Zamknij okno Drukuj dokument

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na działkach w miejscowościach Grabniak, Osęczyzna, Rakówiec, Wólka Mlęcka, Gęsianka na terenie gminy Dobre polegającą na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej.

Dobre, dnia 07.10.2010r

 

GKI.7331/5/2010

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U z 200r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm). oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

W Ó J T

G M I N Y D O B R E

zawiadamia właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych wzdłuż planowanej inwestycji o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na działkach

nr 2 w miejscowości Grabniak,

nr 643 w miejscowości Osęczyzna,

nr 103, 201, 219, 222, 227, 237, 238, 441, 642, 645, 767, 883, 914, 936 w miejscowości Rakówiec,

nr 1, 6, 7, 93/8, 328 w miejscowości Wólka Mlęcka,

nr 1, 5, 4, 127, 128 w miejscowości Gęsianka

na terenie gminy Dobre polegającą na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej.

Na rzecz:

Gminy Dobre w imieniu której działa Wójt Gminy Dobre z/s Urząd Gminy w Dobrem ul. Tadeusza Kościuszki 3,05-307 Dobre

P O U C Z E N I E:

Właścicielom i wieczystym użytkownikom nieruchomości wzdłuż planowanej inwestycji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobre w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, jeżeli mają zastrzeżenia związane z ochroną swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.

Zawiadomienie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego jej ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem, ul. Tadeusza Kościuszki 1 , na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Grabniak, Osęczyzna, Rakówiec, Wólka Mlęcka, Gęsianka i na stronie Biuletynu Informacji Publiczne Urzędu Gminy Dobre.

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Kozłowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Kozłowski
Data wprowadzenia:2010-10-07 17:10:11
Opublikował:Krzysztof Kozłowski
Data publikacji:2010-10-07 17:11:34
Ostatnia zmiana:2010-10-07 17:12:04
Ilość wyświetleń:553