Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na : Budowa obudowy studni głębinowej w Dobrem

GKI.7021.7.2015

Dobre dnia 27.02.2015 r.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na :
Budowa obudowy studni głębinowej w Dobrem

(w trybie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 z późn zm.)

1. Zamawiający:
Gmina Dobre.,
ul. T. Kościuszki 1, 05­307 Dobre
Telefon: 25 757 11 90
Fax: 25 757 11 90 wew. 40
e­mail: urzad@gminadobre.pl
NIP
: 822­21­46­613, REGON: 711582658,

Zapytanie Ofertowe

I. Przedmiot zamówienia : Budowa obudowy studni głębinowej w Dobrem wraz z niezbędną armaturą oraz raz sporządzenia wymaganej prawem dokumentacji hydrogeologicznej. Przedmiot zamówienia określony został za pomocą poniższych kodów Wspólnego Słownika Zamówień): 45231300­8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232100­3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 45232430­5 Roboty w zakresie uzdatniania wody

II. Zakres prac: sprawdzenie wydajności studni oraz przeprowadzenie badań technologicznych,fizykochemicznych i bakteriologicznych wody a następnie zatwierdzenie zasobów studni Nr 5 w kat. "B", budowa obudowy studni głębinowej wraz z armaturą (obiektkat. VIII) oraz przyłączem wodociągowym i zalicznikowym elektroenergetycznym przyłączem kablowym niskiego napięcia ze złączem na działce o nr ewid. 535, położonej w miejscowości Dobre zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i przedmiarem robót a następnie opracowanie dokumentacji powykonawczej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z zaleceniami Zamawiającego. W trakcie wykonywania robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób trzecich w obrębie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania, urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających na przekazanym placu budowy.

III. Kryteria wyboru:

- najtańsza oferta

IV. Termin realizacji : Od zawarcia umowy do - 24 lipca 2015r.

V. Rozliczenie:

Za wykonanie prac strony rozliczać się będą na podstawie faktury wystawionej na: Gmina Dobre, NIP: 822­21­46­613, REGON: 711582658, przez Wykonawcę po zakończeniu prac na podstawie protokołu odbioru robót, a następnie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.

VI. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: "Budowa obudowy studni głębinowej w Dobrem "należy złożyć w Urzędzie Gminy Dobre, pok. nr 2 do 13.03.2015 r do godz. 11: 00. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

VII. Wymagania stawiane Wykonawcom:

Dysponują lub będą dysponować na etapie realizacji zamówienia osobami, które posiadają uprawnienia budowlane w specjalności ­ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ­ osobami z niezbędnymi uprawnieniami do zatwierdzenie zasobów studni Nr 5 w kat. "B" 
Dysponują sprzętem zdolnym do wykonania zamówienia - oświadczenie Wykonawcy,

VIII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: ­

Wypełniony i podpisany przez wykonawcę Formularz ofertowy

­Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ­ oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

­Oświadczenie o dysponowaniu zespołem pracowników oraz sprzętem zdolnym do wykonania zamówienia.

Wykaz osób oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje tych osób.

Wykaz wykonanych robót polegających na budowie studni głębinowej wraz z niezbędną infrastrukturą w okresie 5 lat wstecz od daty składania oferty (co najmniej 2 roboty poświadczone referencjami)

IX. Inne: Dodatkowych informacji udziela P. Marcin Sitnicki pod nr. Tel. (25) 7571190 wew.36

X. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyn

Wójt Gminy Dobre
Tadeusz Gałązka

Załączniki

Zapytanie ofertowe - aktualne (25kB) Zapisz dokument  
Zmiana zapytania ofertowego (16.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zapytanie ofertowe - nieaktualne (25.4kB) Zapisz dokument  
Formularz ofertowy (13.9kB) Zapisz dokument  
Umowa (35.2kB) Zapisz dokument  
wykaz osób (13.1kB) Zapisz dokument  
STWiO_SW_Obudowa_Studni_Dobre-1 (669.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiar robót (54kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie (11.3kB) Zapisz dokument  
dok15-26 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
dok.27-33 (313.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
dok.1-15 (374kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
dok 39 do końca (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
dok 34-35 (150.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rozstrzygniecie (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Ratuski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Ratuski
Data wprowadzenia:2015-02-27 09:38:39
Opublikował:Krzysztof Ratuski
Data publikacji:2015-02-27 09:41:01
Ostatnia zmiana:2015-03-16 14:12:36
Ilość wyświetleń:696

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij