Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im miejsca w schronisku

 

Dobre, dn. 03.02.2017r.


GKI. 6140.3.2017


ZAPYTANIE OFERTOWE


Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie cen za realizację zadań w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Dobre oraz zapewnienia im miejsca w schronisku w okresie od 01 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku.


Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późń. zm. ) na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy.


 1. ZAMAWIAJĄCY

  Gmina Dobre
  ul. Kościuszki 1

  05-307 Dobre

  tel. (25) 7571190 w. 27

  fax. (25) 7571190 w. 40, REGON 711582658, NIP 822-21-46-613, e-mail: urzad@gminadobre.pl


 1. PRZEDMIOT i ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

2.1. Realizacja zadań w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Dobre

oraz zapewnienia im miejsca w schronisku w okresie od 01 kwietnia 2017 roku do 31

marca 2018 roku będzie polegać na:

- wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Dobre oraz zapewnienia im miejsca w schronisku,

  - poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt

  - traktowanie w sposób humanitarny odłowionych zwierząt w tym zapewnienie im

  odpowiedniego wyżywienia oraz właściwych warunków bytowych,

    - eutanazja zwierząt nie rokujących nadziei na wyleczenie, po wcześniejszym

    uzyskaniu opinii lekarza weterynarii,

    - podejmowanie działań zmierzających do odnalezienia właściciela i umożliwienie

    mu odebranie zwierzęcia (psa ) ze schroniska, po uregulowaniu przez niego

    kosztów pobytu psa w schronisku,

    - informowanie Urzędu Gminy o adopcjach zwierząt dostarczonych do schroniska z

    terenu gminy Dobre w formie pisemnej wraz z dokumentacją fotograficzną w

    ciągu 7 dni od daty przekazania zwierzęcia,

    - wystawianie pisemnych protokołów potwierdzających przyjęcie zwierząt (psów)

    do schroniska zawierających opis przyjęcia zwierzęcia (data, miejscowość i ulica

    z jakiej zwierzę – pies zostało odłowione, datę zgłoszenia przez osobę

    wyznaczoną przez Zamawiającego, informację o przekazaniu psa właścicielowi

    wraz z dokumentacją fotograficzną.

- pełnej dyspozycyjności podmiotu składającego ofertę (7 dni w tygodniu oraz

wszystkie święta)

  2.2. Wykonawca nie może wyłapać zwierząt bez wcześniejszego zgłoszenia takiej potrzeby

  przez pracownika Zamawiającego . Pracownik Zamawiającego zgłasza potrzebę

  odłowienia zwierzęcia drogą mailową, telefonicznie bądź też za pomocą faxu.

  2.3 Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania odłowionych zwierząt do schroniska

  posiadającego wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną ,

  prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na podstawie ustawy z dnia 11

  marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych

  zwierząt (Dz.U. Z dnia 2004 roku Nr 69, poz. 625 z późn.zm.)

  2.4 W trakcie wyłapywania i transportu zwierząt Wykonawca musi zabezpieczyć

urządzenia i środki, które nie stwarzają zagrożenia życia i zdrowia oraz cierpienia

zwierząt. Środek do przewozu zwierząt musi spełniać warunki, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt.

2.5. Zaproponowaną cenę Wykonawca musi skalkulować aby obejmowała wykonanie

następujących czynności, i tak.:

   • złapanie (odłowienie) bezdomnego zwierzęcia z terenu Gminy Dobre,

   • transport – należy uwzględnić koszty dojazdu i dowozu zwierzęcia do schroniska,

   • przyjęcie zwierzęcia do schroniska – należy uwzględnić koszty niezbędnych szczepień ochronnych, odrobaczenie i odpchlenie,

   • pobyt bezdomnego zwierzęcia w schronisku- należy uwzględnić koszt karmienia, pojenia oraz opieki weterynaryjnej ( w tym zabiegów operacyjnych) bez względu na czas w jakim zwierzę będzie przebywać w schronisku,

   • sterylizację lub kastrację zwierzęcia wg zaleceń lekarza weterynarii,

   • utylizację zwłok.

2.6. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalane na podstawie faktycznej

liczby odłowionych zwierząt w danym miesiącu, na podstawie cen jednostkowych podanych w ofercie.

 1. WYKAZ DOMUMENTÓW:

  Do oferty Wykonawcy dołączają następujące dokumenty:

  1. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt (zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. Z 2013, poz. 1399 ze zm.) lub umowę ze schroniskiem na zapewnienie realizacji przedmiotu niniejszego zapytania wraz z zezwoleniem na prowadzenie przez niego działalności – kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

  2. Decyzja o wpisie schroniska do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na obszarze jego właściwości - kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

 2. TERMIN REALIZACJI:

  01 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku

 3. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

  Zgodnie z formularzem ofertowym.

 4. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Najniższa cena .


 1. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

  Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności, z dopiskiem "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Dobre", w siedzibie Zamawiającego:

  Urząd Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pokój nr 2

 2. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

  23.02.2017 godzina 12.00

 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.gminadobre.pl

 4. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

  Agnieszka Roguska - pracownik UG Dobre,

  w godz: poniedziałek , wtorek, czwartek 8.00-16.00, środa 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00, tel. 25 7571190 w. 27, e-mail: aroguska@gminadobre.pl

Załączniki :

1/ Formularz ofertowy


Załączniki

scan-zapytania (158.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz-ofertowy (17.3kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Roguska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Ratuski
Data wprowadzenia:2017-02-07 12:08:42
Opublikował:Krzysztof Ratuski
Data publikacji:2017-02-07 12:09:19
Ostatnia zmiana:2017-02-07 12:09:34
Ilość wyświetleń:443

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij