Zamknij okno Drukuj dokument

Zawiadomienie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku dla inwestycji polegającej na budowie budowie elektroenergetycznej magistrali kablowej średniego napięcia i kabla światłowodowego w Dobrem, Rudzienku, Grabniaku, Rakówcu gmina Dobre.

 

Dobre, 20.04.2016r.

GKI. 6733.8.2016

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2016r. Poz. 23 ) art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 199 z poźn. zm.)

Wójt Gminy Dobre

zawiadamia


że w dniu 11.04.2016 roku na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Grabarska 21, 20-340 Lublin zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budowie elektroenergetycznej magistrali kablowej średniego napięcia i kabla światłowodowego na działkach nr:

  1. 1104 w miejscowości Dobre, gmina Dobre

  2. 150, 304, 319 w miejscowości Rudzienko, gmina Dobre

  3. 2, 151 w miejscowości Grabniak, gmina Dobre

  4. 201, 203, 219, 222/1, 227, 642 w miejscowości Rakówiec, gmina Dobre

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ) zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentami w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem pokój nr 21, ul. Kościuszki 1 oraz wypowiedzieć się na ich temat lub zgłosić inne żądania w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1K.P.A do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.

Zgodnie z art. 35§ 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, do terminów załatwienia spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. Stosownie do treści art. 41 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w razie zaniechania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Przedmiotowe zawiadomienie podane zostało do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa Dobre III, Rudzienko. Grabniak, Rakówiec, gmina Dobre.Załączniki

Zawiadomienie (373.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Anna Zdanowicz
Data utworzenia:2016-04-20 14:56:42
Wprowadził do systemu:Krzysztof Ratuski
Data wprowadzenia:2016-04-21 14:56:45
Opublikował:Krzysztof Ratuski
Data publikacji:2016-04-21 14:58:04
Ostatnia zmiana:2016-04-21 14:58:19
Ilość wyświetleń:505