Zamknij okno Drukuj dokument

Wykaz nieruchomości przeznaczony do sprzedaży

 

ZARZĄDZENIE Nr 50/2013

WÓJTA GMINY DOBRE

z dnia 18 listopada 2013 roku


w sprawie: ogłoszenia wykazu dotyczącego sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym jako działka nr 361

położonej w miejscowości Rudzienko gmina Dobre.Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, Nr 594 ze zm.) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm. ) oraz § 41 ust.3.Uchwały Nr. IV/31/2002 Rady Gminy w Dobrem z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie o uchwalenie Statutu Gminy Dobre ( DZ.Urz.Woj.Maz. Nr. 2, poz. 32) zarządzam co następuje:


§ 1

Ogłosić wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym jako działka nr 361 o powierzchni 0,6200 ha za kwotę 12.000,00 zł położonej w miejscowości Rudzienko gmina Dobre.


§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia czyni się Agnieszkę Roguską – pracownika Urzędu Gminy.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

 


ząłcznik do zarządzenia

Wójta Gminy Dobre Nr 50/2013

z dnia 18 listopada 2013 roku


WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącej własność gminy Dobre:


Adres nieruchomości

Rudzienko gmina Dobre

Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów


działka nr ew. 361 o powierzchni 0, 6200 ha (RIVa-0,16ha, RIVb-0,05ha, RV-0,16ha, RVI-0,16ha, ŁVI-0,05ha, PsIV-0,03ha, PsV-0,01ha)

obręb: 0030 Rudzienko

księga wieczysta SI1M/00105272/8

Opis nieruchomości

Przedmiotowa działka posiada kształt zbliżony do prostokąta, położona między drogą gruntową a rowem w sąsiedztwie gruntó ornych, łąk, lokalnych zadrzewień, lasó, niedaleko zabudowy wsi Rudzienko. Na działce znajduje sie drzewostan – samosiew, 65% brzoza, 35% osika, średni wiek drzew ok. 30 lat współczynnik zadrzewienia 0,25. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni gruntowej.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania

Dla przedmiotowej działki gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, a wg zapisów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobre uchwalonego uchwałą Nr X/89/11 Rady Gminy w Dobrem z dnia 23 listopada 2011 roku działka przeznaczona jest pod tereny rolne, południową część działki przecina linia elektroenergetyczna 400 kV wraz z pasem technologicznym.

Cena nieruchomosci

12.000,00 złotych

Forma sprzedaży

przetarg nieograniczonyNiniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre oraz w miejscowości w której położona jest w/w nieruchomość, jak również na stronie internetowej pod adresem: www.gminadobre.bip.net.pl na okres 21 dni, od dnia 19 listopada 2013 roku.

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) termin złożenia wniosków przez osoby którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 nie może być krótszy niż 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu tj. od dnia 19 listopada 2013r

Po tym terminie zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobre, pokój nr 8 lub pod nr 25 7571190 w. 27

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Roguska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bartosz Modrzejewski
Data wprowadzenia:2013-11-19 15:55:53
Opublikował:Bartosz Modrzejewski
Data publikacji:2013-11-19 15:56:23
Ostatnia zmiana:2013-12-04 16:43:55
Ilość wyświetleń:919