Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe na zakup systemu alarmowego , systemu CCTV, systemu wewnetrznej sieci telefonicznej wraz z dostawa i montazem dla zadania "Utworzenie gminnego zlobka w Dobrem w celu umozliwienia opieki nad dziecmi w wieku do lat 3" GKI 271.21.2018r

WÓJT GMINY DOBRE
05-307 Dobre
ul. Tadeusza Kościuszki 1
woj. mazowieckie

GKI.271.20.2018r                                                                                 Dobre, dn.10-09-2018r.

 

Zaproszenie do składania ofert

na zakup systemu alarmowego , systemu CCTV, systemu wewnętrznej sieci telefonicznej wraz z dostawą i montażem dla zadania „Utworzenie gminnego żłobka w Dobrem w celu umożliwienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” GKI 271.21.2018r

 

            Zamówienie realizowane będzie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm).

 

  1. ZAMAWIAJĄCY

GMINA DOBRE
Ul. Kościuszki 1,
05-307 Dobre

tel. (25) 7571190

fax. (25) 7571190 w. 40,

e-mail: urzad@gminadobre.pl

            REGON  711582658,  NIP 822-21-46-613,

 

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

Zakup wraz z dostawą i montażem systemu alarmowego , systemu CCTV, systemu wewnętrznej sieci telefonicznej  dla zadania „Utworzenie gminnego żłobka w Dobrem w celu umożliwienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” GKI 271.21.2018r

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1.

W ofercie należy uwzględnić zakup wraz dostawą i montażem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Okres gwarancji wg załącznika nr 1.

Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w zaroszeniu do składania ofert.

Przez rozwiązanie równoważne Zamawiający rozumie takie rozwiązanie, które umożliwia uzyskanie założonego w opisie przedmiotu zamówienia efektu za pomocą innych rozwiązań technicznych.

W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści zaproszenia do składania ofert. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszym zaproszeniu lub załącznikach do zaproszenia norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna.

Przedmiot zamówienia musi posiadać wszelkie dokumenty dopuszczające do użytkowania.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części:

Część 1 – System alarmowy 

Część 2 – System CCTV

Część 3 – Wewnętrzna sieć telefoniczna

 

 

3. TERMIN REALIZACJI: do 01.10.2018 roku.

 

4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Zgodnie z formularzem ofertowym.

 

5. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.gminadobre.pl

 

6. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem  Oferta na zakup systemu alarmowego , systemu CCTV, systemu wewnętrznej sieci telefonicznej wraz z dostawą i montażem dla zadania „Utworzenie gminnego żłobka w Dobrem w celu umożliwienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” GKI 271.21.2018r w  siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pokój nr 2 do dnia 17.09.2018 roku do godz. 10.00

Oferta powinna zawierać ofertę cenową.

 

7.WARUNKI PŁATNOŚCI

Za wykonaną usługę strony rozliczać się będą na podstawie faktur wystawionych na: Gmina Dobre,                          NIP: 822-21-46-613, REGON: 711582658, przez Zleceniobiorcę po zakończeniu usługi zgodnie z terminem wykonania przedmiotu zamówienia odebranej z protokołem końcowym, a następnie wypłacone w terminie 21 dnia od daty otrzymania faktury.

 

8.KRYTERIA WYBORU:

100 % cena.

Oferta powinna zawierać cenę brutto.

Zaproponowana cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

9.DODATKOWE INFORMACJE:

Wszelkich informacji udziela:

Piotr Chmielewskiz-ca Wójta UG Dobre, 

w godzinach urzędowania, tel. 25 7571190 w. 29, e-mail: urzad@gminadobre.pl

 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji  z poszczególnych części bez podania przyczyn.

 

11. KLAUZULA  INFORMACYJNA  O  PRZETWARZANIU   DANYCH  OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)    Wójt Gminy Dobre informuje, że z dniem 25 maja 2018 roku
:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Dobre jest: Wójt Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre;

2.      Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Dobre, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres poczty elektronicznej inspektor@cbi24.pl

3.      Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub udzielonej zgody.

4.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)      wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na  Urzędzie Gminy Dobre,

b)      realizacji umów zawartych z kontrahentami,

c)      w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5.      W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)      organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b)      inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Dobre bądź Urzędem Gminy Dobre przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Dobre.

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.      W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)      prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b)      prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

c)      prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

-    dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

-    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

-    osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

-    dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

-    dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

-    osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

-    przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

-    Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

-    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

e)      prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

-    przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub zgody wyrażonej przez tą osobę,

-    przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

f)       prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

-    zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

-    przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8.      W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

9.      W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

10.  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

11.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12.  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Załączniki :

1.      Załącznik nr 1

2.      Formularz ofertowy;

3.      Wzór umowy.

                                                                                                     Z up. WÓJTA

 

                                                                                                   Piotr Chmielewski

                                                                                                     Zastępca Wójta

                                                                                                   

 

 

Załączniki

zaproszenie do składania ofert (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (8.8kB) Zapisz dokument  
załacznik nr 2-formularz ofertowy (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 umowa (83.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na pytania (396.6kB) Zapisz dokument  
informacja o wyborze oferty (15.7kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Ratuski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Ratuski
Data wprowadzenia:2018-09-10 16:06:01
Opublikował:Krzysztof Ratuski
Data publikacji:2018-09-10 16:08:59
Ostatnia zmiana:2018-09-18 15:47:06
Ilość wyświetleń:345

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij