Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

Demontaż, odbiór, transport i utylizacja azbestu na terenie gminy Dobre

Dobre, 03.03.2014r.

 

GKI.605.31.2014

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I. Zamawiający

 

Gmina Dobre

05-307 Dobre. ul. T. Kościuszki 1

tel. / fax 0-25 7571190 Regon 711582658 NIP 822-21 – 46 - 613,

zwany dalej Zamawiającym.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 

1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż płyt azbestowych (zdjęcie z dachu tzw eternitu),  przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie        wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobre w ilości ca 1260 m2 (tzw. eternitu) oraz odebranie z nieruchomości wyrobów zawierających azbest w ilości ca 5133 m2 (tzw. eternitu).

            Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobre  (tzw. eternitu) z miejscowości: Czarnogłów, Rąbierz Kolonia, Wólka Kobylańska, Czarnocin, Ruda Pniewnik, Mlęcin, Dobre, Osęczyzna, Brzozowica, Głęboczyca, Adamów, Kobylanka, Poręby Nowe, Rynia, Rakówiec, Rudzienko, Sołki.

2. Wykonawca zobowiązany jest do indywidualnego ustalenia daty i godziny zdjęcia wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego ma być wykonana usługa, tak aby termin był dogodny dla właściciela nieruchomości. Wykonawca jest zobowiązany zdjąć wyroby zawierające azbest z dachów   budynków mieszkalnych i  budynków gospodarczych.

3. Wykonawca przedłoży w terminie 7 dni od daty podpisania umowy Zamawiającemu harmonogram         ustalający  terminy wykonania usługi.

4. Po wykonaniu usługi, polegającej na demontażu płyt azbestowych, przewiezienia wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest,  Wykonawca w terminie trzech dni od wykonania indywidualnej usługi, przedstawi Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające demontaż płyt azbestowych, podpisane przez właściciela, u którego wykonano usługę.

5. Po wykonaniu usługi polegającej na odebraniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest,  Wykonawca w terminie trzech dni od wykonania indywidualnej usługi, przedstawi Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające odbiór płyt         azbestowych, podpisane przez właściciela, u którego wykonano usługę.

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia z zachowaniem przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

7. Transport odpadów zawierających azbest należy  wykonać z zachowaniem przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska.

8. Zadanie obejmuje:

a) Demontaż płyt azbestowych (zdjęcie z dachu tzw eternitu), przewiezienie wyrobów zawierających azbest             z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobre w ilości 1260 m2 (tzw. eternitu).

b) Odebranie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości, przewiezienie ich do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobre w ilości 5133 m2.

c) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie podpisane przez właściciela każdorazowego zdjęcia/odbioru wyrobów zawierających azbest.

d) Wykonawca jest zobowiązany prawidłowo wykonać  prace oraz  oczyścić  teren z pyłu azbestowego,  z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r Nr 71 poz. 649 z późn. zm.).

9. Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem do realizacji przedmiotu zamówienia oraz zapewnić personel przeszkolony do bezpiecznego usuwania azbestu.

 

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od podpisania umowy do 31.08.2014 r.

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferent winien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego ( załącznik nr 1)

2. Złożona oferta winna zawierać n/w dokumenty i oświadczenia:

a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz. 21 (tj,. na wytwarzanie, zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych),

b) kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zawartych umów z podmiotem prowadzącym składowisko odpadów niebezpiecznych na przyjęcie w okresie realizacji zamówienia przewidywanej ilości odpadów zawierających azbest.

c) parafowaną umowę (załącznik nr 2)

 

3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania firmy.

 

V. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 

1. Oferty należy składać w sekretariacie  Urzędu Gminy Dobre pok. nr 2, Dobre ul. T. Kościuszki 1, do dnia 14.03.2014r., do godz. 12.00.

2. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.gminadobre.pl w zakładce BIP.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

 

VI. Ocena ofert

100 % cena.

Oferta powinna zawierać cenę netto + VAT. Zaproponowana cena powinna obejmować wszelkie koszty łącznie  związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Z uwagi na możliwość nie uzyskania środków finansowych z WFOSIGW w Warszawie  Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z całości lub części zamówienia, bez podania przyczyn.

VII. Informacje dodatkowe.

 

Dodatkowych informacji udziela p. Renata Miąskiewicz tel. 25 7571190 wew. 27.

 

Załączniki

zalaczniki (105.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja z otwarcia ofert azbest 2014-3 (197.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Renata Miąskiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bartosz Modrzejewski
Data wprowadzenia:2014-03-05 09:20:13
Opublikował:Bartosz Modrzejewski
Data publikacji:2014-03-05 09:22:04
Ostatnia zmiana:2014-03-17 09:09:14
Ilość wyświetleń:747

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij