Zamknij okno Drukuj dokument

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Dobre

 

Dobre, dn. 05.01.2018r.


GKI. 6140.2.2018


ZAPYTANIE OFERTOWE


Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie cen za realizację zadań w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Dobre oraz zapewnienia im miejsca w schronisku w okresie od 01 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.


Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późń. zm. ) na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy.


 1. ZAMAWIAJĄCY

  Gmina Dobre
  ul. Kościuszki 1

  05-307 Dobre

  tel. (25) 7571190 w. 27

  fax. (25) 7571190 w. 40, REGON 711582658, NIP 822-21-46-613, e-mail: urzad@gminadobre.pl


 1. PRZEDMIOT i ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

2.1. Realizacja zadań w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Dobre oraz zapewnienia im miejsca w schronisku w okresie od 01 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku będzie polegać na:

- wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Dobre oraz zapewnienia im miejsca w schronisku,

- poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt

- traktowanie w sposób humanitarny odłowionych zwierząt w tym zapewnienie im odpowiedniego wyżywienia oraz właściwych warunków bytowych,

- eutanazja zwierząt nie rokujących nadziei na wyleczenie, po wcześniejszym uzyskaniu opinii lekarza weterynarii,

- podejmowanie działań zmierzających do odnalezienia właściciela i umożliwienie mu odebranie zwierzęcia (psa ) ze schroniska, po uregulowaniu przez niego kosztów pobytu psa w schronisku,

- informowanie Urzędu Gminy o adopcjach zwierząt dostarczonych do schroniska z terenu gminy Dobre w formie pisemnej wraz z dokumentacją fotograficzną w ciągu 7 dni od daty przekazania zwierzęcia,

- wystawianie pisemnych protokołów potwierdzających przyjęcie zwierząt (psów) do schroniska zawierających opis przyjęcia zwierzęcia (data, miejscowość i ulica z jakiej zwierzę – pies zostało odłowione, datę zgłoszenia przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego, informację o przekazaniu psa właścicielowi wraz z dokumentacją fotograficzną.

- pełnej dyspozycyjności podmiotu składającego ofertę (7 dni w tygodniu oraz wszystkie święta)

2.2. Wykonawca nie może wyłapać zwierząt bez wcześniejszego zgłoszenia takiej potrzeby przez pracownika Zamawiającego . Pracownik Zamawiającego zgłasza potrzebę odłowienia zwierzęcia drogą mailową, telefonicznie bądź też za pomocą faxu.

2.3 Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania odłowionych zwierząt do schroniska posiadającego wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną , prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. Z dnia 2004 roku Nr 69, poz. 625 z późn.zm.)

2.4 W trakcie wyłapywania i transportu zwierząt Wykonawca musi zabezpieczyć urządzenia i środki, które nie stwarzają zagrożenia życia i zdrowia oraz cierpienia zwierząt. Środek do przewozu zwierząt musi spełniać warunki, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt.

2.5. Zaproponowaną cenę Wykonawca musi skalkulować aby obejmowała wykonanie następujących czynności, i tak.:

2.6. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalane na podstawie faktycznej liczby odłowionych zwierząt w danym miesiącu, na podstawie cen jednostkowych podanych w ofercie.

 1. WYKAZ DOMUMENTÓW:

  Do oferty Wykonawcy dołączają następujące dokumenty:

  1. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt (zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. Z 2013, poz. 1399 ze zm.) lub umowę ze schroniskiem na zapewnienie realizacji przedmiotu niniejszego zapytania wraz z zezwoleniem na prowadzenie przez niego działalności – kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

  2. Decyzja o wpisie schroniska do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na obszarze jego właściwości - kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

 2. TERMIN REALIZACJI:

  01 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku

 3. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

  Zgodnie z formularzem ofertowym.

 4. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Najniższa cena .


 1. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

  Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności, z dopiskiem "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Dobre", w siedzibie Zamawiającego:

  Urząd Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pokój nr 2

 2. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

  17.01.2018 godzina 12.00

 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.gminadobre.pl

 4. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

  Agnieszka Roguska - pracownik UG Dobre,

  w godz: poniedziałek , wtorek, czwartek 8.00-16.00, środa 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00, tel. 25 7571190 w. 27, e-mail: aroguska@gminadobre.pl

Załączniki :

1/ Formularz ofertowy


Załączniki

scan-zapytania (1) (237.2kB)    
formularz-ofertowy (18.2kB)    

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Roguska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Ratuski
Data wprowadzenia:2018-01-09 13:27:20
Opublikował:Krzysztof Ratuski
Data publikacji:2018-01-09 13:30:24
Ostatnia zmiana:2018-01-09 13:30:29
Ilość wyświetleń:243