Zamknij okno Drukuj dokument

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegajacej na " Dobudowie odcinka linii napowietrznej oświetlenia drogowego na odcinku działek: 231/1, 201/1 w Kątach Borucza .

Dobre, 26.09.2013r.

GKI. 6733.5.2013


Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) , art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2013 r., poz. 405)

Wójt Gminy Dobre

zawiadamia,


że w dniu 26.09.2013 roku na wniosek Gminy Dobre 05-307 Dobre, ul. Kościuszki 1, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegajacej na " Dobudowie odcinka linii napowietrznej oświetlenia drogowego na odcinku działek: 231/1, 201/1 w Kątach Borucza .

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1K.P.A do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentami w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem pokój nr 21, ul. Kościuszki 1 oraz wypowiedzieć się na ich temat lub zgłosić inne żądania w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.

Zgodnie z art. 35§ 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, do terminów załatwienia spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniechania obowiązku określonego w

§ 1doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Przedmiotowe obwieszczenie podane zostało do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa Kąty Borucza.


Metadane

Źródło informacji:Anna Zdanowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bartosz Modrzejewski
Data wprowadzenia:2013-09-26 10:44:45
Opublikował:Bartosz Modrzejewski
Data publikacji:2013-09-26 10:45:07
Ostatnia zmiana:2013-09-26 10:45:15
Ilość wyświetleń:357