Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o wydanej decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV na działkach nr


Dobre, dnia 28.10.2014r

GKI.6733.17.2014

O B W I E S Z C Z E N I E


     Zgodnie z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm. )  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku              o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm. )

W Ó J T
G M I N Y   D O B R E

zawiadamia o wydanej decyzji umarzającej postępowanie administracyjne  w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwesycji polegającej na budowie napowietrznej dwutorowej  linii elektroenergetycznej 110 kV na działkach nr 962, 998, 978, 999, 1000, 1001 w obrębie Rudzienko, gmina Dobre.  


P O U C Z E N I E:

Właścicielom i wieczystym użytkownikom nieruchomości służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobre w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, jeżeli mają zastrzeżenia związane z ochroną swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.

Obwieszczenie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego jej ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem, ul. Tadeusza Kościuszki 1,  w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre,  a także na tablicy ogłoszeń  Rudzienko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Metadane

Źródło informacji:Anna Zdanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bartosz Modrzejewski
Data wprowadzenia:2014-10-28 15:50:26
Opublikował:Bartosz Modrzejewski
Data publikacji:2014-10-28 15:50:56
Ostatnia zmiana:2014-10-28 15:51:05
Ilość wyświetleń:466