Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ładowarki z opcją wykupu - GKI 271.6.2015

Dobre: Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ładowarki z opcją wykupu - GKI 271.6.2015.
Numer ogłoszenia: 152722 - 2015; data zamieszczenia: 23.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobre , ul. Tadeusza Kościuszki 1, 05-307 Dobre, woj. mazowieckie, tel. 25 7571190, faks 25 7571190.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gminadobre.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ładowarki z opcją wykupu - GKI 271.6.2015..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ładowarki z opcją wykupu. 2. Nabycie i przeniesienie własności koparko-ładowarki nastąpi na koniec umowy leasingu dla Gminy Dobre, przy ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre wraz z ubezpieczeniem koparko-ładowarki w zakresie Ubezpieczenie majątkowe + OC wolnobieżne 3.Parametry techniczne koparko-ładowarki : 1.Koparko-ładowarka kołowa fabrycznie nowa rok produkcji 2014 - 2015, spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym. 2.Masa eksploatacyjna min. 8100 kg; 3.Silnik Turbodoładowany typu diesel, chłodzący cieczą o mocy minimum 90 KM, Układ wydechowy wspomagający wydalanie gorącego powietrza z komory silnika, umieszczony z boku maszyny , który nie zasłania widoczności operatora lub maszyna z wydechem spalin w standardowej pozycji po prawej stronie silnik, Płynne sterowanie obrotami silnika za pomocą potencjometru Maska przednia komory silnika otwierana do góry 4.Przeniesienie napędu Napęd na oba mosty 4 x 4, przednia oś skrętna. Przekładnia biegów automatyczna typu Autoshift z możliwością manualnego przełączania biegów pod obciążeniem 6 biegów do przodu i 3 do tyłu, lub skrzynia biegów typu Powershift - 4 biegi w przód i 4 biegi w tył, możliwość rozłączania napędów napęd na tylną bądź obie osie, podwójny pedał hamulca, koła nie mniejsze niż: przednie 20 i tylne 26. Mosty z dyferencjałami wyposażonymi w system ograniczenia uślizgu kół, z automatyczną blokadą mostów. Most tylny sztywny lub tylny most o ograniczonym uślizgu działający automatycznie, przedni wahliwy. Osiągalna prędkość jazdy min. 38 km/h 5.Układ hydrauliczny Pompa zębata, podwójna o wysokiej wydajności, wydatek układu min. 140 l/min, ciśnienie pracy sekcji głównej min. 225 bar 6.Układ ładowarkowy Wysokość załadunku łyżki ładowarkowej do sworznia obrotu łyżki nie mniejsza niż 3,4 m , łyżka wieloczynnościowa dzielona z zębami i widłami do palet, o pojemności min. 1,0 m3, szerokości min. 2 300 mm, z wewnętrznym, odwracalnym ostrzem ze stali trudnościeralnej , udźwig nie mniejszy niż 3000kg, wysyp i zamykanie łyżki realizowane za pomocą dwóch siłowników hydraulicznych, dopuszcza się maszynę wyposażoną w sterownie łyżką ładowarkową za pomocą dwóch dźwigni. System automatycznego powrotu łyżki do pozycji ładowania. Układ amortyzacji łyżki ładowarkowej podczas jazdy. Sterowanie łyżki ładowarkowej za pomocą jednej dźwigni tj. wielofunkcyjnego joysticka. Joystick z funkcją możliwości zmiany kierunku jazdy . Mechaniczna dźwignia blokady ruchów wysięgnika i łyżki 7.Układ koparkowy Głębokość kopania: nie mniejsza niż 5,6 m. Zasięg kopania na poziomie gruntu: min. 6,5 m. Szer. łyżki koparkowej z zębami 350 mm , 600 mm , 1500 mm- 2000mm - łyżka skarpowa, Ramię teleskopowe. Mechaniczny system przesuwu ramienia kopiącego min. 1 m. Szybkozłącze koparkowe mechaniczne Układ sterowania dźwigniami + Mechaniczna dźwignia blokady ruchów wysięgnika i łyżki 8.Kabina Spełniająca normy ROPS/FOFS, wyposażona w obrotowy i amortyzowany fotel operatora z pasem bezpieczeństwa, ogrzewanie, nadmuchy, wycieraczki i spryskiwacze przedniej oraz tylnej szyby, możliwość wsiadania oraz wysiadania na obie strony koparko-ładowarki, uchylne szyby w drzwiach bocznych ,szyba tylna otwierana, dopuszcza się kabinę z w pełni oszklonymi drzwiami bocznymi i uchylnymi szybami tylnymi prawą i lewą dodatkowo kabina musi posiadać min 2 lusterka wsteczne, światła drogowe, kierunkowskazy, światło ostrzegawcze (kogut) a także oświetlenie robocze z przodu i tyłu koparko-ładowarki, regulowana kolumna kierownicy, radioodtwarzacz, immobiliser, 9.Układ elektryczny 12V zabezpieczenie układu elektrycznego z wyłącznikiem masy w kabinie lub przy akumulatorze , skrzynka bezpiecznikowa umieszczona w kabinie, 10.Wyposażenie dodatkowe Sygnał cofania. Sygnalizacja dźwiękowa wysuniętych podpór maszyny. Podpory z zaworami bezpieczeństwa Przednie i tylne błotniki. Certyfikat zgodności CE. Instrukcja operatora w języku polskim oraz katalog części zamiennych. Zestaw kluczy i narzędzi, gaśnica oraz trójkąt odblaskowy. 4.Wymagane warunki gwarancji i serwisu : 1.Gwarancja na przedmiot zamówienia min. 36 miesięcy 2.Wszystkie naprawy gwarancyjne Wykonawca wykona bezpłatnie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Polski. 3.Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w odległości do 70 km od siedziby Zamawiającego. 4.w ramach złożonej oferty, Wykonawca zapewni Zamawiającemu przyjazd autoryzowanego serwisu do siedziby Zamawiającego w ciągu maksymalnie 36 godzin od zgłoszenia usterki lub awarii (faxem, e-mailem) 5.Wykonawca w ramach dostawy zapewni przeszkolenie operatora Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko-ładowarki. 5. Warunki dotyczące leasingu : okres leasingu : 36 miesięcy, wpłata początkowa :90 000,00zł brutto, czynsze leasingowe : 35 rat, koszt wykupu : 1 %, - ubezpieczenie przedmiotu leasingu wliczone w cenę oferty w okresie leasingu Spłata równych rat leasingowych - w terminie do 15-go każdego miesiącaWIBOR 1 M zmienny 6.Termin dostawy koparki 14 dni od daty zawarcia umowy. 7.Wszelkie koszty rejestracji koparko -ładowarki wliczone w cenę oferty. 8.Wszelkie koszty związane z okresowymi badaniami technicznymi, w okresie trwania leasingu wliczone w cenę oferty. 9.Wartość zamówienia wraz z wpłatą 90 000 zł wynosi: 312 000,00zł brutto..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.26.10.00-3, 66.11.40.00-2, 66.00.00.00-0, 66.51.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 2. Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia musi wykazać, że należycie wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 usługi leasingu koparki lub samochodu osobowego lub innego pojazdu o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - wydłużenie okresu rękojmi i gwarancji - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o poniesione przez wykonawcę koszty: 1) związane ze wzrostem wynagrodzenia za płace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; oraz 2) związane ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne pracowników Wykonawcy. 3) W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto niefakturowanej części wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana. 3. Wynagrodzenie wykonawcy ulega podwyższeniu, zgodnie z ust. 2, o udokumentowaną przez Wykonawcę kwotę rzeczywiście poniesionych przez niego kosztów określonych w ust. 2. 4. Ciężar udowodnienia Zamawiającemu poniesionych kosztów w zakresie, o którym mowa w ust. 2 w całości leży po stronie Wykonawcy. 5. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 może nastąpić raz w roku, począwszy od drugiego roku kalendarzowego obowiązywania Umowy o kwotę kosztu poniesionego przez Wykonawcę w poprzednim roku kalendarzowym

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gminadobre.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Dobre ul. T. Kościuszki 1 05-307 Dobre pok. nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.07.2015 godzina 12:00, miejsce: Gmina Dobre ul. T. Kościuszki 1 05-307 Dobre pok. nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

SIWZ - GKI-271-6 (191.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy koparka-2 (46.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2do SIWZ -wzór oświadczenia z art 22 (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 do SIWZ -wzór oświadczenia z art 24 (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_4_do SIWZ Wykaz_wykonanych_usług (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej (92kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 do SIWZ - dokumenty finansowe zamawiającego (265.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (235.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie (14.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy koparka-2 (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (1.6kB) Zapisz dokument  
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 26.06.2015 (57.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (32.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SWIZ z dnia 29.06.2015 (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SWIZ z dnia 02.07.2015 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aneta Ciszewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Ratuski
Data wprowadzenia:2015-06-23 13:49:56
Opublikował:Krzysztof Ratuski
Data publikacji:2015-06-23 13:53:23
Ostatnia zmiana:2015-07-14 11:37:45
Ilość wyświetleń:937

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij