Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Dobre

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY

 

URZĘDU GMINY  DOBRE

 

 

 

            I. Postanowienia ogólne:

 

§ 1

 

            Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Dobre zwany dalej ,,Regulaminem”   określa:

            1/zakres działania i zadania Urzędu,

            2/zasady funkcjonowania Urzędu,

            3/strukturę organizacyjna Urzędu,

            4/zakres działania i zadania Wójta , Sekretarza i Skarbnika Gminy,

            5/zakres działania i zadania poszczególnych referatów, samodzielnych stanowisk               pracy  oraz komórek organizacyjnych w Urzędzie,

            6/zasady i tryb postępowania przy opracowywaniu aktów prawnych,

            7/organizację kontroli,

            8/organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw

               obywateli w Urzędzie,

            9/zasady podpisywania pism i decyzji .

 

§ 2

 

            Ilekroć w regulaminie jest mowa, o :

            1/Gminie – należy przez to rozumieć gminę Dobre,

            2/Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Dobre,

            3/Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Dobre,

            4/Wójcie, Skarbniku , Sekretarzu – należy przez to rozumieć odpowiednio Wójta,

               Sekretarza, Skarbnika Gminy Dobre,

            5/Referacie – należy przez to rozumieć również samodzielne stanowisko pracy lub

               komórki organizacyjnej w Urzędzie  do określonych spraw,

            6/ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

               gminnym/Dz.U.z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn.zm./.

           

§ 3

 

            1.Urząd jest jednostką budżetową gminy w rozumieniu ustawy o finansach                        publicznych .

            2.Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

 

 

 

 

 

2

§ 4

 

            1.Siedzibą Urzędu jest Dobre ul.Tadeusza Kościuszki 1.

            2.Godziny pracy Urzędu określa Regulamin Pracy Urzędu.

            3.Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów w dni robocze, niedziele, święta oraz dni

               dodatkowo wolne od pracy.

 

 

            II. Zakres działania i zadania Urzędu:

 

§ 5

 

            1.Wójt , jako organ wykonawczy Gminy realizuje zadania :

            1/własne – wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

            2/zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie ustaw,

            3/powierzone – wykonywane na podstawie  zawartych porozumień z organami                  administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego,

            4/wynikające z uchwał Rady Gminy, porozumień komunalnych i innych,

            5/wynikające z innych ustaw szczególnych,

            2.Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu.

 

§ 6

 

            Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom gminy w wykonywaniu

            zadań i kompetencji , a w szczególności:

            1/załatwianie indywidualnych spraw obywateli,

            2/przygotowywanie pod względem merytorycznym i prawnym materiałów

               niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawaniu zarządzeń ,decyzji, postanowień

               i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowaniu innych

               czynności prawnych przez organy gminy,

            3/wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień czynności faktycznych

               wchodzących w zakres zadań gminy,

            4/zapewnienie organom gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz

               załatwiania skarg i wniosków,

            5/opracowywanie i przygotowywanie materiałów do projektu budżetu gminy,

            6/wykonywanie czynności służących realizacji budżetu gminy,

            7/zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania Sesji Rady i posiedzeń jej

               Komisji,

            8/prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu

               w siedzibie Urzędu,

            9/realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz

               uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta,

            10/wykonywanie prac kancelaryjnych , a w szczególności:

                 a/przyjmowanie , wysyłanie, rozdział i przekazywanie korespondencji,

                 b/prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,

                 c/przechowywanie akt ,

                 d/przekazywanie akt do archiwum zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie

                    przepisami, a w szczególności z instrukcją kancelaryjną opublikowaną w

                    Dzienniku Ustaw,

3

 

            11/realizacja obowiązków i uprawnień służących Wójtowi , jako wykonującemu

                 uprawnienia samorządowego pracodawcy zgodnie z obowiązującymi w tym  

                 zakresie przepisami prawa,

            12/organizowanie dostępu do informacji publicznej.

 

 

            III. Zasady funkcjonowania Urzędu .

 

§ 7

 

            Urząd działa w oparciu o następujące zasady:

            1/praworządności,

            2/służebności wobec społeczności lokalnej,

            3/racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,

            4/jednoosobowego kierownictwa ,.

            5/kontroli wewnętrznej,

            6/podziału zadań pomiędzy : Wójta,  ,Sekretarza i Skarbnika,Kierowników                         Referatów oraz poszczególne stanowiska pracy,

            7/wzajemnego współdziałania,

            8/sprawności i skutecznego działania.

 

§ 8

 

            1.Pracownicy są odpowiedzialni przed Wójtem za wykonywanie zadań określonych

               dla poszczególnych stanowisk w oparciu o kryteria:

                - zgodności z prawem opracowywanych projektów decyzji,

                - inicjowania i opracowywania projektów uchwał i zarządzeń .

            2.Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na

               podstawie prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania ze szczególnym

               uwzględnieniem Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Instrukcji                          Kancelaryjnej opublikowanej w Dzienniku Ustaw.

 

§ 9

 

            1.Kierownikiem Urzędu jest Wójt.

            2.Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy Sekretarza i Skarbnika .

            3.Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników

               Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

            4.Kierownicy referatów i samodzielnych stanowisk zapewniają:     

              - prawidłową i terminową realizację zadań,

               - kulturalną, sprawną i merytoryczną obsługę.

            5.Skarbnik ,Sekretarz , Kierownicy referatów i samodzielne stanowiska pracy ponoszą      odpowiedzialność przed Wójtem za należyte wykonywanie  zadań.

 

§ 10

 

            1.Referaty i stanowiska realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu

               lub pisemnego upoważnienia Wójta w zakresie właściwości rzeczowej.

 

4

            2.Referaty i stanowiska są zobowiązane do współdziałania w Urzędzie , a w                      szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji w                  załatwianych sprawach .

 

§ 11

 

            1.W Urzędzie działa kontrola wewnętrzna .

            2.Szczegółowy zakres kontroli określa załącznik Nr 2 do Regulaminu.

            3.Za zorganizowanie i prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej

               odpowiedzialny jest Wójt .

            4.Czynności kontrolne w zakresie swoich uprawnień wykonują także z Urzędu

                Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy.

 

§ 12

 

            1.Zasady i tryb postępowania przy opracowywaniu i wydawaniu aktów prawnych

               określa załącznik Nr 1 do Regulaminu.         

            2.Organizację przyjmowania i załatwiania indywidualnych spraw obywateli z Urzędu

               określa załącznik Nr 3 do Regulaminu.

            3.Zasady podpisywania pism i decyzji określa załącznik Nr 4 do Regulaminu.

 

 

            IV. Struktura organizacyjna Urzędu.

 

§ 13

 

            1.Podstawową komórką organizacyjną Urzędu jest Referat.

            2.Poza Referatem w strukturze Urzędu funkcjonują samodzielne stanowiska pracy

               i komórki organizacyjne.

 

§ 14

 

            Dla  zapewnienia właściwego funkcjonowania Urzędu i należytej obsługi obywateli ,

            ustanawia się następującą strukturę organizacyjną  Urzędu:

            1.Wójt,

            2..Sekretarz Gminy

            3.Skarbnik Gminy

            4.Referat Organizacyjno-Społeczny , w skład , którego wchodzą następujące                      stanowiska pracy:

               1/kierownik referatu – prowadzący sprawy organizacyjne,kadrowe,działalności

                  gospodarczej ,wydawania pozwoleń na handel alkoholem,

               2/do spraw kancelaryjno-technicznych, oświatowych,

               3/do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych,

                4/do spraw Rady Gminy i ochrony przeciwpożarowej,

                5/do spraw obsługi informatycznej

                6/robotnik gospodarczy – woźny ,

                7/pracownicy sezonowi, stażyści i inni skierowani przez Powiatowy Urząd Pracy,

              

 

5

            6.Referat Budżetu i Finansów w skład ,którego wchodzą następujące stanowiska               pracy:

               1/kierownik referatu- Skarbnik Gminy/Główny Księgowy Urzędu/,

               2/do spraw księgowości budżetowej – Zastępca Skarbnika Gminy,

               3/do spraw księgowości budżetowej i kasy -2 etaty

               4/do spraw księgowości podatkowej,

               5/do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych i kontroli – 2 etaty

               6/do spraw księgowości z zakresu gospodarki komunalnej

            7.Referat Gospodarki Komunalnej ,Inwestycji i Zamówień Publicznych, w skład

               którego wchodzą:

               1/kierownik referatu- prowadzący sprawy gospodarki wodno-ściekowej i                           drogownictwa

               2/do spraw inwestycji i zamówień publicznych,

               3/do spraw planowania przestrzennego i budownictwa,

               4/do spraw  rolnictwa i gospodarki nieruchomościami,

               5/do spraw ochrony środowiska ,   

               7/konserwatorzy  gminnej oczyszczalni ścieków – 2 etaty,

               8/pracownik gospodarczy ,

               9/pracownicy okresowi zatrudnieni w ramach prac publicznych i interwencyjnych-

                  skierowani przez Powiatowy Urząd Pracy,

              10/osoby skierowane przez Sąd do prac społecznie użytecznych  .

            8.Urząd Stanu Cywilnego – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

            9.Komórka organizacyjna do spraw ochrony informacji niejawnych – pion ochrony,

                 w skład , którego wchodzą:

                 1/pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,

                 2/pracownik kancelarii tajnej.

                 Zadania komórki organizacyjnej realizują pracownicy wyznaczeni przez Wójta ,

                 którzy spełniają wymogi określone w przepisach i są zatrudnieni na innych

                 stanowiskach  w Urzędzie Gminy.

            10.Komórka organizacyjna Gminnego Centrum Reagowania w skład , której wchodzą

                 między innymi pracownicy etatowi Urzędu Gminy powołani w skład Zespołu

                 odrębnym zarządzeniem Wójta.

 

§ 15

 

            1.Obsługę prawną Urzędu , organów gminy i gminnych jednostek organizacyjnych

               zapewnia się poprzez zatrudnienie Radcy Prawnego w ramach umowy zlecenia bądź

               umowy o pracę.

            2.W urzędzie działa administrator bezpieczeństwa informacji powołany przez Wójta

                spośród pracowników.

§ 16

 

            1.Na czele referatów stoją kierownicy.

            2.Referaty dzieli się na stanowiska pracy.

            3.Kierownicy są bezpośrednimi przełożonymi podległych pracowników i sprawują

               nadzór nad realizacją obowiązków służbowych.

 

 

6

§ 17

 

            1.Do zakresu działania i kompetencji Wójta należy w szczególności:

               1/kierowanie bieżącymi sprawami gminy i Urzędu Gminy oraz wydawanie w tym              zakresie stosowanych zarządzeń  ,decyzji , postanowień i pism.

                2/reprezentowanie gminy na zewnątrz,

                3/przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i wniosków Komisji Rady,

                4/określanie sposobu realizacji uchwał Rady Gminy i wniosków Komisji Rady,

                5/gospodarowanie mieniem komunalnym,

                6/wykonywanie budżetu gminy oraz nadzorowanie gospodarki finansowej j                       jednostek  organizacyjnych gminy,

                 7/zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

                 8/wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji                          publicznej,

                 9/podejmowanie innych decyzji dotyczących Urzędu , podpisywanie pism i                        dokumentów wychodzących na zewnątrz urzędu,

                10/składanie oświadczeń woli w imieniu gminy,

                11/ustalanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu w drodze zarządzenia,

                12/wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników

                     urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

                13/nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

                14/możliwość upoważnienia pracowników urzędu do wydawania w imieniu Wójta

                     decyzji , o których mowa w pkt.8

                15/określanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu ,

                16/wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy,

                17/organizowanie akcji ratowniczej w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,

                18/przedkładanie Wojewodzie uchwał Rady Gminy w terminie 7 dni od daty ich

                     podjęcia,

                19/przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej na zasadach określonych w                   pkt.18 uchwały budżetowej i w sprawie udzielenia lub nie udzielenia                               absolutorium Wójtowi oraz innych uchwał objętych zakresem nadzoru Izby,

                20/okresowe zwoływanie nie rzadziej niż raz na kwartał narad z udziałem                            kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w celu omówienia z nimi

                     bieżącej realizacji zadań,

                 21/udzielanie odpowiedzi na  zapytania radnych,

                 22/czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań urzędu,

                 23/przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

                 24/wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przepisami prawa

                 25/składanie Radzie Gminy okresowych sprawozdań z realizacji uchwał oraz                       działalności Wójta między sesjami,

                 26/powoływanie pełnomocników do wykonywania zadań określonych w                              zarządzeniu.

            2.Wójt sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących stanowisk pracy:

               1/sekretarza gminy,

               2/skarbnika gminy,

               3/kierowników referatów   

               4/kierownika urzędu stanu cywilnego,

               5/radcy prawnego,

 

7

                 6/komórki organizacyjnej ds. informacji niejawnych,

                 7/administratora bezpieczeństwa informacji,

                 

 

§ 18

 

                       

          1.Do zadań Sekretarza Gminy należy:           

            1/organizowanie pracy urzędu,

            2/nadzór nad realizacją przez urząd aktów prawnych organów władzy i administracji

               rządowej oraz uchwał Rady Gminy,

            3/nadzór nad sprawnością i terminowością załatwiania spraw obywateli w urzędzie

               raz wniesionych skarg i wniosków, 

            4/opracowywanie projektów : Statutu Gminy i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu

               oraz projektów ewentualnych zmian tych aktów,

            5/opracowywanie projektów zakresów czynności dla pracowników urzędu,

            6/koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,

            7/kontrola wewnętrzna w urzędzie w zakresie terminowości i poprawności

               załatwiania i prowadzenia spraw obywateli,

            8/dyscyplinę pracy w urzędzie oraz doskonalenie kadr,

            9/przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej przez pracowników,

            10/realizacja zarządzeń Wójta i wniosków Komisji Rady Gminy w zakresie

                 dotyczącym urzędu,

            11/zastępowanie Wójta w sprawach administracyjnych w czasie jego nieobecności w           urzędzie na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Wójta ,

            12/udział w sesjach Rady Gminy,

            13/dbanie o wygląd budynku urzędu i jego otoczenie,

            14/inne zlecone przez Wójta , a nie objęte w punktach 1 – 13.

         2.Sekretarz Gminy sprawuje bezpośredni nadzór nad Referatem Organizacyjno-    Społecznym .

 

§ 19

 

         1.Do zakresu działania Skarbnika Gminy w szczególności należy:

            1/wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie                               rachunkowości,

            2/opracowywanie projektu budżetu gminy,

            3/dokonywanie analiz budżetu i na bieżąco informowanie Wójta o jego realizacji

               i wykonaniu ,

            4/przekazywanie kierownikom referatów i pracownikom oraz kierownikom jednostek

               podległych , wytycznych oraz danych niezbędnych do opracowywania projektu

               planu budżetu,

            5/wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie gminy,

            6/nadzór  nad zachowaniem równowagi budżetowej,

            7/przygotowywanie materiałów niezbędnych do podjęcia uchwały w sprawie

               absolutorium dla Wójta Gminy,

            8/kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie

               zobowiązań pieniężnych ,

 

8

            9/nadzór i kontrola nad działalnością finansową gminy i podległych gminie jednostek

            10/prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie finansów i opłaty skarbowej,

            11/przestrzeganie prawidłowego obiegu informacji i  dokumentacji finansowej,

            12/realizacja zadań finansowych gminy wynikających w szczególności  z ustaw :

                 o samorządzie gminnym, ustawy o podatku rolnym, leśnym oraz ustawy o

                 podatkach i opłatach lokalnych, opłacie skarbowej, finansach publicznych,

                 ordynacja podatkowa, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów

                 publicznych i podatku VAT,

            13/udział w sesjach Rady Gminy,

            14/realizacja innych zadań w zakresie finansów przyjętych przez gminę na podstawie

                 ustaw, porozumień lub wynikających  z przepisów szczególnych oraz poleceń i

                 upoważnień Wójta .

          2.Skarbnik Gminy sprawuje bezpośredni nadzór nad Referatem Budżetu i Finansów       

 

§ 20

 

            Do wspólnych zadań referatów i samodzielnych stanowisk pracy należy przygotowy-

            wanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizatorskich , a w szczególności:

            1/znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego, prawa samorządowego ,

               administracyjnego i przepisów gminnych ,

            2/bieżące dostosowywanie działań do aktualnych przepisów prawnych                                obowiązujących na stanowisku, znajomość orzecznictwa  w tym zakresie,

            3/umiejętność uzyskiwania wykładni prawa w sprawach wątpliwych lub nie

               rozstrzygniętych normą prawną,

            4/zapewnienie sprawnej, merytorycznej  i terminowej realizacji zadań i obsługi

               interesantów,

            5/prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie merytoryczne

               i prawne projektów decyzji administracyjnych  w zakresie właściwości stanowiska,

            6/przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta,

            7/współpraca z Radą Gminy i jej Komisjami,

            8/współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu projektu budżetu gminy,

            9/współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej,

          10/przygotowywanie sprawozdań, ocen , analiz i bieżących informacji o realizacji                             zadań,

          11/współdziałanie z Sekretarzem w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego

                pracowników,

          12/stosowanie obowiązującej instrukcji kancelaryjnej zasad wewnętrznego obiegu i

                przechowywania akt oraz ich archiwizacja,         

          13/usprawnianie metod i form pracy własnej w urzędzie,

          14/przekazywanie Skarbnikowi Gminy wszystkich umów zawartych na stanowiskach,

               a wynikających z bieżącej realizacji zadań oraz rachunków i faktur opisanych pod

               względem merytorycznym,

          15/udział  w pracach na rzecz wyborów , referendów i spisów ,

          16/wykonywanie obowiązków statystycznych,

          17/rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie właściwości stanowiska pracy,

          18/współpraca między referatami i samodzielnymi stanowiskami w sprawach

               wymagających wspólnego rozstrzygnięcia  ,

 

 

9

 

           19/realizacja zadań wynikających z ustaw i wydanych do nich przepisów                              wykonawczych :

               a/prawo zamówień publicznych,

               b/o ochronie danych osobowych,

               c/o ochronie informacji niejawnych,

               d/ o dostępie do informacji publicznej

               e/o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

            20/organizowanie pozyskiwania środków  finansowych spoza budżetu gminy na

                 zadania realizowane na danym stanowisku,

            21/systematyczne przekazywanie odpowiednich materiałów do Biuletynu Informacji                                  Publicznej pracownikowi odpowiedzialnemu za jej prowadzenie w urzędzie

            22/wykonywanie zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

 

 

            IV. Zakres działania poszczególnych referatów i samodzielnych stanowisk

                   pracy w Urzędzie:

 

§ 21

 

            Do zadań Referatu Organizacyjno-Społecznego należy:

            1/zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania urzędu,

            2/zapewnienie zgodności działania urzędu z przepisami prawa,

            3/prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy  oraz akt

               osobowych pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników gminnych jednostek

               organizacyjnych,

            4/załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem do pracy nowo zatrudnianych

               pracowników oraz praktykantów i stażystów,

            5/prowadzenie spraw dotyczących urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych,

               wychowawczych i szkoleniowych,

            6/ewidencjonowanie czasu pracy i zwolnień lekarskich,

            7/wydawanie świadectw i zaświadczeń dotyczących pracy,

            8/organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,

            9/prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta,

            10/prowadzenie całokształtu spraw z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji                   Działalności Gospodarczej,

            11/prowadzenie rejestru wydanych pieczęci i kluczy do budynku Urzędu Gminy,

            12/przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz               urzędu ,

            13/prowadzenie ewidencji korespondencji,

            14/ prowadzenie spraw z zakresu działalności socjalno-bytowej w odniesieniu do

                  pracowników  urzędu,

            15/prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony

                 przeciwpożarowej w urzędzie ,

            16/prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności,

            17/sporządzanie wydruków dla potrzeb poboru,

            18/sporządzanie wydruków dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu dla

                 potrzeb oświaty,

 

10

 

            19/współdziałanie z Rządowym Centrum Informatycznym , Centralnym Biurem

                  Adresowym i Wojskowymi Komendami Uzupełnień,

            20/współdziałanie w realizacji zadań związanych ze spisami,

            21/udzielanie informacji o danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

            22/prowadzenie spraw dotyczących zbiórek publicznych i zgromadzeń,

            23/prowadzenie stałego rejestru wyborców,

            24/sporządzanie spisu wyborców na wybory i referenda,   

            25/prowadzenie całokształtu spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych,

            26/wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania

            27/wykonywanie zadań wynikających z ustawy o repatriacji w zakresie kompetencji

                 organów gminy,

            28/prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz nadzór nad ich rozpatrywaniem,

            29/prowadzenie całokształtu spraw z zakresu funkcjonowania oraz obsługa                           kancelaryjno-techniczna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów                    Alkoholowych ,

            30/prowadzenie spraw związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i

                 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,

            31/przygotowywanie dokumentów i decyzji administracyjnych w zakresie wydawania

                 i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

            32/przygotowywanie decyzji odmawiających wydania zezwolenia na sprzedaż

                 napojów alkoholowych,

            33/wyliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów

                 alkoholowych,

            34/kontrola zgodności prowadzonej działalności handlowej i gastronomicznej z

                 warunkami zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,

            35/przygotowywanie projektów uchwał dla Rady Gminy w sprawie ustalania dni

                 i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów

                 usługowych dla ludności,

            36/prowadzenie spraw związanych z wyborami do Sejmu ,Senatu RP oraz

                 samorządu terytorialnego i Wójta Gminy oraz w zakresie zleconym przepisami

                 prawa do innych organów przedstawicielskich,

            37/prowadzenie spraw związanych z wybieraniem i odwoływaniem ławników do

                 sądów powszechnych ,

            38/współdziałanie z policją w zakresie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego,

            39/przyjmowanie informacji od komendanta policji o stanie porządku publicznego i

                 bezpieczeństwa ,

            40/prowadzenie spraw związanych ze zjawiskami patologii społecznej i                                współdziałanie w tym zakresie z policją i innymi organizacjami,

            41/przygotowywanie projektów uchwał dla Rady Gminy w sprawie określenia

                 istotnych zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy,

            42/utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach biurowych, na placu i

                 wokół siedziby urzędu,

            43/prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem i ochroną budynków

                 administracyjnych urzędu oraz znajdującego się w nich mienia, zapewnienie

                 materialno-technicznych warunków pracy urzędu, gospodarowanie środkami

                rzeczowymi ,drukami i formularzami, zakup inwentarza ruchomego, materiałów

                i pomocy biurowych,

 

11

 

            44/tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych do rozwoju

                 kultury fizycznej i turystyki, 

            45/realizacja zadań wynikających z ustawy o bibliotekach publicznych,

            46/prowadzenie rejestru instytucji kultury o ewidencji dóbr kultury nie wpisanych

                 do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy, 

            47/prowadzenie współdziałania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej ,

                 rekreacji, turystyki i sportu z innymi jednostkami organizacyjnymi, spółdzielczymi

                 i społecznymi,

            48/opracowywanie aktów prawnych dotyczących łączenia, przekształcania instytucji

                 kultury oraz powoływania i odwoływania dyrektorów tych placówek,

            49/nadzór nad działalnością instytucji kultury w gminie,

            50/opracowywania aktów prawnych dotyczących tworzenia, przekształcania i

                likwidacji publicznych  zakładów opieki zdrowotnej,

            51/opracowywanie aktów prawnych dotyczących powoływania, odwoływania oraz

                 funkcjonowania Rady Społecznej ZOZ,

            52/przygotowywanie projektów uchwał w sprawie tworzenia sieci szkolnej z

                 uwzględnieniem prognoz demograficznych, uwarunkowań społecznych ,

                 pedagogicznych oraz ekonomicznych,

            53/przygotowywanie projektów statutów nowo zakładanych placówek oświatowych ,

            54/przygotowywanie dokumentacji związanej z tworzeniem ,likwidacją i                               przekształceniem placówek oświatowych,

            55/prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem dyrektorów

                 szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli,

            56/przygotowywanie konkursów na stanowisko dyrektorów szkół podstawowych ,

                 gimnazjum, przedszkoli ,

            57/prowadzenie spraw dotyczących oceny dyrektorów placówek oświatowych,

            58/prowadzenie całokształtu spraw związanych z procedurą awansu zawodowego

                 nauczycieli,

            59/nadzór nad działalnością placówek oświatowych , dla których gmina jest organem

                 założycielskim i prowadzącym,

            60/przekazywanie odpowiednich informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.

            61/obsługa kancelaryjno-techniczna Rady Gminy i organów samorządu wsi , w tym:

               - pomoc w przygotowywaniu posiedzeń Rady i Komisji,

               - protokołowanie sesji Rady i Komisji,

                 - opracowywanie materiałów ,postanowień, wniosków i opinii z obrad Rady

                     i  zebrań wiejskich oraz przekazywanie ich odpowiednim organom i czuwanie

                     nad realizacją,

                 - zapewnienie prawidłowego przygotowania materiałów na sesję Rady i

                    posiedzenia Komisji,

                - zbieranie materiałów będących przedmiotem obrad i przedstawianie ich

                   odpowiednim komisjom, 

                -  prowadzenie rejestru uchwał Rady , wniosków i opinii komisjom oraz

                    interpelacji i wniosków radnych,

                -  terminowe/ najdłużej 7 dni od daty podjęcia / przekazywanie wszystkich uchwał

                    Rady Gminy do Wojewody Mazowieckiego , a z zakresu spraw finansowych

                    dodatkowo do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Siedlcach,

 

 

12

            62/współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia i

                  organizowania właściwej  obsługi radnych, świadczenie radnym pomocy meryto-

                   rycznej oraz tworzenie warunków organizacyjnych i merytoryczno-technicznych

                  do wykonania mandatu radnego,

            63/pomoc w opracowywaniu projektów planu pracy Rady i jej  organów , w tym

                 programu działania rady na okres jej kadencji oraz informowania zainteresowa-

                 nych o zadaniach wynikających z uchwalonych programów i planów,

             64/organizowanie i obsługa narad zwołanych przez przewodniczącego rady i

                 komisji rady,   

             65/obsługa dyżurów przewodniczącego rady i radnych , przyjmowanie i prowadzenie

                  rejestrów skarg i wniosków obywateli zgłaszanych w czasie dyżurów,

              66/obsługa kancelaryjno-techniczna spotkań i narad z sołtysami,

              67/zapewnienie na terenie gminy zasobów wody do gaszenia pożarów, 

              68/pomoc w obsłudze kancelaryjno-technicznej jednostek OSP,

              69/zaopatrywanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy w niezbędny

                   sprzęt bojowy,

              70/nadzór nad ubezpieczeniem wozów bojowych straży, strażaków i remiz

                  strażackich, o ile są własnością gminy,

              71/współpraca z Zarządem Wojewódzkim i Powiatowym Ochotniczych Straży

                  Pożarnych, Komendą Wojewódzką i Rejonową Państwowej Straży Pożarnej,

              72/wypełnianie interesantom dokumentów dotyczących okresów pracy w rolnictwie

                  /zeznania świadków/ oraz innych dokumentów do KRUS i ZUS

              73/obsługa i konserwacja xerokopiarki ,

              74/obsługa i prowadzenie wyborów ,

              75/prowadzenie rejestru uchwał Rady mających charakter prawa miejscowego,

              76/koordynacja prac związanych z prowadzeniem i zamieszczaniem odpowiednich

                   odpowiednich informacji w Biuletynie Informacji Publicznej  i stronie                           internetowej Urzędu Gminy,

              77/administrowanie siecią komputerową,

              78/konserwacja i naprawa sprzętu elektronicznego pracującego w sieci i

                   samodzielnych stanowiskach oraz drobne naprawy sprzętu. Urządzenia

                   przekazywane do naprawy poza urząd , należy pozbawić zapisu danych

                   osobowych,

              79/zakup nowego sprzętu i oprogramowania zgodnie z obowiązującymi w tym

                   zakresie przepisami, jego montaż i konfiguracja,

              80/bieżące i systematyczne szkolenie pracowników obsługujących sprzęt

                   komputerowy,

              81/bieżące nadzorowanie komputerów pod względem wirusów komputerowych,

              82/wykonywanie kopii awaryjnych z komputera zgodnie z instrukcją,

              83/prowadzenie teczki i nadzór nad rejestracją zbiorów danych osobowych,

              84/założenie i prowadzenie strony internetowej dla gminy,

              85/prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz

                   przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w tym zakresie,

              86/prowadzenie mapy przeglądowej z aktualnymi nazwami ulic,

              87/oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi,umieszczanie i utrzymanie

                   tabliczek z nazwami ulic i placów,

              88/przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń o nadanie numeru porządkowego

                   oraz prowadzenie mapy przeglądowej w tym zakresie,

 

 

13

              89/zbieranie,wprowadzanie do systemu i aktualizacja danych wynikających z

                   deklaracji mieszkańców składających informacje odnośnie zbiórki i opłat za

                   odpady,                                                                                 

             90/przygotowywanie i opracowywanie materiałów promujących gminę,

             91/redagowanie i aktualizacja aktywnej strony w Internecie w zakresie promocji

                  gminy,

             92/współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi organizacjami w

                 zakresie promocji gminy,

             93/koordynacja prac związanych  prowadzeniem i zamieszczaniem odpowiednich               informacji w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej gminy

                 oraz:

                a/promocja inwestycji gminnych na stronie internetowej Urzędu Gminy

                   - inwestycje do 50 tyś. zł – minimum jedno ogłoszenie

             -  inwestycje powyżej 50 tyś.zł – minimum dwa ogłoszenia

          b/uroczystości i wydarzeń gminnych,

       94/nadzór nad działalnością urządzeń informatycznych będących na stanie gminy

            Dobre znajdujących się na terenie gminy urzędu i poza nim,

       95/prowadzenie teczki i nadzór nad rejestracją zbiorów danych osobowych,

       96/wprowadzenie w życie i realizacja Zarządzenie Nr 53/04 Wójta Gminy Dobre

            z dnia 16 grudnia 2004r w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego

            Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania

            danych osobowych w Urzędzie Gminy Dobre oraz Zarządzenia Nr 0050/51/12

            Wójta Gminy Dobre z dnia 10 września 2012roku  w sprawie ustalenia,,Polityki

            bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do

            przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Dobre”

       97/reagowanie na wszelkie przesłanki wskazujące możliwość naruszenia tajemnicy

             danych osobowych,

        98/podejmowanie natychmiastowych działań na rzecz ochrony danych w przypadku

             naruszenia ustawy,

        99/prowadzenie ewidencji osób pracujących przy przetwarzaniu danych,

       100/nadzór fizyczny nad zabezpieczeniem pomieszczeń , w których przetwarzane są

              dane,

       101/zarządzanie hasłami użytkowników i nadzór nad przestrzeganiem procedur

               określających częstotliwość ich zmiany,

       102/nadzorowanie czynności związanych ze sprawdzaniem pod kątem wirusów

              komputerowych ,

       103/nadzór nad zasilaniem awaryjnym do serwerowni,

       104/wykonywanie i nadzór nad wykonywaniem kopii awaryjnych,

       105/prowadzenie całokształtu spraw z zakresu telefonizacji gminy

       106/nadzór nad zamieszczaniem ogłoszeń na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy

              Urzędzie Gminy. 

      Stanowisko w zakresie spraw Administratora Bezpieczeństwa Informacji używa

      symbolu ,,ABI”.

      Referat przy znakowaniu spraw używa symbolu ,, OS „

 

              Natomiast sprawy związane z obsługą Rady Gminy i jej organów znakowane są     

              symbolem ,,BRG”.                                                                      

                                                                                                                 

 

14

§ 22

 

             Do zadań Referatu Budżetu i Finansów należy:

             1/opracowywanie projektu budżetu Gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz

               przedkładanie w obowiązującym terminie do uchwalania,

            2/dokonywanie bieżących i okresowych ocen,analiz,informacji i prognoz oraz

               sprawozdań z realizacji budżetu gminy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie

               przepisami prawa,

            3/czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz odpowiednich relacji               pomiędzy realizacją dochodów i wydatków gminy,

            4/przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta  i projektów uchwał Rady Gminy

               dotyczących zmian w budżecie ,

            5/przygotowywanie i sporządzanie kompletu materiałów niezbędnych do podjęcia

               uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy,

            6/kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie

               zobowiązań pieniężnych,

            7/nadzorowanie właściwego wykorzystania i rozliczania otrzymanych dotacji i

               udzielonych z budżetu,

            8/sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową jednostek                               organizacyjnych,

             9/prowadzenie księgowej ewidencji mienia komunalnego oraz sporządzanie

                informacji w tym zakresie ,

            10/prowadzenie księgowości budżetowej oraz wszystkich urządzeń księgowych

                zgodnie z ustawą o rachunkowości,

            11/obsługa kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę,

            12/prowadzenie spraw związanych z wypłatą wynagrodzeń i innych świadczeń

                 przysługujących pracownikom urzędu oraz osobom, dla których urząd nie jest

                 pracodawcą , w tym prowadzenie rozliczeń z  ZUS i urzędami skarbowymi,

            13/zapewnienie obsługi finansowo-księgowej i kasowej urzędu,

            14/prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie finansów urzędu,

            15/prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych        od osób fizycznych i osób prawnych,

            16/prowadzenie księgowości podatkowej i opłat lokalnych ,

            17/przygotowywanie projektów uchwał dla Rady Gminy w zakresie podatków i opłat

                 lokalnych,

            18/prowadzenie w terenie działalności kontrolnej w zakresie zgodności składanych              deklaracji podatkowych i opłat lokalnych ,

            19/prowadzenie spraw z zakresu podatku VAT,

            20/sporządzanie sprawozdań finansowych miesięcznych i kwartalnych,

            21/sporządzanie z zakresu referatu sprawozdań dla GUS,

            22/wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego na

                 terenie gminy ,

            23/archiwizowanie dokumentacji tworzonej w referacie ,

            24/wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań

                 wynikających z poleceń lub upoważnień wójta.

                       

 

    

15

 

§ 23

 

            Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu:

            1.Urząd Stanu Cywilnego :

            1/przyjmowanie zgłoszeń o urodzeniu  dziecka,

            2/nadania dziecku nazwiska męża matki,

            3/przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia dziecka ,

            4/zawierania związku małżeńskiego /przed kierownikiem USC/

            5/skrócenia terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,

            6/wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego,

            7/sporządzanie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym,

            8/zaświadczanie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

            9/przyjmowanie oświadczeń powrocie po rozwodzie do nazwiska noszonego przed           zawarciem małżeństwa,

            10/sporządzania aktu zgonu ,

            11/wpisywania do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,

            12/wydawania decyzji o uzupełnianiu  i otworzeniu aktu stanu cywilnego,

             a/ sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w aktach stanu cywilnego,

              b/dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzenie danych osobowych,

            13/przyjmowania oświadczeń o uznaniu dziecka ,

            14/wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwisk,

            15/prowadzenia akt zbiorowych i skorowidzów do ksiąg stanu cywilnego,

            16 /wydawania zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,

            17/przechowywania i konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych i

                 prowadzenie archiwum USC,

             18/sporządzania sprawozdań statystycznych,z zakresu zajmowanego stanowiska, jak

                  również przekazywanie do GUS sprawozdań  sporządzanych w urzędzie ,

             19/prowadzenie archiwum  USC przekazywanie akt do  Archiwum Państwowego,

             20/przyjmowanie zgłoszeń o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie,

             21/organizowanie uroczystości jubileuszowych z okazji długoletniego pożycia

                  małżeńskiego/Złote Gody/.

 

             Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu ,,USC”.

 

             2.Sprawy wojskowe:

             1/przygotowywanie i prowadzenie rejestracji przedpoborowych,

             2/udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej,

             3/prowadzenie czynności wyjaśniająco-poszukiwawczych wobec osób o

                nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej,

              4/przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach o odroczeniu poboru

                i zwalnianiu żołnierza z zasadniczej służby wojskowej w zakresie przewidzianym

                przepisami prawa,

              5/prowadzenie spraw związanych z przyznaniem żołnierzom i członkom ich rodzin

                 zasiłków na utrzymanie rodziny oraz pokrywaniu należności mieszkaniowych i

                 opłat eksploatacyjnych,

               6/współdziałanie z organami wojskowymi.

 

               Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu ,,SW”.

            16

        

             3.Sprawy obronne i obrony cywilnej.

              1/wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej,

              2/opracowywanie dokumentów planistycznych i ustalanie zadań w zakresie obrony

                  cywilnej i ochrony ludności,                                                                                              

              3/tworzenie formacji obrony cywilnej ,

              4/opracowywanie i uzgadnianie planów działania,

              5/organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej, w tym

                 szkoleń ludności,

              6/przygotowywanie i zapewnienie działań systemu wykrywania i alarmowania oraz

                 systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,

              7/opracowywanie dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia procesu ewakuacji

                 /przyjęcia/ ludności,

              8/planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt i środki OC oraz zapewnienie

                 odpowiednich warunków jego magazynowania, konserwacji i eksploatacji,

               9/organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia

                  dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,

              10/planowanie i zapewnienie środków transportowych,warunków bytowych oraz

                   pomocy medycznej ,metodycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,

              11/planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich

                   oraz produktów żywnościowych i pasz a także ujęć wodnych na wypadek     

                   zagrożenia zniszczeniem,

              12/zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i celów przeciwpożarowych,

              13/opracowywanie informacji dotyczących realizacji zadań,

              14/współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w zakresie niewypałów i

                   niewybuchów,

              15/opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w

                   zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych               

              16/opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy na czas

                   wojny oraz projektu zarządzenia wprowadzającego  w/w regulamin w życie,

              17/opracowywanie dokumentacji dotyczącej podwyższania gotowości obronnej 

                   Urzędu Gminy,

              18/opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru Wójta ,

              19/nadzór nad realizacją zadań obronnych w zakładach pracy podległych Radzie  

                   Gminy,

              20/analizowanie wniosków wojskowych komendantów uzupełnień w sprawie

                   świadczeń na rzecz obrony, a także prowadzenie postępowania wyjaśniającego   

                   i przygotowanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń      

                   na rzecz obrony,

              21/opracowywanie rocznych planów świadczeń osobistych  i doraźnych świadczeń

                   rzeczowych  oraz planu świadczeń osobistych i etatowych/doraźnych/,świadczeń

                   rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny

               22/prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy  rezerwy od   

                    obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji

                    i wojny,

               23/opracowywanie dokumentacji oraz organizowanie innych przedsięwzięć

                    przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej,

                24/planowanie, organizowanie szkolenia obronnego oraz prowadzenie

                     dokumentacji szkoleniowej ,

              17

             

                25/planowanie i prowadzenie kontroli problemowych , a także doraźnych z zakresu

                     realizacji zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych,

 

          

                 Stanowisko przy znakowaniu spraw używa symbolu ,, OC”.

 

§ 24

 

                 Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej , Inwestycji i Zamówień Publicznych 

                 należy :

                 1/realizacja zadań z zakresu obowiązującej ustawy o zagospodarowaniu przestrze-

                    nnym w tym , w szczególności:

                    a/przygotowywanie założeń do miejscowych planów zagospodarowania

                       przestrzennego,

                     b/udostępnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania  przestrzen-

                       nego oraz projektów tych planów do publicznego wglądu i popularyzacja ich

                       treści,

                    c/podawanie do publicznej wiadomości o wyłożeniu projektu planu miejscowego

                       do publicznego wglądu,

                    d/podawanie do publicznej wiadomości o przystąpieniu do sporządzenia planu

                       miejscowego,

                    e/uzgadnianie projektu planu miejscowego z zainteresowanymi organami

                       administracji państwowej oraz właściwymi organami podległymi Ministrowi

                       Spraw Wewnętrznych,

                     f/przygotowywanie projektów uchwał miejscowych planów zagospodarowania

                        przestrzennego,

                     g/dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przest-

                        rzennym , wynikających z realizacji planu miejscowego i oceny aktualności

                    tego planu,

                 2/przygotowywanie materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospo-

                    darowania przestrzennego gminy,

                 3/przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie

                    odpisów i wyrysów,

                 4/przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów  w

                     planie przestrzennego zagospodarowania gminy ,

                 5/ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przygotowanie 

                      wyników tej oceny oraz analiza wpływających wniosków w sprawach zmian

                     przeznaczenia terenów, bądź wybranych nieruchomości gruntowych,

                 6/prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z

                    ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego we współpracy z Referatem

                    Budżetu i Finansów,

                 7/występowanie do Wojewody i Ministra z wnioskami o zgodę na zmianę

                    przeznaczenia gruntów przy sporządzaniu planu przestrzennego zagospodaro-

                    wania  gminy,

                 8/wydawanie  zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów w planie przestrzennego

                     zagospodarowania gminy,

                  9/naliczanie opłat z tytułu tzw.renty planistycznej,

                10/wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,

18

 

                11/wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

                12/prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i

                      ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z obowiązującymi

                      w tym zakresie przepisami prawa,

                13/gromadzenie i przechowywanie kopii decyzji administracyjnych wydanych

                      przez Starostę w sprawie pozwoleń na budowę , po ich wcześniejszej analizie

                      i porównaniu z wydanymi decyzjami o ustaleniu warunków zabudowy i

                      lokalizacji inwestycji celu publicznego,

                14/sprzedaż , oddanie w użytkowanie , zarząd, dzierżawę nieruchomości

                      stanowiącej własność gminy osobom fizycznym i prawnym,

                15/publikacja wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania

                      w użytkowanie wieczyste, zarząd , dzierżawę, 

                16/ogłaszanie i organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości w formie

                     przewidzianej ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz obsługa tych

                     transakcji,

                17/prowadzenie czynności związanych z zawieraniem umów notarialnych w

                     przypadku sprzedaży lub oddaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości,

                18/sprzedaż mieszkań komunalnych z ułamkową częścią niezbędną do

                     racjonalnego korzystania z budynku, 

                19/wnioskowanie o wpis do ksiąg wieczystych,

                20/ustalanie i zmiana opłat z tytułu zarządu użytkowania wieczystego  nierucho-

                     mości ,

                21/ustalanie z biegłymi rzeczoznawcami w sprawach ustalania wartości gruntów,

                     budynków i mieszkań przeznaczonych do sprzedaży, 

                22/zamiana gruntów stanowiących własność gminy na grunty stanowiące własność

                     osób fizycznych lub prawnych,

                23/organizowanie negocjacji  wysokości odszkodowania za grunty przeznaczone

                     pod drogi powstałe w wyniku podziału działek oraz warunków nabycia tych

                     nieruchomości,

                24/nieodpłatne przejmowanie gruntów od Skarbu Państwa i nieodpłatne

                     oddawanie gruntów Skarbu Państwa,  

                25/aktualizacja cen gruntów,

                26/naliczanie opłat  adiacenckich z tytułu wyposażenia terenu w urządzenia

                     infrastruktury technicznej, 

                27/prowadzenie spraw dotyczących wykonywania prawa pierwokupu nierucho-

                     mości ,

                28/nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań gminy,

                29/regulacja stanu prawnego nieruchomości,

                30/komunalizacja mienia,

                31/gospodarowanie mieniem gminnym i jego ewidencja,

                32/prowadzenie spraw z zakresu wspólnot gruntowych,

                33/wydawanie opinii w formie postanowienia o zgodności proponowanego

                     podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania

                     przestrzennego,

                34/wydawanie  decyzji zatwierdzających projekt podziału  nieruchomości,

                35/ustalanie opłat adiacenckich po przeprowadzeniu podziału nieruchomości,

                37/prowadzenie spraw z zakresu scalania i wymiany gruntów,

                38/sporządzanie umów dzierżawy  gospodarstw w celach emerytalnych,

                                                                         19

                                                                                                                 

                39/sporządzanie protokołu ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

                40/prowadzenie spraw z zakresu leśnictwa,

                41/organizowanie ewakuacji ludności z ochotniczymi drużynami ratowniczymi z

                     obszarów  zagrożonych powodzią,

                42/zobowiązanie do wykonywania prac zabezpieczających przed powodzią lub

                     dostarczanie niezbędnych  posiadanych materiałów,

                43/przyznanie odszkodowania za straty z tytułu udziału w ochronie przed

                      powodzią,

                44/przyjmowanie zawiadomień o zniszczeniu znaków  geodezyjnych, 

                45/prowadzenie spraw z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej,

                46/prowadzenie spraw z zakresu lecznictwa i opieki weterynaryjnej,

                47/wyznaczanie rzeczoznawców do określenia wartości rynkowej padłych

                      zwierząt,zabitych lub skierowanych do uboju sanitarnego przez organy

                      Państwowej  Inspekcji Weterynaryjnej w związku z chorobą zakaźną,

                48/znakowanie obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt,

                49 /współpraca z Państwową Inspekcją Weterynaryjną na odcinku zgłaszania,

                     wykrywania i likwidowania chorób zakaźnych zwierząt,

                50/podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt i współdziałanie w tym

                     zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami,

                51/upowszechnianie znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród

                     mieszkańców, 

                52/wydawanie decyzji o czasowym lub stałym odebraniu właścicielowi zwierzęcia,

                     gdy jest rażąco zaniedbywane lub okrutnie traktowane,

                53/wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną,

                54/zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym oraz organizacja

                     ich wyłapywania,

                55/współpraca z Wojewódzkim Inspektorem Państwowej Inspekcji Ochrony

                     Roślin w zakresie spraw wynikających z ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku

                     o ochronie roślin uprawnych /Dz.U.z 2004r Nr 11 poz.94 z póżn.zm./,

                56/wydawanie zezwoleń na uprawę maku lub konopii włóknistych, o ile pozwalają

                    na  to odpowiednie przepisy,

                57/prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na uprawę maku lub konopii

                    włóknistych,

                58/nadzór nad uprawami maku lub konopii włóknistych,

                59/wydawanie nakazu zniszczenia upraw  maku lub konopii uprawianych bez

                     zezwolenia,

                60/czynności administracyjne związane z zatwierdzeniem ugody w sprawach

                     zmian stosunków wodnych na gruntach.

                61/nadzór nad remontami, budową i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych,

                    chodników i mostów 

                62/zarządzanie siecią dróg gminnych,

                63/wydawanie zezwoleń na zajęcia pasa drogowego,

                64/prowadzenie ewidencji dróg gminnych i mostów,

                65/prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg,

                66/współpraca na odcinku drogownictwa z Zarządem Dróg Powiatowych i

                     Wojewódzkich,

                67/przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy ogrodzeń /od strony dróg gminnych/

                     i ustalanie warunków budowy ogrodzenia,

                                                                        20

 

              68/prowadzenie całokształtu spraw z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę

                      i odprowadzania ścieków, a w szczególności:

                    a/nadzór nad konserwatorami stacji uzdatniania wody ,oczyszczalni ścieków i

                        przepompowni ścieków,

                     b/nadzór nad sprawdzaniem w terenie przez konserwatorów stanu technicznego

                        liczników wskazujących ilości pobranej wody oraz pobór wody przez

                        poszczególnych odbiorców,

                     c/nadzór nad usuwaniem przez konserwatorów awarii sieci wodociągowej,

                        kanalizacyjnej, przepompowni i oczyszczalni ścieków,

                 69/wydawanie zgody na podłączenie nieruchomości do urządzeń komunalnych

                      /przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne/,

                 70/wydawanie decyzji w sprawie ograniczenia poboru wody do celów innych niż

                      potrzeby ludności,

                 71/prowadzenie spraw związanych z przyznaniem odszkodowania za szkody

                      związane z wykonywaniem, utrzymaniem i eksploatacją urządzeń zaopatrzenia

                      w  wodę stanowiących własność komunalną,

                 72/nadzór nad sporządzaniem gminnego programu ochrony środowiska i

                      gospodarki odpadami oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji   

                      przyjętych programów,   

                73/udostępnianie zgodnie z obowiązującymi przepisami informacji o środowisku

                      i jego ochronie,

                 74/przeprowadzanie postępowania w sprawach oddziaływania na środowisko

                      skutków realizacji planów i programów oraz sporządzania prognoz,

                 75/przygotowywanie i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

                 76/czuwanie nad zapewnieniem warunków utrzymania równowagi przyrodniczej i

                      racjonalnej gospodarki zasobami środowiska przy sporządzaniu studium

                      uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych

                      planów zagospodarowania przestrzennego,

                 77/kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska , a w

                      szczególności w zakresie objętym właściwością w zakresie ochrony powietrza,

                      wód, żywności , ochrony przed hałasem,

                 78 /wydawanie zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów z nieruchomości oraz

                       usuwanie drzew i krzewów z pasa drogowego,

                 79/likwidacja nielegalnych zrzutów odpadów stałych i ciekłych,

                 80/wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w

                      zakresie:

                      a/zbierania i transportu , odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

                      b/opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

                 81/prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych/szamb/ w celu kontroli

                      częstotliwości ich opróżniania,

                 82/prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków,       

                 83/kontrola pozbywania się stałych i płynnych odpadów komunalnych przez

                      poszczególnych właścicieli nieruchomości,

                 84/organizowanie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od właści-

                      cieli nieruchomości, którzy  nie udokumentują korzystania z usług w tym

                      zakresie ,

 

 

                                                                    21

                85/wydawanie opinii Wojewodzie i Staroście do wydawania podmiotom

                    zezwolenia na  prowadzenie działalności , w wyniku, której powstają odpady

                      niebezpieczne w ilości powyżej jednego tysiąca ton rocznie z wyłączeniem

                      odpadów komunalnych,

                86/określanie podmiotom sposobu postępowania z odpadami innymi niż

                       niebezpieczne w ilości od jednego tysiąca ton rocznie wyłączeniem odpadów

                       komunalnych,

                 87/wydawanie zgody na miejsce oraz sposób gromadzenia odpadów w rozumieniu

                      przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r  o odpadach/j.t Dz.U.z 2010r Nr                  185    poz.251/,

                 88/gromadzenie i przechowywanie decyzji wydanych przez Starostwo, Wojewodę

                      i inne organy związane z gospodarką odpadami,

                 89/naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska ,wprowadzania gazów lub

                      pyłów do powietrza ,za składowanie odpadów ściekowych

                 90/przygotowywanie projektów uchwał dla Rady Gminy do programu zrównowa-

                       żonego rozwoju ochrony środowiska wynikającego z polityki ekonomicznej 

                       państwa,

                91/przygotowywanie dla Wójta Gminy projektów postanowień o przeprowadzeniu

                      kontroli  w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,

                92/występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykro-

                      czenia przeciw przepisom o ochronie środowiska,

                93/informowanie Powiatowego Inspektora Sanitarnego o przypadkach

                      bezpośredniego zagrożenia środowiska i podejmowanie działań zmierzających

                      do usunięcia zagrożenia,

                94/informowanie właściwego organu inspekcji Ochrony Środowiska o przypadkach

                     bezpośredniego zagrożenia sanitarnego na terenie gminy,

                95/sporządzanie,egzekwowanie i rozliczanie wpłat dotyczących umów                            dobrowolnego udziału finansowego w sprawie budowy przyłączy                                         wodociągowych i kanalizacyjnych

                96/organizacja selektywnej zbiórki odpadów,

                97/nadzór nad eksploatacją złóż i kopalin na terenie gminy ,mających wpływ na

                     środowisko,

                98/organizacja zbiórki ,transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt domowych 

                      i dzikich, 

               99/organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi,

              100/zakładanie, zarządzanie i utrzymanie zieleni komunalnej i zadrzewień,

              101/ustanawianie parku wiejskiego i określanie jego granic i wykonywanie ochrony,

              102/prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa i ochrony przyrody,

              103/nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na przystankach autobusowych

                   oraz ich stanem technicznym,

              104/organizowanie i utrzymanie targowiska , nadzór nad targowiskiem,

              105/organizowanie i ogłaszanie wszystkich przetargów organizowanych przez

                   gminę, prowadzenie rejestru udzielonych zamówień ,

              106/przygotowywanie wieloletnich i bieżących planów i programów inwestycyjnych,

                     a w szczególności :

                     a/organizowanie przygotowania odpowiedniej dokumentacji projektowej wraz z

                        pozwoleniem na budowę,

                     b/przygotowywanie ,organizowanie i prowadzenie dokumentacji przetargowej

                        zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,

                                                                         22

 

                    c/przygotowywanie umów na projektowanie , nadzór  , budowę i wykonawstwo,

                     d/ogólny nadzór nad inwestycjami w gminie,

                     e/odbiór inwestycji z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oddanych do

                        użytku obiektów,

               107/prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją, nadzorowaniem i

                      rozliczaniem inwestycji gminnych określonych w budżecie gminy,

               108/nadzór nad remontami kapitalnymi prowadzonymi przez gminę  ,

               109/organizowanie pozyskiwania środków finansowych spoza budżetu gminy na

                     zadania inwestycyjne i kapitalne remonty w gminie,  

               110/realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych w

                     stosunku do gminy tj.:

                     a/przygotowywanie dokumentacji przetargowej na podstawie przedmiotów                       zamówienia oraz uzyskanych informacji z poszczególnych stanowisk pracy,

                     b/przekazywanie informacji i sprawozdań do Urzędu Zamówień Publicznych,

                       zamieszczanie ogłoszeń na portalu UZP,

                    c/prowadzenie wspólnego rejestru udzielonych zamówień publicznych,

              111/współpraca ze stanowiskami pracy w Urzędzie Gminy, które realizują zadania

                     wynikające z ustawy prawo zamówień publicznych ,

              112/realizacja zadań wynikających z zarządzeń Wójta Gminy,

              113/prowadzenie całokształtu spraw z zakresu gospodarki lokalami mieszkalnymi

                   i użytkowymi,

              114/zawieranie umów najmu na lokale mieszkalne i użytkowe oraz wykonywanie

                    obowiązków wynajmującego /tj. naliczanie czynszu i windykacja oraz remonty/,

              115/prowadzenie książki obiektów,             

              116/zawieranie na czas oznaczony  umowy najmu lokalu socjalnego,

              117/wypowiadanie umów najmu,

              118/ustalanie propozycji stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych ,zgodnie z

                     obowiązującymi przepisami,  

              119/prowadzenie egzekucji w sprawach lokalowych,

              120/współdziałanie z zarządzie nieruchomością wspólnotową,

              121/organizacja wywozu i utylizacja odpadów komunalnych oraz utrzymywanie

                     czystości przy obiektach będących własnością lub w posiadaniu gminy,  

              122/koordynacja prac związanych  prowadzeniem i zamieszczaniem odpowiednich

                     informacji w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej gminy

                     oraz:

                    a/promocja inwestycji gminnych na stronie internetowej Urzędu Gminy

                   - inwestycje do 50 tyś. zł – minimum jedno ogłoszenie

                   -  inwestycje powyżej 50 tyś.zł – minimum dwa ogłoszenia

              123/opracowywanie raportu o stanie społeczno-gospodarczym gminy oraz współ-

                     praca przy opracowywaniu strategii rozwoju gminy,

              124/prowadzenie spraw z zakresu zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną ,

                     nadzór nad konserwacją oświetlenia ulicznego ,

              125/prowadzenie spraw związanych z wydawaniem lub odmową wydania decyzji o

                     ustawianiu reklam w pasie drogowym lub na gruntach gminy,

              126/nadzór nad obsługą i konserwacją urządzeń znajdujących się na terenie

                     oczyszczalni  ścieków /zgodnie z instrukcjami obsługi i eksploatacji/,

              127/nadzór nad prowadzeniem na bieżąco rejestrów dowożonych ścieków,

 

                                                                             23

              128/nadzór nad prowadzeniem na bieżąco dokumentów eksploatacyjnych

                    oczyszczalni  ścieków,  przepompowni i innych urządzeń,

             129/nadzór nad utrzymaniem w ciągłej sprawności sieci kanalizacyjnej wraz z

                     przykanalikami i przepompowni ścieków ,/bieżącej konserwacji i usuwanie

                    awarii sieci kanalizacyjnej i przykanalików/,

              131/kontrolowanie wykonywania instalacji przy podłączeniu nowych odbiorców

                     do sieci kanalizacyjnej,/współdziałanie ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i  

                     realizowanie zaleceń wydanych przez ten organ,

               132/nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości na terenie oczyszczalni ścieków i

                      przepompowni,

               133/kontrolowanie stanu wodomierzy u odbiorców indywidualnych raz na trzy

                      miesiące i dokonanie wymiaru za zużyta wodę,       

               134/zawieranie i rozliczanie umów na budowę przyłączy wodociągowo -

                      kanalizacyjnych

               135/zawieranie umów z o odbiorcami na dostawę wody i odprowadzanie ścieków

                      w przypadku inwestycji gminnych,                                    ,

               135/kontrolowanie stanu wodomierzy u osób doprowadzających ścieki do sieci

                      kanalizacyjnej raz na trzy miesiące i dokonywanie wymiaru za oczyszczanie

                      ścieków,

               136/sprawdzanie stanu technicznego wodomierzy u odbiorców wody w miejsco-

                      wościach posiadających sieć wodociągową oraz ich wymiana w przypadku

                      awarii, a także sprawdzanie czy sieć rozprowadzona na terenie nieruchomości

                      podłączona jest pod licznik,

               137/inne wynikające z obsługi i utrzymania oczyszczalni ścieków , sieci kanaliza-

                      cyjnej ,wodociągowej, przykanalików oraz przepompowni ścieków na

                      polecenie przełożonego.

               138/nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na przystankach autobusowych

                      oraz ich stanem technicznym,

                139/prowadzenie ewidencji przystanków na terenie gminy Dobre,

                140/nadzór nad gminnym składowiskiem odpadów komunalnych.

              Referat przy znakowaniu spraw używa symbolu ,,GKI ”.        

   

§ 25

 

              Do zadań komórki organizacyjnej do spraw ochrony informacji niejawnych – pion

              ochrony , należy:

              1.Pełnomocnik do spraw informacji niejawnych:

                 1/kierowanie komórką do spraw ochrony informacji niejawnych,

                 2/zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,

                 3/wykonywanie całokształtu zadań pełnomocnika ds. ochrony informacji

                    niejawnych określonych w ustawie z dnia 1 października 2010 roku o ochronie

                    informacji niejawnych/Dz.U.Nr 182 poz.1228/ oraz przepisów

                    wykonawczych do tej ustawy,

                 4/szczegółowy zakres zadań Pełnomocnika określa załącznik do Zarządzenia

                    Nr 6/2000 Wójta Gminy Dobre z dnia 2 października 2000 roku.

              2.Pracownik kancelarii tajnej:

                 1/bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w urzędzie,

                 2/udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom posiadającym stosowne

                    poświadczenie bezpieczeństwa,

                                                                           24

                 3/przestrzeganie właściwego oznaczenia i rejestrowania dokumentów w kancelarii

                    tajnej,

                 4/wykonywanie poleceń pełnomocnika ochrony w zakresie objętym właściwością,

                 5/realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 1 października 2010r o ochronie

                    informacji niejawnych /Dz.U.Nr 182 poz.1228/ oraz przepisów  wykonawczych

                   do tej ustawy.

             

                 Komórka organizacyjna ds. ochrony informacji niejawnych przy znakowaniu

                 spraw  używa symbolu ,,IN”.

 

§ 26

 

                 Do zadań administratora bezpieczeństwa informacji , należy:

                 1/wprowadzanie w życie i kontrolę właściwego przestrzegania Instrukcji

                    stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr  2/99  Wójta Gminy Dobre

                    z dnia 7 czerwca 1999 roku w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych

                    i warunków technicznych zabezpieczenia systemów informatycznych zawierają-

                    cych te dane ,

                 2/wprowadzenie w życie i realizacja Zarządzenia Nr 53/04 Wójta Gminy Dobre

                    z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego

                    instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania

                    danych osobowych w Urzędzie Gminy Dobre oraz Zarządzenia Nr 0152/05

                    Wójta Gminy Dobre z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie wprowadzenia do

                    użytku  służbowego polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

                    w Urzędzie Gminy Dobre,

                Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji w szczególności należy:

                a/przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu , w którym

                   przetwarzane są dane osobowe,

                b/podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń

                   zabezpieczeń lub podejrzenia naruszenia w systemie,

                c/nadzór nad fizycznym zabezpieczeń pomieszczeń , w których przetwarzane są

                   dane osobowe oraz nadzór nad kontrolą przebywających w nim osób,

                d/nadzór nad naprawami ,konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych, na

                   których zapisane są dane osobowe,

                e/zarządzanie hasłami użytkowników ,systemami antywirusowymi i ich                              procedurami ,

                f/nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych,ich przechowywaniem oraz

                  okresowym sprawdzaniem pod kątem ich dalszej przydatności ,

                g/nadzór nad obiegiem dokumentów zawierających dane osobowe,

                h/nadzór nad prawidłowością archiwizacji oraz usuwania danych osobowych,

                i/nadzór nad prowadzeniem wymaganej dokumentacji.

                 Administrator Bezpieczeństwa Informacji używa symbolu ,,ABI”

 

§ 27.

                                                                                                                 

               Do zadań komórki organizacyjnej Gminnego Centrum Reagowania należy 

               prowadzenie spraw z zakresu:

               1/monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju

                  sytuacji,

 

25

                2/realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej,

                3/opracowywanie i aktualizowanie planów reagowania,

                4/planowanie wsparcia organów kierujących działaniami na obszarze gminy,

                5/przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej

                6/realizowanie polityki informatycznej związanej ze stanem klęski żywiołowej

                7/szczegółowy zakres reguluje Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Dobre z dnia

                   14 marca 2006r w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania  oraz

                   zasad jego funkcjonowania.

 

 

§ 28

              

              Radca prawny wykonuje czynności wnikające z zawartej umowy , a w szczególności

              1/udzielanie opinii i porad prawnych dotyczących prowadzenia spraw przez

                 pracowników urzędu,

               2/opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych,

               3/występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym.

 

 

 

               VII. Postanowienia końcowe.

  

§ 29

 

               1.Szczegółowy zakres czynności pracowników urzędu zatwierdza Wójt.

               2.Status prawny pracowników samorządowych urzędu reguluje ustawa z dnia

                  21 listopada 2008  roku o pracownikach samorządowych /Dz.U. Nr 223 poz.

                  1458  późn.zm./

               3.Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracownika

                  i pracodawcy określa ,,Regulamin Pracy” ustanawiany przez Wójta Gminy w

                  drodze zarządzenia.

 

§ 30

 

                Integralną część Regulaminu Organizacyjnego stanowią załączniki określające:

                1/załącznik Nr 1 – zasady i tryb postępowania przy opracowywaniu aktów 

                   prawnych,

                2/załącznik Nr 2 – organizacja kontroli wewnętrznej,

                3/załącznik Nr 3 – organizacja przyjmowania, rozpatrywania  i załatwiania

                   indywidualnych spraw obywateli w urzędzie ,

                4/załącznik Nr 4 – zasady podpisywania pism i decyzji.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Załącznik Nr 1 do Regulaminu

                                                                                       Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobre

 

 

             Zasady i tryb postępowania przy opracowywaniu i wydawaniu aktów prawnych.

             1.Normatywnymi aktami prawnymi są:

                 1/uchwały Rady Gminy zawierające przepisy prawa miejscowego powszechnie

                    obowiązujące na terenie gminy oraz przepisy  porządkowe,

                 2/inne uchwały Rady Gminy podejmowane w zakresie własnych kompetencji

                    określonych przepisami lub Statutem Gminy,

                 3/przepisy porządkowe wydane przez Wójta w formie zarządzenia w przypadku

                    nie cierpiącym zwłoki,

                 4/zarządzenia Wójta,

                 5/decyzje i postanowienia Wójta .

             2.Zasady wydawania przepisów porządkowych reguluje art.40 i 41 ustawy o    

                 samorządzie gminnym .

             3.Wójt wydaje akty prawne w formie zarządzeń, decyzji i postanowień.

             4.Projekty uchwał, zarządzeń , decyzji i postanowień opracowują pod względem

                 prawnym ,merytorycznym i redakcyjnym rzeczowo właściwe referaty i samo-

                 dzielne stanowiska, kierując się a techniki legislacyjnej zgodnie z

                 Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w

                 sprawie ,,Zasad techniki prawodawczej „ /Dz.U.Nr 100 poz.908.

             5.Przed przedłożeniem projektu aktu prawnego organom gminy lub do podpisu

                Wójtowi , właściwe komórki organizacyjne uzgadniają go :

                 1/ze Skarbnikiem Gminy, jeżeli treść aktu prawnego dotyczy budżetu gminy

                    lub ma spowodować  skutki finansowe,

                 2/ze stanowiskiem pracy, których zadań dotyczy treść aktu     prawnego.

              6.Projekty aktów prawnych podlegają konsultacji z organami społecznymi,

                 związkami zawodowymi i radami sołeckimi, jeżeli ten obowiązek wynika z

                 przepisów szczególnych.

             7.Projekty aktów prawnych należy przekazywać do zaopiniowania przez właściwe

                jednostki organizacyjne , zgodnie z przepisami prawa i Statutem Gminy.

             8.Projekt aktu prawnego powinien być zaopiniowany przez Radcę Prawnego.

                Decyzje i postanowienia powinny być zaopiniowane przez radcę prawnego,

                Jeśli budzą wątpliwości organu wydającego.

             9.Po zaopiniowaniu przez Radcę Prawnego projekty aktów kieruje się do Wójta

                celem  aprobaty:

                1/uchwał,

                 2/zarządzeń, decyzji i postanowień- celem podpisu.

            10.Po uzyskaniu aprobaty lub podpisu Wójta kieruje się:

                 1/projekty uchwał Rady – na stanowisko do spraw obsługi samorządów ,

                 2/zarządzenia – na stanowisko ds. obsługi organizacyjnych celem rejestracji ,

                    a następnie odbierane za pokwitowaniem na stanowisko pracy celem realizacji

                    i w zależności od potrzeb przekazuje się zainteresowanym lub zobowiązanym

                    do realizacji,

                  3/decyzji i postanowień na stanowisko pracy celem realizacji.

             11.Akty prawne , uchwały Rady i zarządzenia ewidencjonuje się i przekazuje

                  pracownikowi ds. obsługi samorządów, zarządzenia - Kierownikowi Referatu

                  Organizacyjno-Społecznego.

             12.Tryb podejmowania uchwał przez Radę Gminy określa Statut Gminy.

             13.Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia

                  20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych

                  aktów prawnych  /Dz.U. z 2010 roku Nr 17 poz.96 z późn.zm./.

             14.Przepisy prawa miejscowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich

                  ogłoszenia, o ile nie przewidują wyraźnie terminu późniejszego.

             15.Urząd Gminy prowadzi zbiór aktów prawa miejscowego.

             16.Uchwały i zarządzenia organów gminy stanowiące prawo miejscowe winny

                   być podawane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ich na tablicy

                   ogłoszeń przy Urzędzie Gminy i Biuletynie Informacji Publicznej , a uchwały

                   publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

             17.Kontrolę i realizację aktów prawnych wykonują kierownicy Referatów  i

                  Sekretarz Gminy.                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

                                                                                           Załącznik Nr 2 do Regulaminu

                                                                                            Organizacyjnego Urzędu Gminy

                                                                                            Dobre.

            Organizacja kontroli.

 

            1.Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie sprawują :

              1/Wójt Gminy,Sekretarz Gminy – w sprawach funkcjonowania Urzędu,Skarbnik

                  Gminy – w sprawach finansowych  Gminy,

               2/Kierownicy referatów w stosunku do bezpośrednio podległych pracowników,

               3/Komisja Rewizyjna Rady Gminy w zakresie wykonywania budżetu zgodnie z

                  uchwałą budżetową  i Statutem Gminy we wszystkich sprawach dotyczących

                  Gminy na zlecenie Rady Gminy oraz wynikających z planów pracy Komisji .

            2.Kontrola pracowników i poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu

              dokonywana jest pod względem:

              1/zgodności z prawem,

              2/gospodarności,

              3/rzetelności,

              4/celowości,

              5/terminowości

              6/skuteczności.

            3.Celem kontroli jest ustalenie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości ,

               ustalenie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz określenie

               sposobu stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałaniu im w przyszłości.

            4.Formę i zakres kontroli określa kontrolujący z zależności od potrzeby określając

               każdorazowo jej zakres i problematykę.

            5.Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i

               rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanej

               komórki organizacyjnej Urzędu.

            6.Sekretarz Gminy,Skarbnik Gminy,Kierownicy Referatów  w terminie do 30 stycznia

               przedstawiają Wójtowi Gminy do zatwierdzenia harmonogram kontroli wewnętrznej    w Urzędzie na bieżący rok.

            7.Kontrola jest jawna. Oznacza to, że uprzedza się kontrolującego o terminie kontroli..  

            8.Z prowadzonej kontroli wewnętrznej sporządza się stosowne dokumenty.

            9.Dowodem kontroli jest w szczególności:

               a/opatrzenie kontrolowanych dokumentów podpisem kontrolującego ,datą

                  czynności ewentualnie naniesioną na nich stosowną adnotacja,

               b/notatka,

               c/protokół kontroli lub prowadzony rejestr kontroli.

          10.Protokół lub rejestr kontroli zawiera:

               a/oznaczenie kontrolowanej komórki lub stanowiska,

               b/imię,nazwisko i stanowisko kontrolującego,

               c/datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,

               d/określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

                e/imię , nazwisko i stanowisko osoby kontrolowanej,

                f/przebieg i wyniki czynności kontrolnych,

                g/dowody potwierdzające stwierdzone nieprawidłowości,

                 h/wnioski kontrolującego,

                 i/datę i miejsce podpisania protokółu,

                 j/podpisy kontrolującego i kontrolowanego.

 

            11.W razie stwierdzenia w toku kontroli istotnych nieprawidłowości i uchybień,

                  pracownik kontrolowany jest zobowiązany do złożenia w ciągu 7 dni

                  pisemnych wyjaśnień w stosunku do zawartych w protokóle ustaleń.

            12.Na żądanie osoby prowadzącej kontrolę pracownicy zobowiązani są do

                  udzielenia wszelkich wyjaśnień ustnych i pisemnych w sprawie kontroli.

            13.Kontrolę zewnętrzną w zakresie przyznanych przez Wójta uprawnień prowadzą:

                 a/Skarbnik Gminy w stosunku do jednostek nadzorowanych w wykonaniu budżetu           oraz planu finansowego dla zadań państwowych zleconych gminie oraz                                          prowadzonej działalności finansowej przez jednostki organizacyjne                                      podporządkowane Gminie,

                 b/pracownicy gminy w zakresie właściwości rzeczowej.

            14.Kontrolujący wyniki kontroli /protokół/ przedstawiają Wójtowi Gminy , który

                 w zależności od potrzeb podejmuje stosowne decyzje.  

            15.W przypadku wydania zaleceń kontrolujący sprawdza w określonym czasie ich

                  wykonanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Załącznik Nr 3 do Regulaminu

                                                                                            Organizacyjnego Urzędu Gminy

                                                                                            Dobre.

 

 

            Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych

            spraw obywateli.

 

            1.Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych w

               Kodeksie Postępowania Administracyjnego ,przepisów szczególnych oraz                        przepisów  wydawane przez Wojewodę lub Samorządowe Kolegium Odwoławcze       w trybie  art. 35 § 4 KPA.

            2.Pracownicy Urzędu zobowiązani są do sprawnego ,rzetelnego rozpatrywania

               indywidualnych spraw interesantów, kierując się przepisami prawa oraz zasadami

               współżycia społecznego.

            3.Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych

               spraw interesantów ponoszą Kierownicy Referatów oraz pracownicy zgodnie z

               ustalonymi zakresami obowiązków.

            4.Koordynacja działań poszczególnych stanowisk pracy Urzędu w zakresie

               załatwiania indywidualnych spraw interesantów , w tym zwłaszcza skarg i                      wniosków  sprawuje Sekretarz Gminy.

            5.Kierownik Referatu Organizacyjno – Społecznego prowadzi zbiorczy rejestr skarg i

               wniosków indywidualnych wpływających do Urzędu oraz skarg zgłaszanych w

               czasie przyjęć interesantów przez Wójta.

            6.Sprawy wniesione do Urzędu przez interesantów są ewidencjonowane w spisach

               i rejestrach spraw prowadzonych w kancelarii i na poszczególnych stanowiskach.

            7.Na pismach wpływających do Urzędu winna być adnotacja Wójta lub Sekretarza

              Gminy dotycząca pracownika odpowiedzialnego za załatwianie sprawy z

               ewentualnym określeniem sposobu załatwiania .

            8.Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez interesantów

               określa Kodeks Postępowania Administracyjnego, Instrukcja Kancelaryjna oraz

                przepisy szczegółowe, dotyczące zwłaszcza organizacji, przyjmowania i

                załatwiania skarg i wniosków interesantów.

            9.Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są do :

               1/udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśniania

                  treści obowiązujących przepisów,

               2/rozstrzygnięcia sprawy w miarę możliwości niezwłocznie , a w pozostałych

                  przypadkach do określania terminu załatwiania,

              3/informowania zainteresowanych o stanie zaawansowania ich sprawy,

              4/powiadamiania o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy w przypadku

                zaistnienia takiej konieczności,

               5/informowania o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach

                  zaskarżania wydanych rozstrzygnięć.

         10.Interesanci mają prawo uzyskać informacje w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej,

              telegraficznej, emailowej.

         11.Wójt przyjmuje interesantów w sprawach indywidualnych z zakresu administracji

               publicznej w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Urzędu w ramach

                   swoich możliwości czasowych ,a dodatkowo w każdą środę  w godzinach

                   16.00 – 19.00.        

               12.W przypadku nieobecności Wójta interesantów przyjmuje Sekretarz Gminy.

               13. Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownicy Referatów i  samodzielne                   stanowiska pracy przyjmują interesantów w indywidualnych

                  sprawach z zakresu działania Urzędu w ciągu całego tygodnia tj.od poniedziałku

                  do piątku w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                              Załącznik Nr 4 do Regulaminu

                                                                                              Organizacyjnego Urzędu Gminy

                                                                                              Dobre

 

 

            Zasady podpisywania pism i decyzji.

   

            1.W sprawie prowadzenia dokumentów w Urzędzie stosuje się Instrukcję

               Kancelaryjną.

            2.W korespondencji obowiązują oznaczenia przyjęte do znakowania spraw na 

               poszczególnych stanowiskach pracy.

            3.Pisma i akty normatywne oznaczone są pieczęciami według wzorów podanych w

               Instrukcji Kancelaryjnej.

            4.Korespondencje podpisuje Wójt lub osoba przez niego upoważniona.

            5.Wójt podpisuje osobiście:

                1/zarządzenia i decyzje ,

                2/dokumenty kierowane do organów administracji rządowej  i samorządowej,

                3/pisma do przedstawicielstw dyplomatycznych oraz burmistrzów ,wójtów,

                   starostów,marszałków i wojewodów,

                4/odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych,wnioski komisji oraz wnioski

                    posłów i senatorów,

                 5/odpowiedzi na skargi i wnioski,

                 6/inne pisma i decyzje zastrzeżone do kompetencji Wójta.

            6.Wszystkie pisma ,decyzje lub inne dokumenty sporządzane w Urzędzie muszą

               być oznaczone w lewym dolnym rogu adnotacją zwierającą nazwisko i imię

               oraz stanowisko służbowe pracownika,który opracował decyzję.

            7.Dokumenty finansowe przedstawione do podpisu Wójta lub osobie upoważnionej

               powinny być uprzednio parafowane przez Skarbnika .

            8.Wójt może upoważnić Sekretarza,Skarbnika  ,Kierowników Referatów i pozostałych       pracowników do podpisywania korespondencji

               dotyczącej spraw pozostających w zakresie czynności pracowników , z wyjątkiem

               spraw zastrzeżonych do osobistej akceptacji Wójta, w tym także do wydawania

               decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej.

            9.Osoba upoważniona przez Wójta do załatwiania i podpisywania w jego imieniu

               spraw, o których mowa w art.8 używa pieczątki:,,Z upoważnienia Wójta,imię i

               nazwisko oraz stanowisko służbowe”.

         10.Rejestr i zbiór upoważnień prowadzony jest przez Kierownika Referatu

              Organizacyjno-Społecznego w Urzędzie.  

                       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 0050/4 /13

 

WÓJTA  GMINY  DOBRE

z dnia 2 stycznia 2013 roku

 

 

                        w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobre .

 

                                     

                                           Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

                        samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn.zm./ oraz

                        § 40 Statutu Gminy Dobre stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/32/2002

                        Rady Gminy w Dobrem z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia                    Statutu  Gminy Dobre /Dz.Urz.Woj.Mazowieckiego  z 2003 roku Nr 2 poz.32

                        z późn.zm./,zarządza się , co następuje :

 

§ 1.

 

                        Ustala się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Dobre w brzmieniu

                        stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

 

                        Traci moc  Zarządzenie  Nr OS.0151/18/2007 Wójta Gminy Dobre z dnia

                        18 maja  2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego                              Urzędu Gminy Dobre  .

§ 3.

 

                        Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Dobre.

 

§ 4.

 

                        Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                            

 

 

Metadane

Źródło informacji:Bartosz Modrzejewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bartosz Modrzejewski
Data wprowadzenia:2013-02-18 08:15:23
Opublikował:Bartosz Modrzejewski
Data publikacji:2013-02-18 08:16:08
Ostatnia zmiana:2013-02-18 08:16:13
Ilość wyświetleń:6065

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij