Zamknij okno Drukuj dokument

Inwestycja celu publicznego,dla budowy napowietrznej elektroenergetycznej linii niskiego napięcia oraz przyłącza napowietrznego niskiego napięcia do realizacji na działkach nr 309/2,304/3,304/4 położonych w miejscowości Kąty Borucza, gm. Dobre

Dobre, dn.28-08-2009

GKI. 7331/80/09

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Dobre

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61§ 4 , art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) , art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 25.08.2009 roku na wniosek PGE Dystrybucja Warszawa- Teren Sp.zo.o , Rejon Energetyczny Mińsk-Mazowiecki, ul. Warszawska 218, 05-300 Mińsk-Mazowiecki ,w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Adolf Aniszewski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,dla budowy napowietrznej elektroenergetycznej linii niskiego napięcia oraz przyłącza napowietrznego niskiego napięcia.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach nr 309/2,304/3,304/4 położonych w miejscowości Katy Borucza , gmina Dobre.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1K.P.A do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

W związku z powyższym zawiadamiam , że zgodnie z art. 10 §1 K.p.a można zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem pokój nr 21, ul. Kościuszki 1,05-307 Dobre , w dni pracy od poniedziałku do piątku , w godzinach od 8-16 środy do 18-tej, oraz wypowiedzieć się na ich temat lub zgłosić inne żądania w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości przedmiotowego obwieszczenia.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.

Zgodnie z art. 35§ 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, do terminów załatwienia spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o

każdej zmianie swojego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniechania obowiązku określonego w

§ 1doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Przedmiotowe obwieszczenie podane zostało do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa Kąty Borucza.

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Kozłowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Kozłowski
Data wprowadzenia:2009-08-28 12:57:36
Opublikował:Krzysztof Kozłowski
Data publikacji:2009-08-28 12:58:17
Ostatnia zmiana:2009-08-28 12:58:40
Ilość wyświetleń:477