powinno zawierać:

- zwięzły opis wyników kontroli ze wskazaniem źródeł i przyczyn nieprawidłowości

oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie,

- wnioski zmierzające do usunięcia nieprawidłowości,

- jeżeli zachodzi konieczność , wnioski o podjęcie odpowiednich kroków w stosunku do osób winnych powstałych nieprawidłowości.


§ 21


Obsługę techniczno-biurową Komisji prowadzi pracownik Urzędu Gminy odpowiedzialny za obsługę samorządu.

Załączniki

uchwala nr XIII 104 12 (42.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwala nr XIII 114 12 (23.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
statut gminy (270kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Kozłowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Kozłowski
Data wprowadzenia:2008-05-09 13:16:56
Opublikował:Krzysztof Kozłowski
Data publikacji:2008-05-09 13:18:46
Ostatnia zmiana:2012-03-22 12:47:59
Ilość wyświetleń:4029

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij