Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobre

Kolorowy pasek

Sprzedaż z dostawą części materiałów, do realizacji zadania pt. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2212 W Jędrzejów - Jakubów - Dobre, polegająca na budowie chodnika i przebudowie zjazdów do posesji , w pasie ulicy J. Kilińskiego , od ulicy J. Dobrzyniecki

GKI.042.4.2013

Dobre dnia 26.11.2013 r.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


I. Zamawiający:

Gmina Dobre.,

ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre

Telefon: 25 757 11 90

Fax: 25 757 11 90 wew. 40

e-mail: urzad@gminadobre.pl

NIP: 822-21-46-613, REGON: 711582658,zaprasza do złożenia ofert na: sprzedaż z dostawą części materiałów, do realizacji zadania pt. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2212 W Jędrzejów - Jakubów - Dobre, polegająca na budowie chodnika i przebudowie zjazdów do posesji , w pasie ulicy J. Kilińskiego , od ulicy J. Dobrzynieckiego do ul. Wł.Reymonta w miejsc. Dobre"

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż z dostawą materiałów dla projektu ""Przebudowa drogi powiatowej nr 2212 W Jędrzejów - Jakubów - Dobre, polegająca na budowie chodnika i przebudowie zjazdów do posesji , w pasie ulicy J. Kilińskiego , od ulicy J. Dobrzynieckiego do ul. Wł.Reymonta w miejsc. Dobre"

Przedmiot zamówienia będzie obejmował w szczególności:

 1. Sprzedaż kostki brukowej betonowej koloru czerwonego o grubości 80mm (prostokątna Holland)

 2. Dostawę w/w kostki do siedziby Zamawiającego w ilości i jakości zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia.

 3. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania 15 036,00zł brutto

III. Wymagania:

 1. termin wykonania zamówienia: 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

 2. termin związania z ofertą: 15 dni

 3. warunki stawiane wykonawcom:

 1. wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 2 usługi o podobnym zakresie rzeczowym i finansowym (wartość usługi min.10000zł brutto i złożą dokument potwierdzający – wykaz wykonanych usług)

 2. dysponują lub będą dysponować zespołem pracowników oraz sprzętem zdolnym do wykonania zamówienia – oświadczenie Wykonawcy,

IV. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 1. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę Formularz ofertowy

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 3. wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.

 4. Oświadczenie o dysponowaniu sprzętem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

V. Miejsce, termin i forma składania ofert:

 1. Ofertę na Formularzu ofertowym należy złożyć w siedzibie Urzędu:

Urząd Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1 05-307 Dobre pok. 2 w terminie do dnia
06 grudnia 2013 r. do godz. 9.00 w formie:

 • pisemnej (listownie, osobiście) na adres jak wyżej

 • Ofertę może złożyć osoba uprawniona do składania wiążących oświadczeń woli.

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest w sprawach proceduralnych i merytorycznych:

Marcin Sitnicki tel 25 7571190 wew.36. , faks 25 7571190 wew.40, e-mail: urzad@gminadobre.pl

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków zamówienia
  w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku.

VI. Opis sposobu obliczenia ceny:

 1. Na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1) należy przedstawić zaoferowaną ilość materiałów - kostki brukowej (w metrach kwadratowych) zgodnej z przedmiotem zamówienia.

 2. Ilość kostki brukowej betonowej koloru czerwonego określić w metrach kwadratowych.

 3. Cena podana przez Zamawiającego zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 4. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.

VII. Kryteria oceny ofert:

 1. Zamawiający weźmie pod uwagę tylko te oferty, w których zostanie wykazane, że oferent spełnia wymagania podstawowe.

 2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

metry kwadratowe kostki – 100 %

 1. Oferty zostaną ocenione w sposób przedstawiony poniżej:

Kryterium:metry kwadratowe – największa zaoferowaną ilość metrów kwadratowych kostki brukowej betonowej koloru czerwonego o grubości 80mm (prostokątna Holland)


 1. Oferta, która pokaże największą ilość metrów kwadratowych kostki, zostanie uznana za najkorzystniejszą.

VIII. Sposób poinformowania oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazane oferentom drogą mailową.


 

Załączniki

oferta (68.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja z otwarcia (31.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Sitnicki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bartosz Modrzejewski
Data wprowadzenia:2013-11-26 15:50:35
Opublikował:Bartosz Modrzejewski
Data publikacji:2013-11-26 15:51:06
Ostatnia zmiana:2013-12-09 12:05:52
Ilość wyświetleń:599

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij