Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

Wykonanie dokumentacji projektowej dobudowy i rozbudowy istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobre

Dobre, dn. 04.06.2018r.

GKI. 7021.4.3. 2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie cen za wykonanie dokumentacji projektowej dobudowy oraz rozbudowy istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie  gminy Dobre.

Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2010 r., Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późń. zm. )  na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

 

1.      ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dobre
Ul. Kościuszki 1      

05-307 Dobre

tel. (25) 7571190 w. 27

fax. (25) 7571190 w. 40, REGON  711582658,  NIP 822-21-46-613, e-mail: urzad@gminadobre.pl

 

2.       PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

 

            2.1.  Wykonanie  dokumentacji projektowych  wymagających  zgłoszenia  bądź pozwolenia 

                    na budowę:      

       -  miejscowość Kąty Borucza:  rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego     

          - budowa nowego odcineka o długości  ok. 600 mb wzdłuż drogi powiatowej o nr 

            ewidencyjnym 231/1 -  załącznik graficzny nr 1  oraz odcinka o długości ok. 400 mb   

           ( podwieszenie przewodu  na istniejących słupach na odcinku ok. 250 mb oraz nowy odcinek 

           o długości 150  wzdłuż  drogi powiatowej o nr ew. 401   - załączik graficzny nr 1a 

       -  miejscowość  Kobylanka: rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego     

           - budowa nowego odcinka o długości  ok. 300 mb wzdłuż drogi powiatowej o nr  

             ewidencyjnym 51 oraz drogi gminnej o nr ewidencyjnym 49/3 oraz podwieszenie przewodu 

             oświetleniowego na istniejących słupach na odcinku ok. 200 mb wzdłuż drogi powiatowej o

             nr ewidencyjnym 49/4  - załącznik graficzny nr 2    

        -  miejscowość Sołki: rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego - dobudowa nowego

           odcinka na długości ok.  100 mb wzdłuż drogi wojewódzkiej 637 relacji Warszawa Węgrów                 

          - załącznik graficzny nr 3  

        - miejscowość Rąbierz Kolonia: budowa oświetlenia ulicznego na odcinku o długości ok.

          500 mb wzdłuż drogi gminnej 257/1 - załącznik graficzny nr 4     

 

Na załączonych do zapytania ofertowego załącznikach graficznych, przedstawiono orientacyjny zakres poszczególnych odcinków oświetelnia ulicznego.

Do wykonawcy należy zaprojektowanie lokalizacji słupów (tam gdzie okaże się to konieczne)

i lamp oświetlenia zgodnie z wymaganymi normami i przepisami oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień i oświadczeń o dysponowaniu terenem na cele budowlane.

Przed złożeniem oferty i rozpoczęciem prac zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu objętego udzieleniem zamówienia.

 

2.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez podania przyczyn.

 

 3.  ZAKRES ZAMÓWIENIA:

 3.1. Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowych niezbędnych do 

        uzyskania pozwolenia na budowę  lub zgłoszenia robót nie wymagających  

        pozwolenia na budowę.

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień,  

        zezwoleń, podkładów mapowych, warunków technicznych,  zwiększenia mocy, itp. 

        dokumentów koniecznych do uzyskania zgłoszeń lub pozwolenia na budowę.

3.3  Wykonanwca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego dla

       wykonanych projektów wymaganych prawem odpowiednio:  stosownych uzgodnień z

       właściwym terytorialnie Rejonem Energetycznym,  prawomocnych zgłoszeń robót nie

       wymagających pozwolenia na budowę oraz pozwoleń  na budowę. 

3.4. Obowiązkiem Wykonawcy będzie również opracowanie przedmiarów robót, 

       kosztorysów inwestorskich oraz opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i 

       odbioru robót, jak również uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci

       energetycznej.

 

4.      TERMIN REALIZACJI:

 

15 października 2018 rok

 

5.      SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 

Zgodnie z formularzem ofertowym.

 

6.      KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

 

Cena całości zamówienia  100%

 

7.    MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

 

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności , z dopiskiem " OŚWIETLENIE ULICZNE - DOKUMENATCJA PROJEKTOWA", w  siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pokój nr 2

do dnia 14.06.2018 do godz. 10.00

 

8.      TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

 

14 czerwca 2018 rok , godzina 10.00

 

 

9.      ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

Agnieszka Roguska - pracownik UG Dobre, 

w godzinach pracy urzedu, tel. 25 7571190 w. 27, e-mail: aroguska@gminadobre.pl

 

 

 

 

Załączniki :

1/ Mapy poszczególnych odcinków- załączniki 1, 2, 3, 4

2/ Formularz ofertowy

 

 

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA  O  PRZETWARZANIU   DANYCH  OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Wójt Gminy Dobre informuje, że z dniem 25 maja 2018 roku:

 

3.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Dobre jest: Wójt Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre;

4.      Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Dobre, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres poczty elektronicznej iod@gminadobre.pl

5.      Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub udzielonej zgody.

6.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na  Urzędzie Gminy Dobre,

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami,

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie 

    wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

7.      W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Dobre bądź Urzędem Gminy Dobre przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Dobre.

8.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9.      W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub zgody wyrażonej przez tą osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

10.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

12.  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

13.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

14.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

…………………………………………….               ……………………………….………….

                            (miejscowość, data)                                     podpis osoby informowanej potwierdzający zapoznanie się z treścią niniejszej informacji)

 

 

Załączniki

scan-oferty (220.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
scan-załączników-nr-1-1a-2-3-4 (465.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
scan-zapytania (272kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zapytanie (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz-oferty (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Roguska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Ratuski
Data wprowadzenia:2018-06-06 16:23:58
Opublikował:Krzysztof Ratuski
Data publikacji:2018-06-06 16:26:01
Ostatnia zmiana:2018-06-06 16:27:12
Ilość wyświetleń:244

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij