Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

Nadzór inwestorski dot. realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobre na ul Targowej, Słonecznej, Szkolnej i Armii Krajowej" nr ref. GKI 271.19.1.2017

Dobre, dnia 6.09.2017r

 

                                   Zapytanie ofertowe – ogłoszenie o zamówieniu

w postępowaniu na: Nadzór inwestorski dot. realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobre na ul Targowej, Słonecznej, Szkolnej i Armii Krajowej " nr ref. GKI 271.19.1.2017 w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24 sierpnia 2017 r., poz. 1579 tj.) , zwanej dalej „ustawą Pzp”.

 

1. GMINA DOBRE
ul. T. Kościuszki 1
05-307 Dobre
tel. 25 757 1190
fax. 25 7571190 wew.40

http://www.gminadobre.pl/

e-mail: urzad@gminadobre.pl

NIP 822-21-46-613     

REGON 711582658

 

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami nadzoru inwestorskiego nad robotami na wykonanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobre na ul Targowej, Słonecznej, Szkolnej i Armii Krajowej "  nr ref. GKI 271.19.1.2017 w:

- branży sanitarnej

- branży elektrycznej

 

Przedmiot zamówienia określony został za pomocą kodu CPV :

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

 

Obowiązki Zleceniobiorcy:

Kontrola prawidłowości wykonania robót i wbudowanych urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną, przepisami prawa budowlanego i normami technicznymi.

Wizytacja na placu budowy min. dwa razy w tygodniu.

Organizowanie w porozumieniu z Inwestorem odbioru wykonanych robót.

Udział w przeglądach gwarancyjnych i pomoc w egzekwowaniu od Wykonawcy obowiązków wynikających z umowy oraz w okresie gwarancyjnym.

Termin wykonania inwestycji - do 30.05.2018r.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

1/Przedmiar robót – w załączeniu.

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobre gmina Dobre dz. nr 107, obręb Zdrojówki wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobre" dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Nr projektu: POIS.02.03.00-00-0148/16

3.Warunki udziału

1.        Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia min. Jedną osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru posiadającą uprawnienia:

1)        budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

oraz

2)        uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

- Zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U 2016 poz. 290 z późn. zm.), samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z póżn. zm.) oraz ustawie z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2014 poz. 1946).

Powyższa osoba wykaże się doświadczeniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego przy realizacji dwóch inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 500 000, 00 zł brutto każda.

Zamawiający dopuszcza do dysponowania większą liczbę osób, które łącznie spełniają powyższe warunki

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

Nadzór inwestorski, stanowiący przedmiot umowy, Zleceniobiorca będzie wykonywać od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą i przekazania placu budowy do dnia zakończenia robót i przekazania obiektu do eksploatacji.

 

 

5.Warunki płatności

Za wykonaną usługę strony rozliczać się będą na podstawie faktury wystawionej na GMINA DOBRE, ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, NIP 822-21-46-613, REGON 711582658 przez Zleceniobiorcę, po wykonaniu, zakończenia robót i przekazaniu obiektu do eksploatacji w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

 

6. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert

Ofertę w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem Zapytanie ofertowe – ogłoszenie o zamówieniu Nadzór inwestorski dot. realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobre na ul Targowej, Słonecznej, Szkolnej i Armii Krajowej "  nr ref. GKI 271.19.1.2017 należy złożyć w Urzędzie Gminy Dobre, ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pok. nr 2 do dnia 18 września 2017r  do godz. 12.00

 

7. Kryteria oceny oferty

 

Cena 100%

Oferta powinna zawierać cenę brutto.

Zaproponowana cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z nadzorem inwestorskim dot. realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobre na ul Targowej, Słonecznej, Szkolnej i Armii Krajowej "  nr ref. GKI 271.19.1.2017

Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą cenowo ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

 

8. Osoby upoważnione do kontaktu

Pani Aneta Ciszewska

Pan Marcin Sitnicki

tel.25 757 11 90 wew.36

e-mail: urzad@gminadobre.pl

                                                                                                   Z up.Wójta

                                                                                                                

                                                                                              Iwona Księżopolska

                                                                                               Sekretarz Gminy

Załączniki

Zapytanie-ofertowe-ogłoszenie-o-zamówieniu (415.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar-robót-ul.-Słoneczna (202.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar-robót-ul.Armii-Krajowej (212.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar-robót-ul.Targowa (370.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar-robót-ul.Szkolna (294.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór-umowy (403kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz-ofertowy (404kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty (406kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aneta Ciszewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Ratuski
Data wprowadzenia:2017-09-06 15:21:03
Opublikował:Krzysztof Ratuski
Data publikacji:2017-09-06 15:24:36
Ostatnia zmiana:2017-10-16 08:39:24
Ilość wyświetleń:450
Gmina Dobre
ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij