Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie - Sieć wodociągowa w miejscowościach Makówiec Mały i Makówiec Duży

 

GKI.7616/1/09 Dobre, dn. 24.03.2009rOBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227)

z a w i a d a m i a m,


że na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227) 18.12.2008 roku zostało wydane postanowienie o nie stwierdzeniu potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Sieć wodociągowa w miejscowościach Makówiec Mały i Makówiec Duży”.

Postanowienie zostało wydane po otrzymaniu opinii:

- Starosty Mińskiego sygn. WS. 7633/7/09 z dnia 10.02.2009 roku, uzupełnionej dnia 19.03.2009

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego sygn. ZNS-712-18/09 z dnia 16.02.2009 roku.


Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobre pok. nr 8 w godz. 800-1600 (w środy do 1800).Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

- zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre: gminadobre.bip.net.pl,

- na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Dobre oraz sołectw: Makówiec Mały i Makówiec Duży.

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Kozłowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Kozłowski
Data wprowadzenia:2009-03-25 10:04:01
Opublikował:Krzysztof Kozłowski
Data publikacji:(brak danych)
Ostatnia zmiana:2009-03-25 10:04:43
Ilość wyświetleń:532