Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE PROMUJĄCYM ZDROWY STYL ŻYCIA WOLNY OD UZALEŻNIEŃ W 2014 ROKU W GMINIE DOBRE

Dobre, dnia 1 kwietnia 2014 r.

Nr OS.524.3.2014

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ  PUBLICZNYCH W ZAKRESIE PROMUJĄCYM ZDROWY STYL ŻYCIA WOLNY OD UZALEŻNIEŃ   W 2014 ROKU W GMINIE DOBRE

Wójt Gminy Dobre  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  zadań publicznych w zakresie promującym zdrowy styl życia wolny od uzależnień  w 2014 roku w gminie Dobre.

Na podstawie art. 11 ust.1 i 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234 , poz.1536) Wójt Gminy Dobre ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie  promującym zdrowy styl życia w  gminie Dobre  w 2014 roku.

Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ww. ustawy realizację zadań publicznych gminy Dobre w zakresie promującym zdrowy styl życia , upowszechnianie zdrowego stylu życia, rozwijanie umiejętności sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, podnoszenie stanu zdrowotności młodego pokolenia, zagospodarowanie młodym ludziom wolnego czasu, propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień.

I. Rodzaje zadań

Zadania promujące  zdrowy styl życia wolny od uzależnień .

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

Na realizację zadań promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień są przeznaczone środki, które określił budżet gminy na rok 2014. Budżet przeznacza na ten cel 20.000 zł .


III. Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy:
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz.1536),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885  z późn. zm.)

1.   Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu organizacje pozarządowe, którymi są: osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie ustaw, w tym stowarzyszenia i fundacje, w rozumieniu art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2.      Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15  grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Z 2011 roku

-   2  -

 

 

      Nr 6, poz. 25).

3.      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

4.      W postępowaniu konkursowym może być wyłonionych kilka ofert .

5.   Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

6.   Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostanie powiadomiony o zleceniu zadania publicznego.

7.  Wysokość dotacji będzie określona w umowie.


IV. Termin i warunki realizacji zadania

Od 18 maja 2014 roku do  15 grudnia 2014 r. Szczegółowe warunki będą określone w umowie.

V. Termin składania ofert.

Oferty należy składać osobiście do 23 kwietnia 2014 roku do godz. 12:00, w sekretariacie Urzędu Gminy Dobre  ul. T. Kościuszki 1. Wnioski nie będą przyjmowane drogą elektroniczną.

VI. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.

Wybór oferty nastąpi w przeciągu siedmiu  dni roboczych po upływie terminu składania ofert.
Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę: wiarygodność organizacji, wykazana efektywność i skuteczność realizowania założonych celów, nowatorstwo metod działania, kwalifikacje kadry prowadzącej zajęcia.

Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez komisję powołaną przez Wójta . Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie wójt gminy Dobre w formie zarządzenia. W przypadku wyboru kilku ofert , każdy z wybranych  podmiotów w terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy , złoży korektę  kosztorysu 

zgodnie z proponowaną kwotą dotacji .Zadania wymienione w  korekcie muszą być wybrane

z ofert y. Nie złożenie korekty w wyznaczonym terminie powoduje rezygnację z udziału w konkursie .            

Od zarządzenia Wójta w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

 


VII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego

Warunkiem zlecenia przez gminę organizacjom pozarządowym lub podmiotom zadania oraz przekazania środków z budżetu na jego realizację jest zawarcie pisemnej umowy z wnioskodawcą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25).

 

-   3  -

 

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w umowie dotyczących przyznania środków finansowych na realizację określonych zadań.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
- korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
- sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ((Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25).
Informacji udziela Anna Kalinowska - Urząd Gminy Dobre tel: 25 75 7 15 23 w.35

 

VIII. Zrealizowane oferty przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia

         otwartego konkursu  ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego

         samego rodzaju i związanych z nimi kosztami , ze szczególnym uwzględnieniem

         wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom ,

         o  których mowa w art.3 ust.3 .                    

           

Gmina Dobre w 2011 roku nie przyznała  żadnych środków na realizację zadań publicznych

w zakresie  promującym  zdrowy styl życia wolny od uzależnień .

Gmina Dobre w 2011 roku przyznała kwotę 10.000 złotych na realizację zadania w zakresie

prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych .

Gmina Dobre w 2012 roku przyznała kwotę 8.000 złotych na realizację zadania w zakresie

prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych .

Gmina Dobre w 2012 roku przyznała kwotę  20 000 złotych na realizację zadania w zakresie

promującym zdrowy styl życia wolny od uzależnień.

Gmina Dobre w 2013 roku przyznała kwotę 20 000 złotych na realizację  zadania w zakresie

promującym zdrowy styl życia .

 

 

Załączniki

oferta wzór 2014 (104.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
umowa (81kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sprawozdanie (100.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Kalinowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bartosz Modrzejewski
Data wprowadzenia:2014-04-01 09:26:03
Opublikował:Bartosz Modrzejewski
Data publikacji:2014-04-01 09:28:33
Ostatnia zmiana:2014-04-01 09:28:39
Ilość wyświetleń:581

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij