Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

Rozeznanie cenowe w sprawie przeprowadzenia postepowania rozgraniczeniowego w miejscowosci Adamów gmina Dobre

 

Dobre, dnia 03.08.2018r.

GKI. 6830.3.2018ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ


Zapraszam do składania ofert dotyczących przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości położonej w miejscowości Adamów gmina Dobre, stanowiącej działkę o nr 180/2 z nieruchomością położoną w miejscowości Kamionka gmina Jakubów, stanowiącą działkę o nr 300


I.
I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dobre
ul. Kościuszki 1
05-307 Dobre
tel. (25) 7571190 w. 27
fax. (25) 7571190 w. 40,
REGON 711582658,
NIP 822-21-46-613,
e-mail:urzad@gminadobre.pl


II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ) na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy.


III. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Adamów gmina Dobre, stanowiącej działkę o nr 180/2 z nieruchomością położoną w miejscowości Kamionka gmina Jakubów, stanowiącą działkę o nr 300 należy przeprowadzić zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017r., poz. 2101 ze zm.).

W zakres prac wchodzić będzie m. inn:

 • analiza stanu prawnego nieruchomości,

 • wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności rozgraniczenia na gruncie,

 • sporządzenie stosownej dokumentacji geodezyjnej wraz z opinią niezbędną do wydania decyzji administracyjnej,

 • inne wymagane prawem czynności w zakresie rozgraniczenia


IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA


Trzy miesiące od dnia podpisania umowy.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia uważa się złożenie w tutejszym urzędzie operatu rozgraniczeniowego oraz uzyskanie informacji o włączeniu dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT


Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego rozeznania cenowego osobiście lub pocztą w zaklejonej kopercie z napisem „ROZGRANICZENIE W MIEJSCOWOŚCI ADAMÓW” w sekretariacie Urzędu Gminy Dobre, 05-307 Dobre, ul. Kościuszki 1, pokój nr 2, w terminie do 14 sierpnia 2018 roku do godz. 12.00.VI. KRYTERIUM OCENY I WYBORU OFERTY

Cena – 100%


VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:


O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.gminadobre.pl


VIII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:


Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

Agnieszka Roguska - pracownik UG Dobre,, w godzinach pracy urzędu, tel. 25 7571190 w. 27, e-mail: aroguska@gminadobre.plKLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Wójt Gminy Dobre informuje, że z dniem 25 maja 2018 roku:


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Dobre jest: Wójt Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre;

 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Dobre, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres poczty elektronicznej inspektor@cbi24.pl

 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub udzielonej zgody.

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Dobre,

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami,

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie

wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Dobre bądź Urzędem Gminy Dobre przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Dobre.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub zgody wyrażonej przez tą osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 2. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 3. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Załączniki

scan-zapytania-i-formularza-ofertowego (188.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz-ofertowy (8.8kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Roguska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Ratuski
Data wprowadzenia:2018-08-07 07:07:08
Opublikował:Krzysztof Ratuski
Data publikacji:2018-08-07 07:08:56
Ostatnia zmiana:2018-08-07 07:12:28
Ilość wyświetleń:241

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij