Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

Demontaż płyt azbestowych (zdjęcie z dachu tzw eternitu), przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobr

                                                                                                                      Dobre, 12.02.2016r.

 

GKI.

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I. Zamawiający

 

Wójt Gminy Dobre

05-307 Dobre. ul. T. Kościuszki 1

tel. / fax 0-25 7571190 Regon 711582658 NIP 822-21 – 46 - 613,

zwany dalej Zamawiającym.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 

1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż płyt azbestowych (zdjęcie z dachu tzw eternitu),  przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobre w ilości 31,031 Mg (2387m2) (tzw. eternitu) oraz odebranie z nieruchomości wyrobów zawierających azbest w ilości 74,516 Mg  (5732 m2) (tzw. eternitu).

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobre  (tzw. eternitu) z miejscowości na terenie gminy Dobre, tj: Wólka Kokosia, Poręby Nowe, Ruda Pniewnik, Mlęcin, Radoszyna, Dobre, Osęczyzna, Rabierz Kolonia, Rakówiec, Duchów, Poręby Stare, Drop, Wólka Mlęcka, Czarnogłów, Rudno, Kobylanka, Brzozowica, Wólka Kobylańska, Świdrów, Antonina, Głęboczyca, Makówiec Duży.

2. Wykonawca zobowiązany jest do indywidualnego ustalenia daty i godziny zdjęcia wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego ma być wykonana usługa, tak aby termin był dogodny dla właściciela nieruchomości. Wykonawca jest zobowiązany zdjąć wyroby zawierające azbest z dachów   budynków mieszkalnych i  budynków gospodarczych.

3. Wykonawca przedłoży w terminie 7 dni od daty podpisania umowy Zamawiającemu harmonogram         ustalający  terminy wykonania usługi.

4. Po wykonaniu usługi, polegającej na demontażu płyt azbestowych, przewiezienia wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest,  Wykonawca w terminie trzech dni od wykonania indywidualnej usługi, przedstawi Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające demontaż płyt azbestowych, podpisane przez właściciela, u którego wykonano usługę.

5. Po wykonaniu usługi polegającej na odebraniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest,  Wykonawca w terminie trzech dni od wykonania indywidualnej usługi, przedstawi Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające odbiór płyt azbestowych, podpisane przez właściciela, u którego wykonano usługę.

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia z zachowaniem przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

7. Transport odpadów zawierających azbest należy  wykonać z zachowaniem przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska.

8. Zadanie obejmuje:

a) Demontaż płyt azbestowych (zdjęcie z dachu tzw. eternitu), przewiezienie wyrobów zawierających azbest            z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobre w ilości 31,031 Mg, tj. 2387m2 (tzw. eternitu).

b) Odebranie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości, przewiezienie ich do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobre w ilości 74,516Mg, tj. 5732 m2.

c) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie podpisane przez właściciela każdorazowego zdjęcia/odbioru wyrobów zawierających azbest.

d) Wykonawca jest zobowiązany prawidłowo wykonać  prace oraz  oczyścić  teren z pyłu azbestowego,  z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r Nr 71 poz. 649 z późn. zm.). Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem do realizacji przedmiotu zamówienia oraz zapewnić personel przeszkolony do bezpiecznego usuwania azbestu.

 

Uwaga! Podane ilości płyt azbestowo-cementowych objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy – wartości te w czasie trwania umowy mogą ulec zmianie ze względu na kwotę dofinansowania zaproponowaną na realizacje zadania oraz na skutek wykonania dokładnych pomiarów. Szacuje się, iż uśredniona waga 1m2 płyty azbestowo – cementowej wynosi 13 kg. W przypadku możliwości realizacji zakładanego metrażu zadania z terenu gminy Dobre usunięte zostanie ok. 105, 547 Mg wyrobów zawierających azbest.

 

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od podpisania umowy do 31.08.2016 r.

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferent winien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego ( załącznik nr 1)

2. Złożona oferta winna zawierać n/w dokumenty i oświadczenia:

a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. Poz. 21 z późn. zm.) (tj. na wytwarzanie, zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych),

b) kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zawartych umów z podmiotem prowadzącym składowisko odpadów niebezpiecznych na przyjęcie w okresie realizacji zamówienia przewidywanej ilości odpadów zawierających azbest.

c) decyzję Marszałka Województwa zatwierdzająca program gospodarki odpadami, obejmująca wytwarzanie odpadów niebezpiecznych (w tym zawierających azbest),

 

d) decyzję dla właściciela składowiska, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie.

e) parafowaną umowę (załącznik nr 2)

 

3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania firmy.

 

V. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 

1. Oferty należy składać w sekretariacie  Urzędu Gminy Dobre pok. nr 2, Dobre ul. T. Kościuszki 1, do dnia 29.02.2016r., do godz. 12.00.

2. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.gminadobre.pl w zakładce BIP.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

 

VI. Ocena ofert

100 % cena.

Oferta powinna zawierać cenę netto + VAT. Zaproponowana cena powinna obejmować wszelkie koszty łącznie  związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Z uwagi na możliwość nie uzyskania środków finansowych z WFOSIGW w Warszawie  Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z całości lub części zamówienia, bez podania przyczyn.

VII. Informacje dodatkowe.

 

Dodatkowych informacji udziela p. Renata Miąskiewicz tel. 25 7571190 wew. 27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

Załącznik nr 1

                                                                                                                      do zapytania ofertowego

 

.........................................

Pieczęć oferenta

                                                                                             

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

 

                                                                                                          Gmina Dobre

                                                                                                          ul. T. Kościuszki 1

                                                                                                          05-307 Dobre

 

 

            Nawiązując do przesłanego zapytania ofertowego,  którego przedmiotem jest demontaż płyt azbestowych (zdjęcie z dachu tzw. eternitu), przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobre oraz odebranie z nieruchomości wyrobów zawierających azbest,  przewiezienie wyrobów zawierających azbest do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobre, zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę:

a) demontaż, transport i utylizację azbestu i wyrobów zawierających azbest z dachów budynków na terenie gminy Dobre:

cena netto: .......................zł/Mg x ..................... Mg = ....................... zł netto;

cena brutto:...................... zł/Mg  x .................. Mg  = ...................... zł brutto;

b) odbiór, transport i utylizację azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobre

cena netto:................... zł/Mg x .............. Mg =  ............................... zł netto;

cena brutto: .................zł/Mg x ................ Mg  = ............................ zł brutto;

Razem: cena netto (a + b) ...................+ VAT= .......................... zł

brutto (słownie:..........................................................................), w tym podatek VAT.

1.       Prace stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie zgodnie z harmonogramem.

2.       W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.

3.       Oświadczamy, że wykonamy niniejsze zamówienie w terminie do dnia 31.08.2016r.

4.       Termin płatności należności za wykonanie przez nas prac wynosi 30 dni (słownie trzydzieści dni) od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.

5.       Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w przesłanym zapytaniu ofertowym.

6.       Nr telefonu kontaktowego osoby z ramienia Wykonawcy: ….................................................

      Nr faxu …................................................, e-mail: ….....................................................................

7.       Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.

5.       W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:

 

1)      ....................................................................................................................................................

2)      ....................................................................................................................................................

3)      ....................................................................................................................................................

4)      ....................................................................................................................................................

5)      ....................................................................................................................................................

6)      ....................................................................................................................................................

7)      ....................................................................................................................................................

8)      ....................................................................................................................................................

9)      ....................................................................................................................................................

10)   ....................................................................................................................................................

 

 

           

 

 

               …...................................................                                         …..........................................................

            miejscowość, data                                                                          podpis osoby (osób) uprawnionej do                                                                                                            reprezentowania wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

Załącznik nr 2

 

 

UMOWA

 

zawarta w dniu …...............2016 roku pomiędzy Gminą Dobre zwaną dalej "Zamawiającym" reprezentowanym przez: Pana Tadeusza Gałązka Wójta Gminy Dobre, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dobre Pani Elżbiety Gadomskiej z siedzibą ul. T. Kościuszki 1, 05 – 307 Dobre NIP 822 – 21 – 46 - 613

a

 ......................................... ................................................................................................................reprezentowaną przez..........................................................................................................................................................................

 mającego swą siedzibę .................................................... …...................................................................zwanym dalej "Wykonawcą" .

 

§ 1.

Na podstawie rozeznania cenowego z dnia …... roku Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi  polegające  na: „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja azbestu w Gminie Dobre”

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

     a) demontaż, transport i utylizację azbestu i wyrobów zawierających azbest z dachów budynków na terenie gminy Dobre …....Mg

      b) odbiór, transport i utylizację azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobre  ….... Mg

2. Rozpoczęcie robót nastąpi:.............................................

3. Zakończenie robót nastąpi do 31.08.2016 roku

4. Strony zastrzegają sobie możliwość zmiany zakresu ilościowego i odpowiednio wartości wykonanego zamówienia.

 

§ 2.

·         Uprawnionymi do kontaktu miedzy stronami odpowiedzialnymi za przebieg oraz realizację umowy są :

z ramienia Zamawiającego : Renata Miąskiewicz

z ramienia Wykonawcy:...................................

·         Potrzebne uzgodnienia i informację związane z wykonaniem usługi polegającej na koordynacji wykonania zadań określonych w § 1 niniejszej umowy przekazywane będą pisemnie i parafowane przez ustanowione w pkt 1 osoby.

 

§ 3.

 1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonej w § 1. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za:

a) demontaż, transport i utylizację azbestu i wyrobów zawierających azbest z dachów budynków na terenie gminy Dobre:

cena netto: .......................zł/Mg x ..................... Mg = ....................... zł netto;

cena brutto:...................... zł/Mg  x .................. Mg  = ...................... zł brutto;

b) odbiór, transport i utylizację azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobre

cena netto:................... zł/Mg x .............. Mg =  ............................... zł netto;

cena brutto: .................zł/Mg x ................ Mg  = ............................ zł brutto;

Razem: cena netto (a + b) ...................+ VAT= .......................... zł

brutto (słownie:..........................................................................), w tym podatek VAT.

·         Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywistą ilość demontażu, odbioru, transportu i utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest z dachów budynków na terenie gminy Dobre.

 

·         Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. Nr NIP ….....................................................

 

§ 4.

Integralną część składową niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy

 

§5

Strony ustalają następujące zasady rozliczania robót:

·         Rozliczenie odbędzie się zbiorczą fakturą  za wykonane usługi polegające na demontażu, odbiorze, transporcie i utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest z dachów budynków na terenie gminy Dobre od osób, które zostały zakwalifikowane przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Dobre.

·         Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół wykonania w/w usługi podpisany przez właściciela nieruchomości i przedstawiciela Wykonawcy wraz z kartą przekazania odpadu

    Należność zostanie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy

    nr ................................................................................................

w terminie 30 dni od dnia wystawienia prawidłowej faktury VAT.

 

§6

Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą, stanowić kary umowne .

 

Ustala się  kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach :

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

   1) za przekroczenie terminu oddania określonego w umowie przedmiotu odbioru   

       - w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §  3 ust.1

       umowy licząc za każdy dzień zwłoki

  2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 

      oraz  odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy

      ( np.: zwłoka w realizacji robót, realizacja robót odbiegająca od warunków ustalonych            

      w umowie )  karę umowną w wysokości 10% wartości umowy  brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Jeżeli kary umowne nie pokrywają wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody, a także nie wykonania lub nienależytego wykonania w przypadkach innych niż określone w ust. 1 Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

§7

Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji przedmiotu zamówienia przestrzegać w tym zakresie przepisy prawa, a w szczególności:

·         Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005r. Nr 216, poz. 1824);

·         Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649)

·         Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest ( Dz. U. z 2003r. Nr 192, poz. 1876 z późn. zm.).                                                                

§8

1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie   umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie jednego miesiąca, licząc od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia od niej odstąpienia.

                                                          

§9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie Kodeksu.

                                                                      

                                                                           §10

Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy dla Zamawiającego miejscowo sąd powszechny.

§11

Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym ze względu na nieprzestrzeganie przy jej wykonywaniu przepisów dotyczących usuwania azbestu, w szczególności określonej w §8 niniejszej umowy.

 

§12

Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach w tym po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

 

Zamawiający                                                                                                    Wykonawca

Załączniki

Demontaż eternitu (322.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (61.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Renata Miąskiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Ratuski
Data wprowadzenia:2016-02-16 16:37:43
Opublikował:Krzysztof Ratuski
Data publikacji:2016-02-16 16:40:01
Ostatnia zmiana:2016-03-03 15:16:44
Ilość wyświetleń:721

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij