Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe - chodnik Walentów

Dobre dnia 16.03.2018 r.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

I. Zamawiający:

Gmina Dobre.,

ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre

Telefon: 25 757 11 90

Fax: 25 757 11 90 wew. 40

e-mail: urzad@gminadobre.pl

NIP: 822-21-46-613, REGON: 711582658,

 

Wójt Gminy Dobre zaprasza do złożenia ofert na: budowę  chodnika w Walentowie działka nr 148/1 gm. Dobre .

II.                Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu chodnika  w Walentowie. Zakres robót obejmuje część projektu tj.: na części działki nr ew. 148/1 przy północnej krawędzi drogi nr 2209W Radoszyna – Kobylanka-Walentów wykonany będzie chodnik szer. 2,0m. i 1,5m. o długości 186,9m. Przedmiot zamówienia będzie obejmował w szczególności: wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych, wykonanie podbudowy ,  obramowań , zjazdów i nawierzchni z kostki brukowej zgodnie z załączonym projektem.

Zamawiający do  realizacji  opisanego zadania posiada już materiały :

 - krawężnik  betonowy  15x30x100

- kostka brukowa  betonowa  koloru szarego o grubości 80mm (prostokątna Holland)

Pozostałe niezbędne  materiały np. obrzeże betonowe 8x30, opornik bet. 12x25,  beton, podsypka itp.   Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i wliczy je w koszt oferty.

 

III. Wymagania:

 1. termin wykonania zamówienia:  do 30.05.2018r..
 2. termin związania z ofertą: 10 dni
 3. warunki stawiane wykonawcom:
 1. wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 2 roboty  o podobnym zakresie rzeczowym i finansowym (wartość usługi min.8000zł brutto i złożą dokument potwierdzający – wykaz wykonanych usług)
 2. dysponują lub będą dysponować zespołem pracowników oraz sprzętem zdolnym do wykonania zamówienia – oświadczenie Wykonawcy,

IV. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 1. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę Formularz ofertowy
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 3. wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.
 4. Oświadczenie o dysponowaniu sprzętem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

V. Miejsce, termin i forma składania ofert:

 1. Ofertę na Formularzu ofertowym należy złożyć w siedzibie Urzędu:

Urząd Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1 05-307 Dobre pok. 2 w terminie do dnia
26.03.2018 r. do godz. 10.00 w formie:

 • pisemnej (listownie, osobiście) na adres jak wyżej
 • Ofertę może złożyć osoba uprawniona do składania wiążących oświadczeń woli.
 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest w sprawach proceduralnych i merytorycznych:

Marcin Sitnicki tel 25 7571190 wew.36. , faks 25 7571190 wew.40, e-mail: urzad@gminadobre.pl

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków zamówienia
  w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku.

VI. Opis sposobu obliczenia ceny:

 1. Na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1) należy przedstawić zaoferowaną wartość robót  opisanych w przedmiocie zamówienia.
 2. Cena podana przez Zamawiającego zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i podana zostanie jako cena brutto.
 3. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.

VII. Kryteria oceny ofert:

 1. Zamawiający weźmie pod uwagę tylko te oferty, w których zostanie wykazane, że oferent spełnia wymagania podstawowe.
 2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Najniższa cena – 100 %

 1. Oferty zostaną ocenione w sposób przedstawiony poniżej:

Kryterium: najniższa cena – najniższa  cena brutto  zaoferowana przez Wykonawcę

 1. Oferta, która pokaże najniższą cenę brutto , zostanie uznana za najkorzystniejszą.

VIII. Sposób poinformowania oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazane oferentom drogą mailową.

 

ZATWIERDZAM

                                                                                  Wójt Gminy Dobre    

                                                                                   Tadeusz Gałązka

 

 

 

 

Załączniki

zapytanie (18.4kB) Zapisz dokument  
oferta (12.7kB) Zapisz dokument  
projekt (994.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
mapa (272kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Sitnicki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Ratuski
Data wprowadzenia:2018-03-16 11:10:17
Opublikował:Krzysztof Ratuski
Data publikacji:2018-03-16 11:11:06
Ostatnia zmiana:2018-03-16 11:11:18
Ilość wyświetleń:338

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij