Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobre

 

Załącznik do Uchwały Nr XXII/73/07 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2007 roku.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

na terenie Gminy Dobre

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.Regulamin określa zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Dobre realizowanych przez gminę Dobre zwane dalej ,,Gminą.”
2.
Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Gminy polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
3.
Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność Gminy polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.
4. Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się określenia "ustawa" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2006r Nr 123, poz. 858).

§ 2

Odbiorcą usług w znaczeniu niniejszego regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo- kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej umowy, zwany dalej Odbiorcą.

§ 3

Gmina wykonuje swoją działalność w oparciu o ustawę i zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy jest zwolniona z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
§ 4

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzaniu ścieków zawartej między Gminą a Odbiorcą.

Rozdział II

Szczegółowe warunki i tryb zawierania Umów z Odbiorcami usług

§ 5

1. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.
2.
Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda lub z którego mają być odprowadzane ścieki, a w uzasadnionych przypadkach z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
3.
Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.
4.
Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3, Gmina zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli są spełnione następujące warunki: 1) wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, w sposób uzgodniony z Gminą; 2) możliwy jest odczyt wskazań wodomierzy; 3) wnioskodawca ustala sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym, a wodomierzami zainstalowanymi dla poszczególnych lokali oraz zasady ich utrzymania, co winien udokumentować stosownymi zgodami wszystkich lokatorów ,
4) uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócenia dostaw w pozostałych lokalach.
5. Gmina może wyrazić zgodę na zawarcie umowy z osobami korzystającymi z lokali także wtedy, gdy lokale nie są wyposażone w wodomierze, jednak pod warunkiem, że właściciel (zarządca budynku) zobowiąże się do pokrycia różnicy pomiędzy sumą opłat wniesionych przez osoby korzystające z lokali, a opłatą wynikającą ze wskazań wodomierza głównego oraz że zobowiąże się on w odrębnej umowie, do zabezpieczenia wodomierza przed dostępem osób trzecich i działaniami warunków atmosferycznych.

§ 6

1.Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może być zawarta na czas nieokreślony lub określony. 2.Umowa winna określać warunki jej wprowadzenia. 3.Rozwiązanie Umowy może nastąpić za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w Umowie i na skutek zaistnienia okoliczności określonych w art. 8 ust. 1 ustawy. 4.Rozwiązanie Umowy skutkuje zastosowaniem przez Gminę środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług. 5.Gmina ma prawo wypowiedzieć umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego, jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie, a w szczególności: a)warunki uniemożliwiające ustalenie ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków dla poszczególnych Odbiorców usług w tym budynku, w terminie określonym w Umowie. b)warunki uniemożliwiające przerwanie dostarczania wody do lokalu bez zakłócenia dostaw wody do pozostałych lokali bądź warunki uniemożliwiające przerwanie dostarczania wody do punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, c)wodomierze zainstalowane w lokalach bądź punktach czerpalnych nie posiadają ważnej legalizacji. 6.Umowa winna w szczególności zawierać postanowienia określone w art.ust. 3 ustawy oraz wskazywać miejsce publikacji Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 7.W Umowach dotyczących odprowadzania ścieków Gmina uwzględnia postanowienia wynikające z Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r.(Dz.U.Nr.136 poz.964). 8.Z Odbiorcami korzystającymi zarówno z usług zaopatrzenia w wodę, jak i usług odprowadzania ścieków, Gmina może zawrzeć jedną Umowę o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków.

§ 7

1.Odbiorca składa do Gminy pisemny wniosek o zawarcie Umowy w terminie określonym w warunkach technicznych przyłączenia lub umowie o przyłączenie do sieci, a w przypadku zmiany Odbiorcy bez konieczności zmiany pozostałych warunków świadczenia usług, niezwłocznie po wystąpieniu zmiany Odbiorcy. Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego następuje po złożeniu przez Odbiorcę wniosku o zawarcie Umowy.
2.
Gmina w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, przedkłada Odbiorcy projekt Umowy. Jeśli wniosek dotyczy budynku wielolokalowego, o którym mowa w art. 6 ust. 6 ustawy, termin ten wynosi 30 dni od daty złożenia wniosku przez właściciela lub zarządcę budynku wraz z niezbędnymi oświadczeniami.
3.Postanowienia ust. 1 mają odpowiednio zastosowanie również w przypadku składania przez właściciela bądź zarządcę budynku wielolokalowego wniosku o zawarcie Umów z osobami korzystającymi z lokali.

§ 8

1.Gmina określa cykl rozliczeń obowiązujący Odbiorców w zależności od lokalnych warunków technicznych i ekonomicznych świadczenia usług, a także postanowień określonych w odrębnych przepisach prawnych oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty. 2. Mogą obowiązywać różne cykle (okresy)rozliczeń dla poszczególnych taryfowych grup Odbiorców lub obszaru.

Rozdział III

Minimalny poziom usług świadczonych w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 9

1.Gmina ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo -kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić wymaganą przez obowiązujące przepisy jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków oraz prowadzić właściwą gospodarkę osadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Gmina zapewni zdolności dostawcze posiadanego przyłącza wody gwarantujące dostawę wody w ilości określonej w umowie oraz minimalne ciśnienie, wynikające z możliwości technicznych systemu zaopatrzenia w wodę. Wymagane ciśnienie wody określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr. 75 poz. 690 z 2003r. Nr. 33 poz. 270 z 2004r. Nr. 109 poz. 1156). 3. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U.Nr. 61, poz. 417).

§ 10 1. Gmina obowiązana jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
2. Gmina obowiązana jest do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz o jakości odprowadzanych ścieków w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 11

W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 24 godziny Gmina ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji.

§ 12

1. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Gmina powinna poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem. 2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług, a w szczególności gdy: 1) z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, 2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.

§ 13

1. Instalowanie i utrzymanie u Odbiorcy wodomierza głównego należy do obowiązków Gminy.
2.
Instalowanie i utrzymanie wodomierzy do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej i urządzeń pomiarowych należy do obowiązków Odbiorcy.
3. Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jak również miejscem rozdziału obowiązków Odbiorcy i Gminy.

Rozdział IV

Sposób rozliczeń w oparciu o oceny i stawki opłat ustalonych w taryfach

§ 14

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Gminę z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.(Rozp.Min Bud. Dz.U z2006r. Nr. 127 poz.886)

§ 15

1. Należność za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyn taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.
2.
Ilość pobranej wody w budynkach wyposażonych w wodomierze główne ustala się zgodnie z ich wskazaniami.
3.
W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzględnieniem różnicy pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym a sumą odczytów z wodomierzy w lokalach.
4.Opłatę za odczyt wodomierzy mieszkaniowych określa taryfa, o której mowa w § 20.

§ 16

W przypadku braku wodomierza, ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.

§ 17

1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilość dostarczonej wody przez Gminę z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł.

§ 18

1. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt dostarczającego ścieki.
2. Wodomierze ogrodowe podlegają rozliczeniu w sezonie wegetacji roślin, tj. od 15 kwietnia do 15 września.

§ 19

1. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczona wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej dostarczenia.
2.
Okres obrachunkowy równy jest jednemu miesiącowi kalendarzowemu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach strony mogą określić w umowie inny okres obrachunkowy.
3.
Sposób uiszczania opłat określa umowa stron.
4.
Na wniosek Odbiorcy Gmina dokonuje urzędowego sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza. W przypadku, gdy badanie legalizacyjne nie potwierdzi niesprawności wodomierza, koszty zawiązane z jego sprawdzeniem ponosi Odbiorca.
5.
Wniesienie przez odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności. W razie uwzględnienia reklamacji ewentualna nadpłata podlega na życzenie Odbiorcy zwrotowi lub zostaje zaliczona na poczet przyszłych należności.
6. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średnio - miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

§ 20

1.Przy rozliczeniach z Odbiorcami, Gmina stosuje taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy, bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy. 2.Warunki prowadzenia rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków określa rozdział IV ustawy oraz umowa.§ 21

Taryfa wymaga ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 7 dni przed wejściem jej w życie.

§ 22

1. Taryfa obowiązuje przez 1 rok.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków.

§ 23

1. Za wodę pobraną ze zdrojów ulicznych gmina obciąża działalność na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie;
2. W razie nieopomiarowanego poboru wody sposób rozliczeń określa odrębna umowa.


Rozdział V

Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodno -kanalizacyjnych. Warunki przyłączenia do sieci oraz sposób dokonywania odbioru przyłączeń.

§ 24

 1. Gmina zobowiązana jest przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci, jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. Możliwości te uwarunkowane są usytuowaniem nieruchomości oraz zdolnościami dostawczymi istniejącej sieci wodociągowej oraz zdolnościami przepustowymi istniejącej sieci kanalizacyjnej.
  2.
  Realizację budowy przyłącza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeń przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego, jak również urządzeń pomiarowych odprowadzanych ścieków zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
  3.
  W przypadku, gdy nieruchomość Odbiorcy usług usytuowana jest w miejscu dla którego, w momencie realizacji przyłącza, plany rozwoju i modernizacji nie przewidują wyposażenia w urządzenia wodociągowo –kanalizacyjne, Odbiorca może je wybudować na własny koszt, po wcześniejszym uzgodnieniu w umowie
  o przyłączeniu z Gminą, warunków technicznych oraz warunków ich przekazania Gminie.
  4.
  Jeżeli umowa o dostarczenie wody lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, Odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.
  5. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża eksploatatora instalacji.

§ 25

Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej następuje na podstawie umowy o przyłączeniu i po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia, określonych przez Gminę, zwanych dalej „warunkami przyłączenia”.

§ 26

1. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może występować osoba, która ma być przyłączona do sieci, posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.
2.
Osoba, o której mowa w ust. 1, składa w Gminie wniosek o określenie warunków przyłączenia.
3. W uzasadnionych przypadkach Gmina może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (dotyczy obiektów budowlanych nie będących budynkami wielolokalowymi ). 4.Gmina ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania oczyszczania ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków. 5.Gmina ma prawo odmówić przyłączenia do sieci , jeżeli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Gminy bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. 6.Gmina ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, gdy wnioskodawca nie spełni warunków określonych w art. 6 ustawy.

§ 27

Gmina może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:
1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;
2) odbiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;
3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie lub pominięcie urządzenia pomiarowego;
4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

§28

Uprawnieni przedstawiciele Gminy mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych dla lokali oraz wodomierzy do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądu i napraw urządzeń posiadanych przez Gminę, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci, oraz kontroli legalności podłączeń w budynkach znajdujących się na terenie nieruchomości.

§29

1. Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:
1) oznaczenie wnioskodawcy;
2) określenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych, b) charakterystyki zużycia wody,
c) rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości odprowadzanych ścieków,
d) przeznaczenia wody; 3) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, w szczególności:
a) powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe) w budynkach zasilanych w wodę,
b) wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki;
4) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, powinna załączyć:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek;
2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 30

1. Gmina określa warunki przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w §29.
2.
Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich wydania.
3.
Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:
1) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy;
2) przepływ obliczeniowy wody lub urządzenia sanitarne i techniczne, w których zużywana jest woda i odprowadzane są ścieki;
3) wymagania dotyczące:
a) miejsca zainstalowania wodomierza głównego,
b) miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,
c) jakości odprowadzanych ścieków;
4) termin ważności warunków przyłączenia.

§ 31

W razie gdy przyłączenia dokonuje Gmina, strony zawierają umowę o przyłączenie określającą w szczególności:
1) strony zawierające umowę;
2) zakres prac projektowych i budowlano –montażowych oraz prac związanych z przeprowadzeniem prób i odbiorów końcowych, wykonanych przez strony;
3) sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony oraz kontroli dotrzymywania wymagań określonych w warunkach przyłączenia;
4) terminy:
a) zakończenia budowy przyłącza oraz terminy przeprowadzenia niezbędnych prób i odbiorów częściowych, b) przeprowadzenie prób końcowych i końcowego odbioru przyłącza;
5) przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania ścieków;
6) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie;
7) podmiot zarządzający przyłączem po wykonaniu.

§ 32

1. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano –montażowych.
2.
Określone w umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 są potwierdzane przez strony w protokołach.

Rozdział VI

Standardy obsługi Odbiorców usług. Sposób załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków


§ 33

Gmina winna zapewnić Odbiorcom należyty poziom obsługi.

§ 34

Gmina zobowiązana jest do udzielania na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi, a przede wszystkim informacji objętych regulaminem oraz zawartych w taryfie.

§ 35

1. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania usług, Odbiorca może złożyć pisemną reklamację.
2. Reklamacja powinna zawierać: 1) imię, nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres Odbiorcy, 2)przedmiot reklamacji, 3)przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, 4)określenie roszczenia, 5) nr. i datę umowy, 6) podpis odbiorcy, 3.Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia.

§ 36

Termin składania reklamacji upływa z 14 dniem od terminu płatności faktury, której reklamacja dotyczy.

§ 37

Gmina rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 30 dni od jej wniesienia.

§ 38

1.Gmina udziela odpowiedzi nie na reklamację w formie pisemnej. 2.Odpowiedź winna zawierać: 1)nazwę Gminy, 2)powołanie podstawy prawnej, 3)rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji, 4)ewentualne pouczenie w sprawie możliwości dokonania roszczeń w innym trybie.

§ 39

W przypadku stwierdzenia przez Gminę lub Inspekcję Sanitarną obniżenia jakości dostarczanej wody Odbiorcy przysługuje upust na zasadach określonych w umowie.

§ 40

O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Gmina winna uprzedzić Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rozdział VII

Obowiązki Odbiorców usług

§ 41

1. Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur oraz przed dostępem osób nieuprawnionych, a także utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym.
2.
Szczegółowe warunki utrzymania wodomierza głównego i urządzeń pomiarowych określa się w umowie zawartej pomiędzy właścicielem (zarządcą) budynku i Gminą.
3. Odbiorca, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia studni wodomierzowej przed napływem wód opadowych i gruntowych.

§ 42

Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Gminy o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby.

§ 43

Odbiorca zobowiązany jest do powiadamiania Gminy na piśmie o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianie użytkownika lokalu i przedstawienia protokółu zdawczo – odbiorczego ze stanem wodomierza z dnia przekazania, podpisanego przez dotychczasowego i przyszłego Odbiorcę.

§ 44

Odbiorca winien powiadomić Gminę o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§ 45

Dostarczający ścieki zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Gminy o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

§ 46

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

§ 47

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem.

§ 48

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Gminę oraz nie utrudniający działalności Gminy, a w szczególności do:
1) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania;
2) montażu i utrzymaniu zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami; 3) niedokonywania zabudowy ani trwałych nasadzeń nad przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi w pasie o szerokości 1m z każdej strony;
3) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;
4) uzgadniania z Gminą warunków włączenia własnych ujęć wody oraz rozbudowy instalacji wewnętrznej, mogących powodować zmiany w pracy sieci, 5) poinformowania Gminy o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków;
6) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci; 7) podjęcia działań ograniczających skutki awarii i udostępnienia Gminie terenu w celu usunięcia awarii.

Rozdział VIII

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług

§ 49

Gmina może wstrzymać lub ograniczyć dopływ wody, po uprzednim podaniu czasu ich trwania, w razie:
1) braku wody na ujęciu;
2) zanieczyszczenia wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia;
3) potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów pożarowych;
4) konieczności przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych;
5) uszkodzenia instalacji odbiorczej grożącego niebezpieczeństwem;
6) przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowo –kanalizacyjnych.

§ 50

Gmina nie odpowiada za skutki wstrzymania dopływu wody lub słabego ciśnienia spowodowanego przyczynami wymienionymi w § 49 lub z innych przyczyn niezależnych od Gminy.

§ 51

1. Wystąpienie przerw w dostawie wody może mieć miejsce w przypadku awarii lub prac konserwacyjno –remontowych.
2.
O planowanych przerwach w dostawie wody Gmina ma obowiązek powiadomić odbiorcę wody najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem.
3.W razie przerwy przekraczającej 24 godziny Gmina ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody, informując Odbiorcę o jego lokalizacji.

Rozdział IX

Warunki dostarczenia wody na cele przeciwpożarowe

§ 52

1. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Gminy są jednostki ochrony przeciwpożarowej.
2.
Pobór wody na cele przeciwpożarowe dokonywany jest z hydrantów.
3.Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Gminy zobowiązani są do powiadomienia o miejscu pożaru i ilości pobranej wody w ciągu 3 dni od zaistnienia zdarzenia. 4.Zabezpieczanie potrzeb przeciwpożarowych na terenie nieruchomości należy do właściciela na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§ 53

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr.123, poz.858) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

Załączniki

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków (99.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Kozłowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Kozłowski
Data wprowadzenia:2009-06-22 15:06:41
Opublikował:Krzysztof Kozłowski
Data publikacji:2009-06-22 15:09:05
Ostatnia zmiana:2009-06-22 15:09:27
Ilość wyświetleń:2870

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij