Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na: dostawa żwiru

 


GKI.7234.39.2015 Dobre dnia 02.07.2015r.Zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu na: dostawa żwiru


(w trybie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn zm.)

1. Zamawiający

Gmina Dobre.,

ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre

Telefon: 25 757 11 90

Fax: 25 757 11 90 wew. 40

e-mail: urzad@gminadobre.pl

NIP: 822-21-46-613,

REGON: 711582658,


2. Opis przedmiotu zamówienia:


  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie żwiru w celu wykonania remontu dróg żwirowych w Gminie Dobre. Usługa obejmuje: zakup, dostawę - załadunek, transport, rozładunek żwiru o szacowanej ilości ok. 5 000 - 6 000 ton.

 1. Żwir ma spełniać poniższe badania:

  - zawartość ziaren d< 0,02 mm - < 3%

  - zawartość ziaren d< 0,075 mm - < 3%

  - wskażnik różnorodności: >5

  - wilgotność optymalna : 5,5%

  - wskażnik wodoprzepuszczalności : > 8 m/dobę

  - maksymalna średnica ziaren < 350mm

  - kruszywo powinno być bez domieszek gliny.

 2. Zakres prac: dostawa żwiru do miejscowości znajdujących się na terenie Gminy Dobre: wskazanych przez Zamawiającego. Usługa obejmuje dostarczenie odpowiedniego materiału na wskazane miejsce pojazdami samowyładowczymi o tonażu 10 - 30t. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie zamówień przekazanych faksem, e-mailem lub telefonicznie przez osobę upoważnioną ze strony zamawiającego w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia zamówienia. Osoba upoważniona przez Zamawiającego będzie ustalać każdorazowo zakres prac i termin wykonania wynikający ze zgłoszonych potrzeb poszczególnych sołectw i zaakceptowanych przez Wójta Gminy. Miejsce i ilość dowożonego materiału określa Zamawiający. Zamawiający zastrzega sobie możliwość oceny wykonanych prac w poszczególnych sołectwach przez upoważnioną osobę ze strony Zamawiającego . Cena jednostkowa brutto (za 1 tonę żwiru) jest stała, niezależnie od odległości i ilości dowozu. Żwir, musi spełniać wymagania określone w pkt I.


  Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z zaleceniami Zamawiającego. W trakcie wykonywania robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu drogowego, osób trzecich w obrębie nawożonych dróg oraz za utrzymanie oznakowania, urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających.

 1. Weryfikacja parametrów jakościowych żwiru odbywać się będzie organoleptycznie przy odbiorze dostaw.W przypadku wątpliwości co do jakości towaru wykonane będą badania 
  laboratoryjne. Jeśli dostarczony towar nie będzie spełniał norm, to w/w  badanie
  będzie wykonane na koszt wykonawcy. Jeśli badany towar będzie spełniał normy badanie będzie wykonane na koszt zamawiającego.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowego ważenia dostaw żwiru.


3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

  Wykonawca posiada aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.


4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30 października 2015 roku Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie zamówień częściowych tj.w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego. Osoba upoważniona przez Zamawiającego będzie ustalać każdorazowo termin dostawy oraz ilość żwiru.

5. Warunki płatności.

Za wykonanie zamówienia strony rozliczać się będą na podstawie faktur częściowych wystawionych na: Gmina Dobre, ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, NIP: 822-21-46-613, REGON: 711582658, przez Wykonawcę po odebraniu robót w danej miejscowości , a następnie po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego faktury w terminie 30 dni od daty złożenia. Kwota na fakturach zostanie wyliczana w oparciu o faktyczną ilość dostarczonego kruszywa potwierdzoną na WZ- kach pomnożoną przez cenę jednostkową zaoferowaną prze Wykonawcę.


6. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: ,,Dostawa żwiru ”należy złożyć w Urzędzie Gminy Dobre, pok. nr 2 do …10.07.2015do godz. 9:00..

Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. W razie wątpliwości rozstrzyga termin i godzina wpływu do urzędu.


7. Kryteria oceny oferty:

Cena – 100%


Oferta określa cenę jednostkową brutto za 1 tonę dostarczonego żwiru wraz z rozplantowaniem.

Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą

cenowo ofertę.


8.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.


9. WYJAŚNIENIA

Osobą uprawnioną do udzielania informacji w sprawie zapytania ofertowego jest:
Marcin Sitnicki
- Pracownik Urzędu Gminy
tel. 25 7571190 wew.36 e-mail: urzad@gminadobre.pl

Załączniki

Zaproszenie do składania ofert (128.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zaproszenie do składania ofert - dostawa żwiru (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rozstrzygnięcie (21.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Sitnicki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Ratuski
Data wprowadzenia:2015-07-02 08:31:17
Opublikował:Krzysztof Ratuski
Data publikacji:2015-07-02 08:39:28
Ostatnia zmiana:2015-07-14 15:12:12
Ilość wyświetleń:515

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij