Zamknij okno Drukuj dokument

Zawiadomienie o wydanej decyzji na inwestycję polegającą na: budowie sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego zlokalizowanej: na terenie części działek nr ewid. 225, 393 obręb Brzozowica, gmina Dobre.

Dobre, dnia 24.07.2014r

GKI.6733.11.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm. ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm. )

W Ó J T

G M I N Y D O B R E

zawiadamia o wydanej decyzji na inwestycję polegającą na: budowie sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego zlokalizowanej: na terenie części działek nr ewid. 225, 393 obręb Brzozowica, gmina Dobre.

P O U C Z E N I E:

Właścicielom i wieczystym użytkownikom nieruchomości służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobre w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, jeżeli mają zastrzeżenia związane z ochroną swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.

Obwieszczenie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego jej ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem, ul. Tadeusza Kościuszki 1, w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, a także na tablicy ogłoszeń sołectwa Brzozowica, gmina Dobre.

Metadane

Źródło informacji:Anna Zdanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bartosz Modrzejewski
Data wprowadzenia:2014-07-24 13:31:21
Opublikował:Bartosz Modrzejewski
Data publikacji:2014-07-24 13:31:33
Ostatnia zmiana:2014-07-24 13:31:50
Ilość wyświetleń:357