Zamknij okno Drukuj dokument

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii napowietrznej SN i nn wraz ze stacją transformatorową w miejscowoci Rudno

 Dobre, dnia 05.01.2012


GKI. 6730.82.11

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U z 200r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm). oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)


W Ó J T

G M I N Y D O B R E


zawiadamia właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych wzdłuż planowanej inwestycji o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii napowietrznej SN i nn wraz ze stacją transformatorową na działkach 77, 288, 278, 167, 169, 172 położonych w miejscowości Rudno, gmina Dobre.


Na rzecz:

,,MIRMAR'' s.c. Mirosław Kurczak, Marcin Rowicki, ul. Osiedle 2A, 03-149 Warszawa w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Marek Maraszek

P O U C Z E N I E:

Właścicielom i wieczystym użytkownikom nieruchomości wzdłuż planowanej inwestycji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobre w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, jeżeli mają zastrzeżenia związane z ochroną swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.

Zawiadomienie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego jej ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem, ul. Tadeusza Kościuszki 1, w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Rudno .

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Kozłowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Kozłowski
Data wprowadzenia:2012-01-06 16:02:08
Opublikował:Krzysztof Kozłowski
Data publikacji:2012-01-06 16:04:15
Ostatnia zmiana:2012-01-06 16:05:12
Ilość wyświetleń:600