Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

Sprzedaż drzew na działkach gminnych w Dobrem

 

Dobre, 07.07.2016r.

GKI.6131.122.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE


I. Zamawiający


Gmina Dobre, 05-307 Dobre. ul. T. Kościuszki 1

tel. / fax 0-25 7571190 Regon 711582658 NIP 822-21 – 46 - 613,

zwany dalej Zamawiającym.


II. Opis przedmiotu zamówienia


1. Przedmiotem zapytania jest sprzedaż drzew rosnących na działkach nr 886/2, 885 i 884 w miejscowości Dobre, będącej własnością gminy Dobre w ilości około 40 m3, gatunku: jesion, olcha, topola, osika, lipa, świerk, dąb. Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnej wycinki drzew, ich załadunku i transportu, a także uprzątnięcia terenu (gałęzie, liście, karpy). Gmina Dobre posiada zezwolenie Starosty Mińskiego na ich usunięcie. Przed złożeniem oferty należy samodzielnie oszacować ilość i jakość drewna, celem prawidłowej wyceny.


III. Warunki i zakres realizacji zamówienia

 1. Cenę za drewno należy podać w „Formularzu ofertowym”. Wykonawca określi cenę brutto za kompleksową usługę (wycinka drzew, ich załadunek i transport, uprzątnięcie terenu);

 2. Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferuje najwyższą cenę ofertową;

 3. Wystawione na sprzedaż drzewa można obejrzeć, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. W tej sprawie należy dzwonić pod nr tel. 25 757 11 90 wew. 27;

 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lipca 2016 roku o godz. 10.00 w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Dobre;

 5. Termin realizacji: 30 dni od podpisania umowy.

 6. Cena wywoławcza 2.000,00zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)


IV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Dobre pok. nr 2, Dobre ul. T. Kościuszki 1, do dnia 15.07.2016 r., do godz. 09.30.

2. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.gminadobre.pl w zakładce BIP.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.


VII. Informacje dodatkowe.

Dodatkowych informacji udziela p. Renata Miąskiewicz tel. 25 7571190 wew. 27


................................................................................ .Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego nazwa oferenta/pieczęć firmowa

...........................................................................................................

/adres/

.......................................................................................................


/telefon/
FORMULARZ OFERTOWY
Gmina Dobre

ul. T. Kościuszki 1

05-307 DobreNawiązując zapytania ofertowego, którego przedmiotem sprzedaż drzew rosnących na działkach nr 886/2, 885 i 884 w miejscowości Dobre, będącej własnością gminy Dobre w ilości około 40 m3, gatunku: jesion, olcha, topola, osika, lipa, świerk, dąb oferuję wykonanie zadania za cenę brutto:..............................................

słownie:.........................................................................................................................................

 1. Prace stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

 2. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.

 3. Termin płatności 7 dni od daty podpisania umowy i wystawienia faktury.

 4. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w przesłanym zapytaniu ofertowym.

 5. Nr telefonu kontaktowego osoby z ramienia Wykonawcy: ….................................................

Nr faxu …................................................, e-mail: ….....................................................................

 1. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.


…................................................... …..........................................................

miejscowość, data podpis osoby (osób) uprawnionej do reprezentowania wykonawcyUmowa kupna sprzedaży

Zawarta w dniu …............................................................. 2016 r. pomiędzy:

Gminą Dobre zwaną dale Sprzedającym reprezentowaną przez: Pana Tadeusza Gałązka Wójta Gminy Dobre, ul. T. Kościuszki 1, 05 – 307 Dobre

a

............................................................................................................................. ......................................... zwaną dalej Nabywcą reprezentowaną przez …........................................................................................................................

mającego swą siedzibę .................................................... …..............................................................................


§1

Sprzedający sprzedaje, a nabywca kupuje drzewa rosnące na działkach o nr 886/2, 885 i 884 w miejscowości Dobre, będących własnością gminy Dobre w ilości około 40 m3, gatunku: jesion, olcha, topola, osika, lipa, świerk, dąb.


§2

Za drewno nabywca zapłaci kwotę w wysokości ……………………………zł. brutto

Słownie zł. ……


§3

Termin zapłaty za drewno ustala się w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy i wystawienia faktury. Wpłaty należy dokonać na rachunek nr: 07 9226 0005 9700 0853 2000 0010. Termin wykonania prac: 30 dni od dnia podpisania umowy.


§4

Zakres umowy obejmuje:

 1. Samodzielną wycinkę drzew, ich załadunek i transport przez Nabywcę, a także uprzątnięcie działek po wycince (gałęzie, liście, karpy)

 2. Nabywca będzie prowadził wywóz drewna z zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa.

 3. W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich podczas prac będących przedmiotem umowy odpowiedzialność za nie ponosi Nabywca.

 4. Wycinki i wywozu drewna oraz uporządkowania terenu nabywca dokona w całości w terminie 30 dni od podpisania umowy.

 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego

………………………………… ………………………………

Sprzedający Kupujący

Załączniki

Zapytanie (2) (98.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Renata Miąskiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Ratuski
Data wprowadzenia:2016-07-07 13:43:33
Opublikował:Krzysztof Ratuski
Data publikacji:2016-07-07 13:44:03
Ostatnia zmiana:2016-07-07 13:44:21
Ilość wyświetleń:523

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij