Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na „Zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych w regularnym przewozie osób na terenie Gminy Dobre”

 

Dobre, dnia13.04.2015r

Gminny Zespół Administracyjny

Szkół w Dobrem

05-307 Dobre, ul. Szkolna 3


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu na „Zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych w regularnym przewozie osób na terenie Gminy Dobre”
( w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.(Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)


W związku z realizacją zadania: „Zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych w regularnym przewozie osób na terenie Gminy Dobre”


1.Zamawiający:

Gminny Zespół Administracyjny Szkół w Dobrem

ul. Szkolna 3

05-307 Dobre, tel. 25 7571201

NIP: 8221172844

REGON: 001110794

2.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających

do placówek oświatowych w regularnym przewozie osób na terenie Gminy Dobre

Świadczenie usług będących przedmiotem postępowania odbywać się będzie dla uczniów uczęszczających do szkół:

a)Szkoła Podstawowa w Mlęcinie,

b) Szkoła Podstawowa w Dropiu,

c)Szkoła Podstawowa w Dobrem,

d)Gimnazjum w Dobrem.

Łączna liczba przewożonych dzieci do szkół i z powrotem wynosi 343 uczniów dziennie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości uczniów (zmniejszenia lub zwiększenia liczby uczniów do 10%).

Dowóz uczniów będzie odbywał się w dniach nauki szkolnej i polegał na przewozie dzieci dla których zakupiono bilety miesięczne na trasie dom – szkoła – dom .

Opiekę zapewnia Zamawiający.

Przejazd opiekuna będzie wkalkulowany w cenę biletów miesięcznych uczniów.

Wspólny słownik zamówień: 60.11.20.00-6


2.1 Części zamówienia


Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:

Zadanie częściowe nr:

Opis:

Terminy dowozów

1

Zakup biletów dla uczniów dojeżdżających na trasie nr 1: Wola Polska- Mlęcin- Rudzienko- Dobre (31 uczniów)

  1. Wola Polska – Mlęcin : 5 uczniów

  2. Wola Polska – Dobre : 0 uczniów

  3. Mlęcin – Dobre : 16 uczniów

  4. Rudzienko – Dobre : 10 uczniówZamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rano przyjazd do Szkół w Dobrem : minimum 2 kursy

 1. pomiędzy 700 a 755

 2. pomiędzy 830 a 850


Po zajęciach odjazd ze Szkół w Dobrem: minimum 3 kursy w odstępach ok.1 godzinnych pomiędzy 1300 a 1630


Zakup biletów dla uczniów dojeżdżających na trasie nr 2: Osęczyzna - Poręby Nowe- Dobre

( 39 uczniów)

a) Poręby Nowe – Dobre : 39 uczniów

b)Osęczyzna – Dobre : 0 uczniówZamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rano przyjazd do Szkół w Dobrem : minimum 2 kursy

1) pomiędzy 700 a 755

2) pomiędzy 830 a 850


Po zajęciach odjazd ze Szkół w Dobrem: minimum 3 kursy w odstępach ok.1 godzinnych pomiędzy 1300 a 1630

2Zakup biletów dla uczniów dojeżdżających na trasie nr 3: Drop- Nowa Wieś- Sąchocin- Modecin- Radoszyna- Ruda Pniewnik- Czarnocin- Kobylanka - Sołki- Walentów - Dobre ( 42 uczniów)

a) Drop – Dobre: 12 uczniów

b) Nowa Wieś – Dobre :1uczeń

 1. Sąchocin – Dobre : 1 uczeń

 2. Modecin – Dobre : 1uczeń

 3. Radoszyna – Dobre : 1 uczeń

 4. Ruda Pniewnik – Dobre : 2 uczniów

 5. Kobylanka – Dobre : 3 uczniów

 6. Sołki – Dobre : 3 uczniów

 7. Walentów – Dobre : 18 uczniów


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rano przyjazd do Szkół w Dobrem : minimum 2 kursy

 1. pomiędzy 700 a 755

 2. pomiędzy 830 a 850


Po zajęciach odjazd ze Szkół w Dobrem: minimum 3 kursy w odstępach ok. 1 godzinnych pomiędzy 1300 a 1650

Zakup biletów dla uczniów dojeżdżających na trasie nr 4: Czarnogłów – Wólka Czarnogłowska – Rudno- Dobre ( 44 uczniów)

 1. Czarnogłów – Dobre :29 uczniów

 2. Wolka Czarnogłowska – Dobre : 5 uczniów

 3. Rudno – Dobre :10 uczniów


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rano przyjazd do Szkół w Dobrem : minimum 2 kursy

 1. pomiędzy 700 a 755

 2. pomiędzy 830 a 850


Po zajęciach odjazd ze Szkół w Dobrem: minimum 3 kursy w odstępach ok.1 godzinnych pomiędzy 1300 a 1630

Zakup biletów dla uczniów dojeżdżających na trasie nr 5: Rakówiec- Rudzienko- Dobre ( 35 uczniów)

 1. Rakówiec – Dobre :13 uczniów

 2. Rudzienko – Dobre :22 uczniów


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rano przyjazd do Szkół w Dobrem : minimum 1 kurs

pomiędzy 700 a 755


Po zajęciach odjazd ze Szkół w Dobrem: minimum 2 kursy w odstępach ok.1 godzinnych pomiędzy 1300 a 1630

Zakup biletów dla uczniów dojeżdżających na trasie nr 6: Sołki – Kobylanka – Ruda Pniewnik –Radoszyna-Modecin – Nowa Wieś – Drop ( 50 uczniów)

 1. Sołki – Drop :17 uczniów

 2. Kobylanka – Drop :18uczniów c) Ruda Pniewnik – Drop:0 uczniów

d) Radoszyna – Drop :5 uczniów

e)Nowa Wieś – Drop : 8 uczniów

f)Modecin – Drop: 1uczeń

g)Sąchocin – Drop: 1 uczeń
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rano przyjazd do Szkoły w Dropiu :

pomiędzy 800 a 820

Po zajęciach odjazd ze Szkoły w Dropiu minimum 2 kursy w odstępach ok.1 godzinnych pomiędzy 1300 a 1630

3

Zakup biletów dla uczniów dojeżdżających na trasie nr 7: Rynia – Głęboczyca – Brzozowica - Dobre ( 45 uczniów)

 1. Rynia - Dobre : 17 uczniów

 2. Głęboczyca – Dobre : 22 uczniów

c) Brzozowica – Dobre : 6 uczniówZamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rano przyjazd do Szkół w Dobrem : minimum 2 kursy

1) pomiędzy 700 a 755

2)pomiędzy 830 a 850


Po zajęciach odjazd ze Szkół w Dobrem: minimum 2 kursy w odstępach ok.1 godzinnych pomiędzy 1300 a 1630

Zakup biletów dla uczniów dojeżdżających na trasie nr 8: Wólka Kokosia - Dobre ( 32 uczniów)

 1. Wólka Kokosia – Dobre : 29uczniów

 2. Wólka Kokosia-Dobre: 3uczniów
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Rano przyjazd do Szkół w Dobrem :

1)pomiędzy 700 a 755Po zajęciach odjazd ze Szkół w Dobrem: minimum 2 kursy w odstępach ok.1 godzinnych pomiędzy 1300 a 1630

Zakup biletów dla uczniów dojeżdżających na trasie nr 9: Duchów – Rąbierz Kolonia - Antonina – Dobre (25 uczniów)

 1. Duchów – Dobre :10 uczniów

 2. Rąbierz Kolonia – Dobre :9uczniów

 3. Antonina – Dobre : 6uczniów


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Rano przyjazd do Szkół w Dobrem :

1)pomiędzy 700 a 755Po zajęciach odjazd ze Szkół w Dobrem: minimum 2 kursy w odstępach ok.1 godzinnych pomiędzy 1300 a 1630


Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.


  1. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas realizacji zamówienia. W związku z powyższym – Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia, w wyniku, których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała lub śmierć spowodowana działalnością Wykonawcy.

  2. Wykonawca przedstawi polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 50 000,00zł.


 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny i spełniania tych warunków

Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, zamawiający uzna:

1) Złożą ofertę zgodnie z warunkami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu.

2) Wykonawca posiada zezwolenie na wykonywanie krajowego przewozu osób (licencję).

3) Wykonawca wykaże wykonanie działalności polegającej na przewozie uczniów przez okres minimum 6 miesięcy w ciągu ostatnich czterech lat przed dniem wszczęcia postępowania (bądź krótszym, o ile okres działalności jest krótszy).

4) Wykonawca przedstawi polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 50 000,00zł.Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych dokumentów.


4.Termin wykonania zamówienia :

Wykonawca wykona usługę od 04.05.2015r – 30.06.2015r w dniach nauki szkolnej.

5. Warunki płatności:

Za wykonaną usługę strony rozliczać się będą na podstawie faktury wystawionej na: Gminny Zespół Administracyjny Szkół w Dobrem, ul. Szkolna 3, 05-307 Dobre, NIP: 8221172844, REGON: 001110794

przez Zleceniodawcę po zakończeniu każdego miesiąca, a następnie wypłacone w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

Podstawą zapłaty faktury będzie faktyczna ilość zakupionych biletów miesięcznych z uwzględnieniem zapisów o możliwości zmiany ilościowej do 10% w stosunku do ilości wskazanej w zamówieniu przez Zamawiającego.

6. Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków (bezwzględnie wymagane)

  1. Formularz oferty

Ofertę należy sporządzić na druku przekazanym w materiałach z podpisem osoby (osób) wymienionej w stosownym akcie prawnym – uprawnionym do występowania w imieniu wykonawcy, a wszystkie strony oferty w tym wszystkie załączniki będą parafowane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta.


6.2 Załączniki do oferty

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert bądź oświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej-załącznik nr 3;

 2. licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydanej na podstawie art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414, z póżn. zm.) - załącznik nr 4;

 3. referencje- Wykonawca wykaże wykonanie działalności polegającej na przewozie uczniów przez okres minimum 6 miesięcy w ciągu ostatnich czterech lat przed dniem wszczęcia postępowania (bądź krótszym, o ile okres działalności jest krótszy) -załącznik nr 5.

 4. Wykonawca przedstawi polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 50 000,00zł.Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonej kopii.


 1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

Wszystkie oświadczenia, dokumenty oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej.


 1. Sposób przygotowania oferty i termin składania ofert.

Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych w regularnym przewozie osób na terenie Gminy Dobre”

należy złożyć w siedzibie GZAS ul. Szkolna 3 do dnia 17.04.2015r do godz.14.00

Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie postępowania jest Pani Ewa Gadomska, tel. 25 7571201.


7.Kryteria oceny oferty: cena 100%

Oferta powinna zawierać cenę brutto.

Zaproponowana cena musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą cenowo ofertę.


8.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyn.


Załączniki:

 • załącznik nr 1 - formularz oferty,

 • załącznik nr 2 - wzór umowy,

 • załącznik nr 3 - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert bądź oświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

 • załącznik nr 4 – licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydanej na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414, z póżn. zm.)

 • załącznik nr 5 – referencje Wykonawca wykaże wykonanie działalności polegającej na przewozie uczniów przez okres minimum 1 roku szkolnego w ciągu ostatnich czterech lat przed dniem wszczęcia postępowania (bądź krótszym, o ile okres działalności jest krótszy).

 • Wykonawca przedstawi polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 50 000,00zł.

Załączniki

Zapytanie ofertowe (264.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz oferty (68kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
umowa (86.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie (266.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie-2 (51kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty na realizację zadania (55.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Ratuski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Ratuski
Data wprowadzenia:2015-04-13 14:41:34
Opublikował:Krzysztof Ratuski
Data publikacji:2015-04-13 14:46:58
Ostatnia zmiana:2015-04-21 17:05:34
Ilość wyświetleń:1035

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij