Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe: Sprzedaż z dostawą części materiałów((krawężnik betonowy typu lekkiego, szary 15x30x100 ) do budowy chodnika w Walentowie gm. Dobre

 

GKI.7234.67.2016 Dobre dnia 05.12.2016 r.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


I. Zamawiający:

Gmina Dobre.,

ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre

Telefon: 25 757 11 90

Fax: 25 757 11 90 wew. 40

e-mail: urzad@gminadobre.pl

NIP: 822-21-46-613, REGON: 711582658, 1. zaprasza do złożenia ofert na: sprzedaż z dostawą części materiałów, do budowy chodnika w Walentowie gm. Dobre .

 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż z dostawą materiałów (krawężnik betonowy typu lekkiego, szary 15x30x100) przeznaczony na budowę chodnika w Walentowie gm. Dobre

Przedmiot zamówienia będzie obejmował w szczególności:

 1. Sprzedaż krawężników betonowych typu lekkiego, szare  15x30x100

 2. Dostawę w/w krawężnika do siedziby Zamawiającego w ilości i jakości zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia.

 3. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania 9 610,00zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset dziesięć złotych).

III. Wymagania:

 1. termin wykonania zamówienia: 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

 2. termin związania z ofertą: 10 dni

 3. warunki stawiane wykonawcom:

 1. wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 2 usługi o podobnym zakresie rzeczowym i finansowym (wartość usługi min.7000zł brutto i złożą stosowny dokument –oświadczenie Wykonawcy, )

 2. dysponują lub będą dysponować zespołem pracowników oraz sprzętem zdolnym do wykonania zamówienia – oświadczenie Wykonawcy,

IV. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 1. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę Formularz ofertowy

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 3. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 2 usługi o podobnym zakresie rzeczowym i finansowym (wartość usługi min.7000zł brutto

 4. Oświadczenie o dysponowaniu sprzętem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

V. Miejsce, termin i forma składania ofert:

 1. Ofertę na Formularzu ofertowym należy złożyć w siedzibie Urzędu:

Urząd Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1 05-307 Dobre pok. 2 w terminie do dnia
12 grudnia 2016 r. do godz. 10.00 w formie:

 • pisemnej (listownie, osobiście) na adres jak wyżej

 • Ofertę może złożyć osoba uprawniona do składania wiążących oświadczeń woli.

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest w sprawach proceduralnych i merytorycznych:

Marcin Sitnicki tel 25 7571190 wew.36. , faks 25 7571190 wew.40, e-mail: urzad@gminadobre.pl

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków zamówienia
  w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku.

VI. Opis sposobu obliczenia ceny:

 1. Na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1) należy przedstawić zaoferowaną ilość materiałów – krawężnika betonowego (w metrach bieżących) zgodnej z przedmiotem zamówienia.

 2. Ilość krawężnika betonowego określić w metrach bieżących.

 3. Cena podana przez Zamawiającego zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 4. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.

VII. Kryteria oceny ofert:

 1. Zamawiający weźmie pod uwagę tylko te oferty, w których zostanie wykazane, że oferent spełnia wymagania podstawowe.

 2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

metry bieżące krawężnika – 100 %

 1. Oferty zostaną ocenione w sposób przedstawiony poniżej:

Kryterium:metry bieżące krawężnika – największa zaoferowaną ilość metrów bieżących krawężników betonowych typu lekkiego, szare  15x30x100


 1. Oferta, która pokaże największą ilość metrów bieżących, zostanie uznana za najkorzystniejszą.

VIII. Sposób poinformowania oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazane oferentom drogą mailową.


ZATWIERDZAM........................................................


Data, podpis i pieczęć osoby wnioskującej
Załączniki

zapytanie (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oferta (15kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
roztrzygnięcie (19.3kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Marcin Sitnicki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Ratuski
Data wprowadzenia:2016-12-05 15:11:08
Opublikował:Krzysztof Ratuski
Data publikacji:2016-12-05 15:11:59
Ostatnia zmiana:2016-12-15 14:52:50
Ilość wyświetleń:443

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij