Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na: Adaptacja części pomieszczeń szkoły na pomieszczenia oddziałów przedszkolnych w miejscowości Dobre

 

Dobre dnia 10.07.2015r


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na: Adaptacja części pomieszczeń szkoły na pomieszczenia oddziałów przedszkolnych w miejscowości Dobre

(w trybie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn zm.)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45000000-7, 45400000-1

1.Zamawiający

Gmina Dobre.,

ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre

Telefon: 25 757 11 90

Fax: 25 757 11 90 wew. 40

e-mail: urzad@gminadobre.pl

NIP: 822-21-46-613,

REGON: 711582658,

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zmiana sposobu użytkowania i adaptacji części pomieszczeń szkoły na pomieszczenia oddziałów przedszkolnych ul. Szkolna 3, 05-307 Dobre, działka nr Ew.886/2 obr.6 Dobre. Zmiany nie dotyczą układu konstrukcyjnego i nie zmieniają zagospodarowania terenu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

- Dokumentacji projektowej,

- Przedmiarze robót,

-Specyfikacja techniczna

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące wymagania:

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, zamawiający uzna:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
    o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  • Oświadczenie, że dysponują lub będą dysponować osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami konstrukcyjno – budowlanymi

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 dni od daty zawarcia umowy

5. Warunki płatności.

Za wykonanie robót budowlanych strony rozliczać się będą na podstawie złożonej faktury

po odbiorze.

6. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:,, Adaptacja części pomieszczeń szkoły na pomieszczenia oddziałów przedszkolnych w miejscowości Dobre” należy złożyć w Urzędzie Gminy Dobre, pok. nr 2 do 20.07.2015r do godz. 12.00

Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. W razie wątpliwości rozstrzyga termin i godzina wpływu do urzędu.

7. Kryteria oceny oferty:

Cena – 100%

Oferta powinna zawierać cenę brutto.

Zaproponowana cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją

przedmiotu zamówienia.

Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą

cenowo ofertę.

8.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

9. WYJAŚNIENIA

Osobą uprawnioną do udzielania informacji w sprawie zapytania ofertowego jest:

Piotr Chmielewski, Marcin Sitnicki, Aneta Ciszewska –prac. Urzędu Gminy Dobre
tel. 25 7571190 wew.36 e-mail:
urzad@gminadobre.plWójt Gminy Dobre

Tadeusz Gałązka


Załączniki

zapytanie ofertowe (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oferta (14kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie (14kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STWiOR (1.1MB) Zapisz dokument  
kosztorys ofertowy (62.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiar (74.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opis arch szkoła Dobre (5.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opis ele szkoła Dobre (122.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opis went szkoła Dobre (51.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szkoła Dobre PB A01 (507kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szkoła Dobre PB A02 (648.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szkoła Dobre PB A03 (680.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szkoła Dobre PB A04 (485kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szkoła Dobre PB E01 (518.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szkoła Dobre PB I01 (429.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szkoła Dobre PB I02 (558.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szkoła Dobre PB I03 (420.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szkoła Dobre PB S01 (141.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szkoła Dobre PB S02 (134.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szkoła Dobre PB S03 (529.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (26.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Sitnicki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Ratuski
Data wprowadzenia:2015-07-10 14:52:44
Opublikował:Krzysztof Ratuski
Data publikacji:2015-07-10 14:57:04
Ostatnia zmiana:2015-07-22 08:47:12
Ilość wyświetleń:545

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij