Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

Przegląd hydrantów na terenie Gminy Dobre

 

Dobre dnia 29.05.2017r.Zaproszenie do składania ofert


w postępowaniu na : "Przegląd hydrantów na terenie Gminy Dobre" w trybie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm. )


 1. Zamawiający

GMINA DOBRE
ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre
tel. 25 757 11 90
fax. 25 757 11 90 wew. 40
e-mail : urzad@gminadobre.pl
NIP
822 – 21 – 46 – 613
Regon : 711582658


 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie przeglądu hydrantów na terenie Gminy Dobre w ilości ok.450szt. zgodnie z obowiązującymi przepisami.W ramach przeglądu należy dokonać :

- przeprowadzenie oględzin zewnętrznych hydrantów nadziemnych,

- uruchomienie i przepłukanie stojaka i komory hydrantów,

- sprawdzenie zasuwy hydrantowej,

- dokonanie pomiaru ciśnienia hydrostatycznego, hydrodynamicznego i wydajności.

- sporządzenie protokołu z badania i mapy z lokalizacją hydrantów

Termin wykonania –2 miesiące od daty zawarcia umowy.

Osoba wykonująca przegląd musi posiadać odpowiednie kwalifikacje w zakresie konserwacji i badania hydrantów zewnętrznych. Pomiary wykonywać urządzeniami z ważnym Świadectwem Wzorcowania.


 1. Warunki udziału


 • Wypełniony i podpisany przez wykonawcę Formularz ofertowy

 • załączony do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 • Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 2 usługi o podobnym zakresie rzeczowym i finansowym

 • Oświadczenie o dysponowaniu sprzętem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 • Dokumenty potwierdzające posiadanie właściwego sprzętu oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

2 miesiące od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym
 1. Warunki płatności

Za wykonaną dostawę strony rozliczać się będą na podstawie faktury wystawionej na GMINA DOBRE. ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, NIP 822-21-46-613, REGON 711582658 przez Zleceniobiorcę, po wykonaniu prac w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.


 1. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem: " Przegląd hydrantów na terenie Gminy Dobre " należy złożyć w Urzędzie Gminy Dobre pok. Nr 2 do 05.06.2017 r. do godz. 9oo.


 1. Kryteria oceny oferty

Oferta powinna zawierać cenę brutto.

Zaproponowana cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą cenowo ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.


 1. Osobą uprawnioną do udzielania informacji w sprawie zapytania ofertowego jest: Pan Marcin Sitnicki tel. 25 757 11 90 wew. 36, e-mail urzad@gminadobre.p


 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
Wójt Gminy Dobre

Tadeusz Gałązka

Załączniki

zapytanie (15.5kB) Zapisz dokument  
oferta (11kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Marcin Sitnicki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Ratuski
Data wprowadzenia:2017-05-29 12:37:09
Opublikował:Krzysztof Ratuski
Data publikacji:2017-05-29 12:38:51
Ostatnia zmiana:2017-05-29 12:38:52
Ilość wyświetleń:329

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij