Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

Realizacja zadania polegająca na geodezyjnym podziale działek w celu poszerzenia istniejących dróg dojazdowych gminnych (oznaczonych numerami ewidencyjnymi 431 i 432) według uzgodnień na gruncie oraz zgodnie ze stanem faktycznym, obejmująca działki o nr ewidencyjnych 126, 125, 439, 124, 123, 122, 120/1, 120/2, 119, 138/1, 136/1, 134/2, 134/3, 130/13, 130/12, 130/2, 129, 128/4, 128/3, 127/1, 93, 95/1, 97/6, 98/1, 100/1, 107/1,110/1 położone w miejscowości Czarnogłów.

 

Dobre, dn. 21.04.2016r.


GKI. 6831.13.2016


ZAPYTANIE OFERTOWE


Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za realizację zadania polegającego na obustronnym poszerzeniu działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 431 i 432 położonych w miejscowości Czarnogłów poprzez dokonanie podziału nieruchomości do nich przyległych według uzgodnień z Zamawiającym oraz zgodnie ze stanem faktycznym na gruncie wraz z dokonaniem aktualizacji ewidencji gruntów (zmianą użytków na działkach zajętych pod w/w drogi).

Orientacyjny zakres podziału zaznaczony jest na załączniku graficznym do niniejszego zapytania.

Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. ) na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy.


  1. ZAMAWIAJĄCY


Gmina Dobre
ul. Kościuszki 1

05-307 Dobre

tel. (25) 7571190 w. 27

fax. (25) 7571190 w. 40, REGON 711582658, NIP 822-21-46-613, e-mail: urzad@gminadobre.pl


  1. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA :

2.1. Realizacja zadania polegająca na geodezyjnym podziale działek w celu

poszerzenia istniejących dróg dojazdowych gminnych (oznaczonych numerami

ewidencyjnymi 431 i 432) według uzgodnień na gruncie oraz zgodnie ze stanem

faktycznym, obejmująca działki o nr ewidencyjnych 126, 125, 439, 124, 123, 122,

120/1, 120/2, 119, 138/1, 136/1, 134/2, 134/3, 130/13, 130/12, 130/2, 129, 128/4,

128/3, 127/1, 93, 95/1, 97/6, 98/1, 100/1, 107/1,110/1 położone w miejscowości

Czarnogłów.

Tryb dokonania podziału – art. 93 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015, poz. 1774 ze zm.) - powiększenie

działek o nr ewidencyjnym 431,432.

Zakres zamówienia obejmuje m.in. zlokalizowanie w terenie punktów granicznych i

granic nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego postępowania, sporządzenie

wstępnych projektów podziału (o ile okażą się konieczne) wraz ze

skompletowaniem niezbędnych dokumentów do ewentualnego uzyskania

postanowienia o wstępnym podziale oraz decyzji zatwierdzającej podział, wykonanie

map i dokumentacji podziału działek, wyznaczenie w terenie nowych punktów

granicznych (granic nowych działek), wykonanie aktualizacji ewidencji

gruntów( zmiana użytków na w/w działkach)

2.2. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i

doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia.

2.3. Zamawiający żąda załączenia do oferty kserokopii poświadczonej za zgodność z

oryginałem uprawnień geodezyjnych.

2.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości nieruchomości podlegających podziałowi. W takim przypadku należne wynagrodzenie zostanie odpowiednio zwiększone lub zmniejszone.


2.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez podania

przyczyn.

3. TERMIN REALIZACJI:


31 sierpnia 2016 roku  1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:


Zgodnie z formularzem ofertowym.


  1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Cena - 100%

  1. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:


Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności, z dopiskiem "Podział działek w miejscowości Czarnogłów", w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pokój nr 2

do dnia 06 maja 2016 do godz. 12.00  1. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:


06 maja 2016 rok, godzina 12.00


  1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:


O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.gminadobre.pl


  1. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:


Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

Agnieszka Roguska - pracownik UG Dobre,

w godz: poniedziałek , wtorek, czwartek 8.00-16.00, środa 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00, tel. 25 7571190 w. 27, e-mail: aroguska@gminadobre.pl


Załączniki :

1/ Nr 1 Formularz ofertowy

2/ Nr 2 Załącznik graficzny

3/ Nr 3 Wzór umowy

Załączniki

zapytanie podział (349.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór umowy (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz oferty (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 (284.5kB) Zapisz dokument  
zawiadomienie o wyborze oferty (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Roguska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Ratuski
Data wprowadzenia:2016-04-27 16:22:35
Opublikował:Krzysztof Ratuski
Data publikacji:2016-04-27 16:25:34
Ostatnia zmiana:2016-05-13 12:51:48
Ilość wyświetleń:500

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij