Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycję polegającą na budowie nowej nasłupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz budowie napowietrznej elektroenergetycznej linii dwunapięciowej w Jaczewku.

 


Dobre, dnia 26.01.2015r


GKI.6733.20.2014


O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm. ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm. )


W Ó J T

G M I N Y D O B R E


zawiadamia o wydanej decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycję polegającą na budowie nowej nasłupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz budowie napowietrznej elektroenergetycznej linii dwunapięciowej średniego i niskiego napięcia ze stanowiskami słupowymi zlokalizowanej na terenie części działki nr ewid. 61 obr. Jaczewek, gmina Dobre.


P O U C Z E N I E:


Właścicielom i wieczystym użytkownikom nieruchomości służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobre w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, jeżeli mają zastrzeżenia związane z ochroną swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.


Obwieszczenie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego jej ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem, ul. Tadeusza Kościuszki 1, w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, a także na tablicy ogłoszeń sołectwa Jaczewek, gmina Dobre.

Załączniki

Obwieszczenie (48kB)    

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Ratuski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Ratuski
Data wprowadzenia:2015-01-26 14:23:19
Opublikował:Krzysztof Ratuski
Data publikacji:2015-01-26 14:25:37
Ostatnia zmiana:2015-01-26 14:25:50
Ilość wyświetleń:315