Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

Nadzór inwestorski dot. realizacji zadania Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Nowa Wieś, Marcelin gmina Dobre nr ref.GKI 271.2.2018

Dobre, dnia 08.03.2018r

                                   Zapytanie ofertowe – ogłoszenie o zamówieniu

w postępowaniu na: Nadzór inwestorski  dot. realizacji zadania Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Nowa Wieś, Marcelin gmina Dobre nr ref.GKI 271.2.2018  w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24 sierpnia 2017 r., poz. 1579 tj.) , zwanej dalej „ustawą Pzp”.

1. GMINA DOBRE
ul. T. Kościuszki 1
05-307 Dobre
tel. 25 757 1190
fax. 25 7571190 wew.40

http://www.gminadobre.pl/

e-mail: urzad@gminadobre.pl

NIP 822-21-46-613     

REGON 711582658

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami nadzoru inwestorskiego nad robotami na wykonanie zadania Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Nowa Wieś, Marcelin gmina Dobre nr ref. GKI 271.2.2018

W - branży sanitarnej

Przedmiot zamówienia określony został za pomocą kodu CPV :

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Obowiązki Zleceniobiorcy:

Kontrola prawidłowości wykonania robót i wbudowanych urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną, przepisami prawa budowlanego i normami technicznymi.

Wizytacja na placu budowy min. dwa razy w tygodniu i na każdą prośbę Zamawiającego.

Organizowanie w porozumieniu z Inwestorem odbioru wykonanych robót.

Udział w przeglądach gwarancyjnych i pomoc w egzekwowaniu od Wykonawcy obowiązków wynikających z umowy oraz w okresie gwarancyjnym.

Termin wykonania inwestycji - do 31.08.2018r

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

Zestawienie długości sieci wodociągowej

 O160mm PE 100 (SDR17) PN-10 rozkop L=88,0m

 O160mm PE 100 (SDR17) PN-10 przewiert L=2038,0m

RAZEM L=2126,0m

Hydrant nadziemny DN80 kpl. 13

Przyłącza wodociągowe A40PE L=1066,0m/sztuk 37

 Przyłącze wodociągowe A63PE L=364,0m/sztuk 2

3.Warunki udziału

1.        Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia min. Jedną osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru posiadającą uprawnienia:

1)        budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

- Zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U 2016 poz. 290 z późn. zm.), samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z póżn. zm.) oraz ustawie z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2014 poz. 1946).

Powyższa osoba wykaże się doświadczeniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego przy realizacji dwóch inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 100 000, 00 zł brutto każda.

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

Nadzór inwestorski, stanowiący przedmiot umowy, Zleceniobiorca będzie wykonywać od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą i przekazania placu budowy do dnia zakończenia robót i przekazania obiektu do eksploatacji.

5.Warunki płatności

Za wykonaną usługę strony rozliczać się będą na podstawie faktury wystawionej na GMINA DOBRE, ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, NIP 822-21-46-613, REGON 711582658 przez Zleceniobiorcę, po wykonaniu, zakończenia robót i przekazaniu obiektu do eksploatacji w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

6. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert

Ofertę w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem Zapytanie ofertowe – ogłoszenie o zamówieniu Nadzór inwestorski dot. realizacji zadania Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Nowa Wieś, Marcelin gmina Dobre nr ref. GKI 271.2.2018 należy złożyć w Urzędzie Gminy Dobre, ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pok. nr 2 do dnia 13 marca 2018r  do godz. 12.00

7. Kryteria oceny oferty

Cena 100%

Oferta powinna zawierać cenę brutto.

Zaproponowana cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z nadzorem inwestorskim dot. realizacji zadania Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Nowa Wieś, Marcelin gmina Dobre nr ref. GKI 271.2.2018

 Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą cenowo ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

8. Osoby upoważnione do kontaktu

Pani Aneta Ciszewska

Pan Marcin Sitnicki

tel.25 757 11 90 wew.36

e-mail: urzad@gminadobre.pl

                                                                                                         WÓJT

           

                                                                                                Tadeusz Gałązka

Załączniki

umowa (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz-ofertowy (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zapytanie-ofertowe (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aneta Ciszewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Ratuski
Data wprowadzenia:2018-03-08 11:24:09
Opublikował:Krzysztof Ratuski
Data publikacji:2018-03-08 11:24:57
Ostatnia zmiana:2018-03-14 09:28:02
Ilość wyświetleń:277
Gmina Dobre
ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij